Anasayfa » Haberler » Duyurular

İLAN - PPRC, PVC ATIKSU, PVC VE BASINÇLI TİP BORULARI VE EK PARÇALARI, KÜRESEL VANALAR, KAPLİN BAĞLANTI ELEMANLARI VE PARÇALARI, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ VE EK PARÇALARI İLE NALBURİYE MALZEME ALIMI (02.07.2018)


 
 

İLAN

GELİBOLU BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

PPRC, PVC ATIKSU, PVC VE BASINÇLI TİP BORULARI VE EK PARÇALARI, KÜRESEL VANALAR, KAPLİN BAĞLANTI ELEMANLARI VE PARÇALARI, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ VE EK PARÇALARI İLE NALBURİYE MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/329214

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CAMİKEBİR MAHALLESİ HÜKÜMET CADDESİ 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

2865661011 - 2865662825

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇEŞİTLİ TÜR VE CİNSLERDE PPRC, BASINÇLI TİP PVC, PVC ATIKSU BORULARI VE EK PARÇALARI İLE KÜRESEL VANALAR, KAPLİN BAĞLANTI ELEMANLARI / PARÇALARI OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ VE EK PARÇALARI İLE NALBURİYE MALZEME ALIMI İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

GELİBOLU BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ SAHASINA TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde 1 ay boyunca teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU, CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU / ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati

:

17.07.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GELİBOLU BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU / ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU / ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR.