Anasayfa » Haberler » Duyurular

İLAN - ARITMA ÇAMURU NAKLİ VE BERTARAF HİZMET ALIM İŞİ (YAYIM TARİHİ: 15.05.2018)


 
 

İLAN

GELİBOLU BELEDİYESİ

SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ARITMA ÇAMURU NAKLİ VE BERTARAF HİZMET ALIM İŞİ

ARITMA ÇAMURU NAKLİ VE BERTARAF HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/235989

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CAMİKEBİR MAHALLESİ HÜKÜMET CADDESİ 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

2865661011 - 2865662825

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

535 TON ARITMA ÇAMURUNUN NAKLİ BERTARAF HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

GELİBOLU BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 214(iki yüz on dört) gündür


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer

:

CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU / ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati

:

31.05.2018 - 10:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış, Tehlikesiz Atıklar Toplama- Ayırma Lisans Belgesi teklifleri kapsamında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu, 
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 30 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen Arıtma Çamuru Bertarafı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GELİBOLU BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU / ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar GELİBOLU BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
12. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR.