Anasayfa » Yönetim » Etik Komisyonu

GELIBOLU ETIK KOMISYONU


 
 

ETIK KOMISYONU

KAMU GÖREVLILERI ETIK KURULU HAKKINDA:

25 Mayis 2004 tarih ve 5176 sayili ”Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasi ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun” yayimlanarak yürürlüge girmistir. Bu kanunun 3 ve 7 . maddesine istinaden “Kamu Görevlileri Etik Davranis Ilkeleri Ile Basvuru ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik” hazirlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge girmistir.

Bu Yönetmeligin Amaci;

1.Kamuda etik kültürünü yerlestirmek.

1.Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalari gereken etik davranis ilkelerini belirlemek.

1.Bu ilkelere uygun davranis göstermeleri açisindan onlara yardimci olmak.

1.Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlik ve tarafsizlik ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumlari ortadan kaldirmak suretiyle kamu yönetimine halkin güvenini artirmak.

1.Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakki oldugu davranislar konusunda bilgilendirmek.

1.Kurula basvuru usul ve esaslarini düzenlemektir.

 

ETIK KOMISYONUNUN KURULUSU HAKKINDA:

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren “Kamu Görevlileri Etik Davranis Ilkeleri Ile Basvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmeligin” 29. maddesine istinaden Belediye Baskanligimizca Etik Komisyonu olusturulmustur.

- Etik Komisyonunun görevi; kurum ve kuruluslarda, etik kültürünü yerlestirmek ve gelistirmek.

- Personele etik davranis ilkeleri konusunda karsilastiklari sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalarini degerlendirmek.

- Kurumumuzdaki etik sorunlari belirlemeye yönelik çalismalar yapmak.

- Kurulla isbirligi içinde çalisma görevini yerine getirmek.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacagi ve diger hususlar, Belediye Baskanimiz tarafindan belirlenir. Etik Komisyonu, Basbakanlik Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile isbirligi içinde çalismaktadir.

 

KOMISYON ÜYELERIMIZ:

Üye: Mevlüt CANYazi Isleri Müdürü0.286.5665687 – 0.505.8284624

Üye: Mehmet NURMali Hizm. Md.Vkl.0.286.5662794 – 0.505.8269580

Üye:Eray AYDINSu ve Knlzsyn.Md.Vkl. 0.286.5661140 – 0.505.8284619

MEVZUAT:

- Kamu Görevlileri Etik Davranis Ilkeleri Ile Basvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik.

-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasi ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (5176 Sayili Kanun)

FAALIYETLERIMIZ:

- Kamu Görevlileri Etik Davranis Ilkeleri Ile Basvuru Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik yürürlüge girdigi tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözlesmesi tüm personele imzalatilarak özlük dosyalarina konulmustur.

- Kamu Hizmet Standardi Tablosu hazirlanarak Belediyemiz internet sitesinde yayinlanmistir.

- Göreve yeni baslayan personellere de Kamu Görevlileri Etik Sözlesmesi görevine basladigi tarihten itibaren imzalatilarak özlük dosyalarina konulmaktadir.

KAMU GÖREVLILERI ETIK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi : 5176

Kabul Tarihi : 25/5/2004

Yayimlandigi R.Gazete : Tarih : 8/6/2004

Sayi : 25486

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Kanunun amaci, kamu görevlilerinin uymalari gereken saydamlik, tarafsizlik, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararini gözetme gibi etik davranis ilkeleri belirlemek ve uygulamayi gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurulus, görev ve çalisma usul ve esaslarinin belirlenmesidir.

Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi tesebbüsleri, döner sermayeli kuruluslar, mahalli idareler ve bunlarin birlikleri, kamu tüzel kisiligini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, tesebbüs, tesekkül, fon ve sair adlarla kurulmus olan bütün kamu kurum ve kuruluslarinda çalisan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul baskan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.

Cumhurbaskani, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahli Kuvvetleri ve yargi mensuplari ve üniversiteler hakkinda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Kurulus

Madde 2- Bu Kanunda yazili görevleri yerine getirmek üzere Basbakanlik bünyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmustur.

Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsamindaki konularda her türlü kararlari almak ve uygulamak üzere;

a) Bakanlik görevi yapmis olanlar arasindan bir üye,

b) Il belediye baskanligi yapmis olanlar arasindan bir üye,

c) Yargitay, Danistay, Sayistay üyeligi görevlerinden emekliye ayrilanlar arasindan üç üye,

d) Müstesarlik, büyükelçilik, valilik, bagimsiz ve düzenleyici kurul baskanligi görevlerinde bulunmus veya bu görevlerden emekliye ayrilanlar arasindan üç üye,

e) Üniversitelerde rektörlük veya dekanlik görevlerinde bulunmus ögretim üyeleri veya bunlarin emeklileri arasindan iki üye,

f) Kamu Kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinda en üst kademe yöneticiligi yapmis olanlar arasindan bir üye,

Olmak üzere toplam onbir üyeyi biri Baskan olmak üzere seçer ve atar.

Kurul baskan veya üyeligine atanacaklar hakkinda, 5434 sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanununun 40’inci maddesinin birinci fikrasi hükmü ile ek 68 inci maddesinin dördüncü fikrasi hükmü uygulanmaz ve bu kisiler Kurulda emekli ayliklari kesilmeksizin çalistirilir.

Üyelerin görev süresi dört yildir. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilirler. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalik veya sakatlik nedeniyle is görememeleri veya atamaya iliskin sartlari kaybetmeleri halinde, atandiklari usule göre süresi dolmadan görevden alinir. Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kizartici bir suçtan mahkûm olmalari halinde ise Basbakan onayiyla görevden alinir. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple bosalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde Bakanlar Kurulunca yeniden atama yapilir. Bu sekilde atanan üye, yerine atandigi üyenin görev süresini tamamlar. 

