Anasayfa » Haberler » Duyurular

İLAN - 250.000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN 15.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN


 
 

İLAN

GELİBOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIGI

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

250000 Litre15000 Litre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/551935

1-İDARENİN

a)      Adresi: CAMİKEBİR MAH. HÜKÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE

b)      Telefon ve faks numarası: 2865661011 – 2865660302

c)      Elektronik Posta Adresi: baskan@gelibolu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İHALE KONUSU MALIN

a)Niteliği, türü ve miktarı: 250.000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN 15.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: POMPA BAŞINDA BELEDİYEMİZ ARAÇLARINA TESLİMAT YAPILACAKTIR.GEREKLİ DURUMLARDA ARACIN İSTASYONA GELMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMLARDA AKARKAKIT TANKERİYLE AKARYAKIT İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

c)Teslim tarihleri: 01.01.2018-31.12.2018 TARİHLERİ ARASINDA AKARYAKIT ALINACAKTIR.

3- İHALENİN

Yapılacağı yer: CAMİKEBİR MAH.HÜKÜMET CAD.NO:1 GELİBOLU BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU

Tarihi ve saati: 01.12.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A)İSTEKLİ BİR ''AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞU'' İSE ; EPDK TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ,

B) İSTEKLİ BİR '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ'' İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

C) İSTEKLİYE EPDK TARAFINDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ

D) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ

TEKLİF SUNACAK İSTEKLİLER YUKARIDAKİ  BELGELERİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

ALINACAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TS VEYA EN STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

A)İSTEKLİ BİR ''AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU'' İSE ; ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ

B) İSTEKLİ BİR '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ'' İSE ; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

C) İSTEKLİYE EPDK TARAFINDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ

D) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ

TEKLİF SUNACAK İSTEKLİLERİN YUKARIDAKİ BELİRTİLEN BELGELERİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR.