Anasayfa » Haberler » Duyurular

İLAN - ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR


 
 

İLAN

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR.

Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nce Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere 70000 Km Otobüs Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2017/569971

1-İDARENİN

a) Adresi: CAMİKEBİR MAH. HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 2865661001 – 2865660302

c) Elektronik Posta Adresi: baskan@gelibolu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İHALE KONUSU HİZMETİN

a)Niteliği, türü ve miktarı:70.000 KİLOMETRE OTOBÜS KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: İDARENİN BELİRLEDİĞİ YERLER

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İHALENİN

a) Yapılacağı yer: CAMİKEBİR MAH.HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU

b) Tarihi ve saati: 04.12.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

FİRMAYA AİT ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ D2 VE D4 BELGELERİ İLE FİRMAYA AİT 2011 MODEL VE ÜZERİ EN AZ 27 KOLTUK KAPASİTELİ 2 ADET ARAÇ VE BU ARAÇLARA AİT RUHSAT BELGELERİ ,SOFÖRLERİN EHLİYET VE SRC BELGELERİ,ARAÇLARIN KOLTUK SİGORTALARI,TRAFİK SİGORTALARI,TESCİL KAYDI,FENNİ MUAYENE,EGZOST EMİSYON PULLARI EKSİZ OLACAKTIR.EK OTOBÜS GEREKTİREN DURUMLARDA YÜKLENİCİ YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN OTOBÜSLERİN BELGELERİNİ İDARAYE SUNMAK ZORUNDADIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ŞEHİRİÇİ VEYA ŞEHİRLER ARASI TOPLU TAŞIMA ARACI KİRALAMA İŞLERİ BENZER İŞ KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (TürkLirası)  karşılığı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLAN OLUNUR.