Anasayfa » Haberler » Duyurular

BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR


 
 

BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

 

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 Sayılı Yasa'nın 45. maddesi gereğince Açık Teklif  Usulü ile satılacaktır.

Mahalle

Mevkii  

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahmini

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Saati

Hocahamza    Mah.

Hamzakoy Plajı Deniz Kenarı(Kemal Reis Cad.)

719

1

4.079,81 m2

5.275.000 TL

157.650 TL

15:30

 İHALE GÜNÜ ve SAATİ

- İhale günü : 13/10/2017 Cuma günü Saat : 15:30’da

- İhalenin yeri : Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu

-TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Emsal :1,25 Yükseklik :17,50 metre otel alanı’dır.

a)  KDV kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir teslimler KDV’ den müstesnadır maddesi gereğince; Arsa satış bedeli KDV ‘den muaftır. 

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı ortaklık belgesi )

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesinden aşağıdaki bölümde veya her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

Duyurulur.

 

 

T.C

ÇANAKKALE İLİ

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Gelibolu Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal 13/10/2017 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15:30’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca,  açık teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2 – SATILACAK TAŞINMAZ

İLİ : Çanakkale

İLÇESİ  :Gelibolu

MAHALLE:Hocahamza Mahallesi

MEVKİİ :Hamzakoy Plajı Mevkii Deniz Kenarı

NİTELİĞİ :Arsa

PAFTA NO :        

ADA NO :719

PARSEL NO :1

YÜZÖLÇÜMÜ:4.079,81 m2

BELEDİYE HİSSESİ :Tam

TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Emsal :1,25 Yükseklik :17,50 Metre olarak otel alanıdır.

3 - İhale 13 / 10 / 2017 tarihine Rastlayan Cuma  günü Saat 15:30’da Belediye caddesi No:1’deki Gelibolu Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’NCE 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca,  açık teklif  usulü ile yapılacaktır.

Madde 4 - Taşınmazın tahmin edilen muhammen bedeli 5.275.000.00- TL. ve geçici teminatı (% 3) 157.650.00 -TL’dir.

4-(a)  KDV kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir teslimler KDV’ den müstesnadır maddesi gereğince; Arsa satış bedeli KDV ‘den muaftır. 

Madde 5– İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) Gerçek kişilerden:

1-İkametgâh belgesi,

2-Nüfus cüzdan sureti,

3-Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

7-İhale Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge

8-Her sayfası teklif sahibince imzalanmış GELİBOLU BELEDİYESİ’NE AİT HOCAHAMZA MAHALLESİ, HAMZAKOY PLAJI MEVKİİ DENİZ KENARI 719 ADA, 1 PARSEL’ DEKİ ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT Satış Şartnamesi.

B) Tüzel Kişilerden:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6-Gelibolu Belediyesine Borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

7-Her sayfası teklif sahibince imzalanmış GELİBOLU BELEDİYESİ’NE AİT HOCAHAMZA MAHALLESİ, HAMZAKOY PLAJI MEVKİİ DENİZ KENARI, 719 ADA, 1 PARSEL’ DEKİ ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT Satış Şartnamesi.

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

D) İmza sirküleri vermesi;

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.

b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

Madde 6 – İstekliler yukarıda istenilen belgeleri 13/10/2017 Cuma günü saat 15 : 00’e kadar Gelibolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 7. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde geçici teminatı yatırmak şarttır. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;

a. Tedavüldeki Türk parası,

b. Bankalar ve diğer özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

Teminat mektupları dışındaki teminatlar İhale Komisyonunca teslim alınmaz. % 3 geçici Teminat Bedeli Gelibolu Belediye Başkanlığı Veznelerine veya Halk Bankası Gelibolu şubesi nezdinde bulunan TR760001200964000007000006 No’lu banka hesabına yatırılması zorunludur.

Madde 8. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

Madde 9. Yasak fiil ve davranışlar aşağıdaki gibidir:

a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

d. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

e. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Yukarıdaki yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, 2886 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

Madde 10. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 11. İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararı, ihale yetkilisince karar tarihlerinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

Madde 12. Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde istekliye tebliğinden itibaren ya da tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren, istekli 20 gün içinde ihale bedelinin tamamını bir defada ödeyecektir.Ancak bir defada ödeyemeyecekler için ihale bedelinin     % 40’ı peşin geriye kalan kısım ise yürürlükte olan ve devlet kurumlarınca uygulanan faiz oranı ile hesaplanarak 2’er aylık dönemler halinde 4 (dört) taksit olarak ödeyebileceklerdir. İhaleyi alan kişi ihale bedelini peşin öder ise ihale konusu taşınmazla ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek ve adına tescili sağlamak zorundadır.Ödemede taksit seçeneği kullanan ihale alıcıları belirtilen ödeme planı içerisinde ödemelerini yapmakla yükümlü olup;Vadesinde yapılmayan ödeme sonrası encümen ihaleyi fesih edebilir.Bu durumda yapılan ödeme tutarlarının iadesinde %10 oranında kesinti yapılacak ve Yatırılan geçici teminat bedeli irat kaydedilecektir.Tapu devri  paranın tamamı yatırılmadan yapılmayacaktır.

Yukarıdaki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminat irat kayıt edilir. İhale komisyonu kararı ve onaydan itibaren isteklilerin oluşabilecek her türlü hasar (zarar), fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunmaları söz konusu olamaz.

İdare, yukarıda belirtilen süre içinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır, nitelik ve evsafa göre satılan taşınmaz malları istekliye teslim etmekle yükümlüdür. 

Madde 13.Birinci istekli yukarda 12 ‘inci madde belirtilen şartları yasal süreç içinde yerine getirmediği takdirde İhale için vermiş olduğu Teklif Kurum tarafından geçersiz sayılarak, yatırmış olduğu %3 Geçici teminatı Kurum tarafından irad kaydedilir ve ikinci en iyi teklifi sunan isteklinin teklifi ihale yapan kurum tarafından değerlendirilir.

Madde 14-İstekli GELİBOU BELEDİYESİ’NE AİT HOCAHAMZA MAHALLESİ HAMZAKOY PLAJI CİVARI DENİZ KENARI MEVKİİNDE, 719 ADA, 1 PARSEL’ DEKİ ARSA VASIFLI TAŞINMAZI mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Ayrıca, alan (m2), imar durumu, iskân, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını araştırıp öğrenmiş kabul edilir. Bu konuda, gizli ayıp iddiasıyla gelecekte GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ndan dan herhangi bir itiraz ve talep hakkında bulunmayacaktır. GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI her ne sebeple olursa olsun, taşınmazın zayi ve hasarından sorumlu tutulamaz. Bu konularda İSTEKLİ Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden, taşınmazla ilgili her türlü bilgiyi almakla sorumludur

Madde 15. İsteklilerin ihaleye katılımla ilgili olarak yapacağı her türlü masraflar ve işlemlerin bedelleri kendilerine ait olacaktır.

Madde 16. Taşınmazlarla ilgili ferağ işleminin Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yürütülmesinde doğabilecek her türlü masraflar, resim, harç ve vergiler alıcıya aittir.

Madde 17. Taşınmazların satış bedelinin yatırılması ve ferağ işleminden sonra, geçici teminat, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı iade edilir.

Madde 18. Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Madde 19. İhale konusu işle ilgili doğacak ihtilafların halli mercii Gelibolu mahkemeleridir.  

Madde 20. Bu şartname 3 sayfa ve 20 maddeden ibarettir Teklif veren istekliler bu şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.