Anasayfa » Haberler » Duyurular

ILAN - IS MAKINELERI, TOPRAK SILINDIR VE DAMPERLI KAMYON KIRALAMA HIZMET ALIMI ISI


 
 

ILAN

GELIBOLU BELEDIYESI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ

IS MAKINELERI, TOPRAK SILINDIR VE DAMPERLI KAMYON KIRALAMA HIZMET ALIMI ISI

IS MAKINELERI, TOPRAK SILINDIR VE DAMPERLI KAMYON KIRALAMA HIZMET ALIMI ISI hizmet alimi 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir:

Ihale Kayit Numarasi               : 2017/89320

1-Idarenin

a) Adresi                                  : CAMIKEBIR MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 1 17500 GELIBOLU/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarasi      : 2865661420 - 2865662825

c) Elektronik Posta Adresi        : bilgi@gelibolubel.tr

ç) Ihale dokümaninin görülebilecegi internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ihale konusu hizmetin

a) Niteligi, türü ve miktari           : 1 ADET PALETLI ESKKAVATÖR, 1 ADET TOPRAK SILINDIR , 1 ADET MINI PALETLI ESKAVATÖR, 1 ADET GREYDER VE 1 ADET DAMPERLI KAMYON KIRALANMASI ISI

Ayrintili bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümani içinde bulunan idari sartnameden ulasilabilir.

b) Yapilacagi yer                      : BELEDIYEMIZIN BIRIMLERINDE VE ILÇE SINIRLARINDA YAPILACAKTIR.

c) Süresi                                   : Ise baslama tarihinden itibaren 9(DOKUZ) aydir

3- Ihalenin

a) Yapilacagi yer                       : CAMIKEBIR MAH. HÜKÜMET CAD.NO:1 17500

GELIBOLU / ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati                       : 21.03.2017 - 10:00

4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiliginin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Ihale konusu isin tamami veya bir kismi alt yüklenicilere yaptirilamaz.

4.1.6. Tüzel kisi tarafindan is deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklari veya serbest muhasebeci, yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanilmamis nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kisitlama bulunmayan mevduatini gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarlari toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saglanabilir.

4.2.2. Isteklinin ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait yil sonu bilançosu veya esdeger belgeleri:

a) Ilgili mevzuati uyarinca bilançosunu yayimlatma zorunlulugu olan istekliler yil sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saglandigini gösteren bölümlerini,

b) Ilgili mevzuati uyarinca bilançosunu yayimlatma zorunlulugu olmayan istekliler, yil sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saglandigini gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saglandigini göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müsavir veya serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya esdeger belgelerde;

a) Cari oranin (dönen varliklar / kisa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasi,

b) Öz kaynak oraninin (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasi,

c) Kisa vadeli banka borçlarinin öz kaynaklara oraninin 0,50’den küçük olmasi, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranir.

Yukarida belirtilen kriterleri bir önceki yilda saglayamayanlar, son iki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yilin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.

Serbest meslek erbabinin verecegi, ilgili mevzuatina göre düzenlenmis ve onaylanmis serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen degerlere göre, son yila ait toplam gelirin toplam gidere oraninin veya son iki yila ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden bulunacak oranin en az (1,25) olmasi sarti aranir. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müsavir veya serbest muhasebeci mali müsavir ya da vergi dairesince onayli olmasi gerekir.

Ihale veya son basvuru tarihi yilin ilk dört ayinda olan ihalelerde, bir önceki yila ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saglayamayanlar ise iki önceki yilin belgeleri ile üç önceki yilin belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.

4.2.3. Is hacmini gösteren belgeler:

a) Ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altinda devam eden hizmet islerinin gerçeklestirilen kisminin veya bitirilen hizmet islerinin parasal tutarini gösteren, ihalenin yapildigi yildan önceki yilda düzenlenmis faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulmasi yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altinda devam eden islerin gerçeklestirilen kisminin veya bitirilen islerin parasal tutarinin ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasi gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saglayan ve sagladigi kritere iliskin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yilda saglayamayanlar, son iki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yilin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanamadigina bakilir.

Yilin ilk dört ayinda olan ihalelerde, bir önceki yila ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yilin gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saglayamamasi halinde, iki önceki yilin ve üç önceki yilin gelir tablolari sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolari sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3.1. Is deneyimini gösteren belgeler:

Son bes yil içinde bedel içeren bir sözlesme kapsaminda kabul islemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranindan az olmamak üzere, ihale konusu is veya benzer islere iliskin is deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler:

4.4.1.

RESMI VE /VEYA ÖZEL SEKTÖRDE IS MAKINASI KIRALAMASI ISI BENZER IS OLARAK KABUL EDILECEKTIR.

5. Ekonomik açidan en avantajli teklif sadece fiyat esasina göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.

7. Ihale dokümaninin görülmesi ve satin alinmasi:

7.1. Ihale dokümani, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasi) karsiligi GELIBOLU BELEDIYESI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ adresinden satin alinabilir.

7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GELIBOLU BELEDIYESI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapilan istekliyle, her bir is kaleminin miktari ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme imzalanacaktir.

Bu ihalede, isin tamami için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmis) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diger hususlar:

Teklifi sinir degerin altinda oldugu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açiklama istenmeksizin reddedilecektir.

ILAN OLUNUR.                                                                                                BASIN NO: 168