Anasayfa » Haberler » Duyurular

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 
 

T.C.

GELİBOLU BELEDİYESİ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesi esas alınarak 07 Ağustos 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulan olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

 MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; Gelibolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

 MADDE 3- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunun 9, 15/b, 18, 48 ve 49 uncu maddeleri ile  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Gelibolu Belediye Başkanını,

b) Belediye: Gelibolu Belediyesini,

c) Başkan yardımcısı: Mevzuata göre atanmış veya seçilmiş Başkan Yardımcılarını,

ç) Başkanlık: Gelibolu Belediye Başkanlığını,

d) Meclis: Gelibolu Belediye Meclisini,

e) MBS: Muhtarlık Bilgi Sistemini,

f) Encümen: Gelibolu Belediye Encümenini,

g) Müdürlük: Gelibolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,

ğ) Müdür: Gelibolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürünü,

ı) Personel: Gelibolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini, ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5-(1) Müdürlük temel ilke olarak;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlik,

 f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kuruluş

MADDE 6-(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesi esas alınarak 07 Ağustos 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur. 

Teşkilat Yapısı

MADDE 7 – (1) Müdürlük; Muhtarlık İşleri Müdürü ve birim personelinden oluşur.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- (1) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; Kamu Kurumları ve Muhtarların ve vatandaşların taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapmak,

(2) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla ve diğer yollarla iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürede karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

(3) Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor alınacak olup toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen talep gerekçelerini Belediye başkan yardımcısının bilgisi dahilinde sisteme işlemek,

(4) İletilen taleplerin sonucu, sistem üzerinden takip edebileceği gibi muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek,

(5) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemek ve mahalle genelinde hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,

(6) Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamak,

(7) Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar ile projeler konusunda muhtarları bilgilendirmek,

(8) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

(9) Yürüttüğü faaliyetler sırasında Belediye Müdürlükleri ve diğer Kurum ve Kuruluşlarıyla etkin ve verimli bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

(10) Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

(11) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak,

(12) Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak,

(13) “Standart Dosya Planı” çerçevesinde; Müdürlüğe intikal eden ya da Müdürlükten çıkan her türlü evrakın kaydını tutmak, bu evrakların arşivini oluşturup takibini yapmak,

(14) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

(15) Müdürlüğün yıllık bütçesini, çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

(16) Diğer ilgili kamu kurumlarıyla koordineli çalışmak.

(17) Müdürlük; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

Müdürün Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 9- (1) Müdürün görev ve sorumlukları şunlardır;

a) Belediye Başkanı tarafından belirlenen usül, sınır ve talimatlar çerçevesinde Müdürlüğü temsil etmek ve bu çerçevede verilen görevleri yerine getirmek.

b) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

b) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, bunların etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak,

c) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak,

ç) Müdürlüğün yıllık bütçesini, çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d) Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planlarını hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak,

e) Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” hazırlamak,

f) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “Hizmet Standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için tedbirler almak, süreç iyileştirmesi yapmak,

g) Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümü yapmak,

ğ) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin “Standart Dosya Planı formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak,

ı) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını, personellerin uyum içinde çalışmasını sağlamak,

i) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Başkanlığa sunulmasını sağlamak,

j) İş güvenliğini sağlamak ve personelin iş güvenliği için tedbirler almak ve bunları sürekli iyileştirmek,

k) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personellerin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

l) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla ve diğer yollarla iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürede karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

m) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

n) Müdür; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde görevli personel, üst amirin emirleri doğrultusunda kendine verilen görevleri Kanunlar, Tüzükler ve yönetmelikler ile ilgili mevzuat ve usule uygun olarak, tam ve zamanında, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 11- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 12- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 – (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Gelibolu Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gelibolu Belediye Başkanı yürütür.

Bu Yönetmelik Gelibolu Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 22 nolu kararı ile kabul edilmiştir.