 Kurul, Baskanin daveti üzerine en az alti üyeyle toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugunun ayni yöndeki oyu ile karar verir. Toplanti kararlari ilgililere duyurulur. Kurul ayda dört defa toplanir. Kurul Baskan ve üyelerinin toplantilara katilmalari esastir. Arka arkaya üç toplantiya veya bir yil içinde toplam on toplantiya katilmayan üyeler istifa etmis sayilirlar.

Kurulun sekretarya hizmetleri Basbakanlik Personel ve Prensipler Genel Müdürlügü tarafindan yerine getirilir.

Kurul Baskan ve üyelerine, 6245 sayili Harcirah Kanunu hükümleri sakli kalmak kosuluyla, fiilen görev yapilan her gün için (3000) gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak miktarda huzur hakki ödenir. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapilmaz.

Huzur hakki ve Kurulun diger ihtiyaçlari için her yil Basbakanlik bütçesine gerekli ödenek konulur.

Kurulun görevleri

Madde 3- Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalari gereken etik davranis ilkelerini hazirlayacagi yönetmeliklerle belirlemek, etik davranis ilkelerinin ihlâl edildigi iddiasiyla re’sen veya yapilacak basvurular üzerine gerekli inceleme ve arastirmayi yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerlestirmek üzere çalismalar yapmak veya yaptirmak ve bu konuda yapilacak çalismalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

Kurula veya yetkili disiplin kurullarina basvuru

Madde 4- Bu Kanun kapsamindaki kamu kurum ve kuruluslarinda etik davranis ilkelerine aykiri uygulamalar bulundugu iddiasiyla, en az genel müdür veya esiti seviyedeki kamu görevlileri hakkinda Kurula basvurulabilir. Hangi unvanlarin genel müdür esiti sayilacagi kurum ve kuruluslarin teskilât yapisi ve yürüttükleri hizmetlerin niteligi dikkate alinarak Kurul tarafindan belirlenir.

Diger kamu görevlilerinin, etik davranis ilkelerine aykiri uygulamalari bulundugu iddiasiyla yapilacak basvurular, ilgili kurumlarin yetkili disiplin kurullarinda, Kurul tarafindan çikarilan yönetmeliklerde belirlenen etik davranis ilkelerine aykirilik olup olmadigi yönünden degerlendirilir. Degerlendirme sonucu alinan karar, ilgililere ve basvuru sahibine bildirilir.

Basvurular, 3071 sayili Dilekçe Hakkinin Kullanilmasina Dair Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni haklari kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaslari ile Türkiye'de ikamet eden yabanci gerçek kisiler tarafindan yapilabilir. Ancak, kamu görevlilerini karalama amaci güden, hakli bir gerekçeye dayanmayan, basvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamis basvurular degerlendirmeye alinmaz.

Yargi organlarinda görülmekte olan veya yargi organlarinca karara baglanmis bulunan uyusmazliklar hakkinda Kurula veya yetkili disiplin kurullarina basvuru yapilamaz. Inceleme sirasinda yargi yoluna gidildigi anlasilan basvurularin islemi durdurulur.

Inceleme ve arastirma

Madde 5- Kurul, basvurular hakkindaki inceleme ve arastirmasini etik davranis ilkelerinin ihlâl edilip edilmedigi çerçevesinde yürütür. Kurul, kendisine sikâyet veya ihbar yoluyla ulasan basvurular üzerine yapacagi inceleme ve arastirmayi en geç üç ay içinde sonuçlandirmak zorundadir.

Kurul, inceleme ve arastirma sonucunu ilgililere ve Basbakanlik Makamina yazili olarak bildirir.

Kurul, basvuruya konu islem veya eylemi gerçeklestiren kamu görevlisinin, etik davranis ilkelerine aykiri islem veya eylemi oldugunu tespit etmesi ve bu kararin kesinlesmesi halinde, bu durumu Basbakanlik, Kurul karari olarak Resmi Gazete araciligiyla kamuoyuna duyurur. Ancak, Kurul kararlarinin yargi tarafindan iptali halinde Kurul, yargi kararini yerine getirir ve Resmi Gazetede yayimlatir. Bu Kanuna göre yapilan inceleme ve arastirmalar, genel hükümlere göre ceza kovusturmasina veya tâbi olduklari personel kanunlari hükümlerine göre disiplin kovusturmasina engel teskil etmez.

Bilgi ve belge istenmesi

Madde 6- Bakanliklar ve diger kamu kurum ve kuruluslari, Kurulun basvuru konusu ile ilgili olarak istedigi bilgi ve belgeleri vermek zorundadirlar.

Kurul, bu Kanunun kapsamindaki kuruluslardan ve özel kuruluslardan ilgili temsilcileri çagirip bilgi alma yetkisine sahiptir.

Yönetmelik

Madde 7- Bu Kanunun uygulanmasina iliskin hususlar, Kurulca hazirlanacak yönetmeliklerle belirlenir. Kurul tarafindan hazirlanacak yönetmelikler Basbakan onayi ile yürürlüge konulur.

Madde 8- (19.4.1990 tarihli ve 3628 sayili Mal Bildiriminde Bulunulmasi, Rüsvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili olup yerine islenmistir.)

Madde 9- (14.7.1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu ile ilgili olup yerine islenmistir.)

Yürürlük

Madde 10- Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.