Anasayfa » Haberler » Duyurular

ILAN - TAS TOZU VE ALT TEMEL MALZEME ALIMI


 
 

GELIBOLU BELEDIYESI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ’NDEN

TAS TOZU VE ALT TEMEL MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

TAS TOZU VE ALT TEMEL MALZEME alimi 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir: 

Ihale Kayit Numarasi

:

2018/33226

 

1-Idarenin

a) Adresi

:

CAMIKEBIR MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 1 17500 GELIBOLU/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarasi

:

2865661011 - 2865662825

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@gelibolubel.tr

ç) Ihale dokümaninin görülebilecegi internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu malin

a) Niteligi, türü ve miktari

:

6.000 TON TAS TOZU VE 8.000 TON ALT TEMEL MALZEMESI ALIMI
Ayrintili bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümani içinde bulunan idari sartnameden ulasilabilir.

b) Teslim yeri

:

IDAREMIZIN IHTIYACI DOGRULTUSUNDA PEYDER PEY ALIM YAPILACAKTIR.

c) Teslim tarihi

:

AYLIK OLARAK IDAREMIZIN IHTIYAÇLARI DOGRULTUSUNDA PEYDER PEY ALIM YAPILACAKTIR.


3- Ihalenin

a) Yapilacagi yer

:

CAMIKEBIR MAH. ESKI HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELIBOLU BELEDIYESI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ GELIBOLU/ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati

:

20.02.2018 - 11:00

4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. Ihale konusu malin satis faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat geregince alinmasi zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

ISTEKLININ OCAK ISYERI AÇMA VE ÇALISMA RUHSATI, KAPASITE RAPORU VE ISLETME RUHSATINI SUNMALARI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 Ihale konusu alimin tamami veya bir kismi alt yüklenicilere yaptirilamaz.

4.1.6 Tüzel kisi tarafindan is deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi veya serbest muhasebeci, yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir veya noter tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3.1. Is deneyimini gösteren belgeler:

Son bes yil içinde bedel içeren bir sözlesme kapsaminda kesin kabul islemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranindan az olmamak üzere ihale konusu is veya benzer islere iliskin is deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler:

4.4.1.TAS TOZU VE ALT TEMEL MALZEMELERI ALIM ISLERI BENZER ISLER OLARAK KABUL EDILECEKTIR.

5.Ekonomik açidan en avantajli teklif sadece fiyat esasina göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecek olup yerli mali teklif eden yerli istekliye ihalenin tamaminda % 15 (yüzde on bes) oraninda fiyat avantaji uygulanacaktir. 
7. Ihale dokümaninin görülmesi ve satin alinmasi:

 7.1. Ihale dokümani, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasi) karsiligi GELIBOLUBELEDIYESI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ adresinden satin alinabilir. 
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CAMIKEBIR MAH. ESKI HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELIBOLU BELEDIYESI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ GELIBOLU/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir. 
9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapilan istekliyle her bir mal kalemi miktari ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme imzalanacaktir.
Bu ihalede, isin tamami için teklif verilecektir. 

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmis) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diger hususlar:

Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açiklama istenmeksizin ekonomik açidan en avantajli teklif üzerinde birakilacaktir.

ILAN OLUNUR.