Anasayfa » Faaliyetler » 2011 Yılı Faaliyet Raporu » Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü


 
 

Belediyenin karar organları olan Meclisin, Başkanlığın ve Encümenin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmektir.

Resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren kanun, genelge, tüzük ile yönetmelikleri, Başkanlık emirlerinin uyguLanması hususunda tüm belediye birimlerine dağıtım planı gereğince dağıtımını yapmak ve koordinasyonu sağlamaktır.

Resmi kurum, kuruluş ile özel kurutuş ve vatandaşların Başkanlığa yapılan yazılı ve sözlü müracaatların Başkanlık direktifi doğrultusunda gereği için ilgili birimlere dağıtımını yaparak, cevabı yazıları müracaat sahiplerine ilgili servisince yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca Meclis ve Encümen toplantılarının organizasyonunu yürütmektedir.

Belediyenin en yüksek karar organı olan Meclisin olağan ve olağanüstü çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olup; gündemin hazırlanması ve Meclis Üyelerine tebliğini sağlamış, Belediye Meclisinin toplantı birleşimlerine ait tutanak ve kararlar 5393 Sayılı Yasanın 23.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 16.maddesi gereğince yazılarak bir sonraki toplantıda üyelere dağıtımını gerçekleştirmiştir. Meclis toplantılarıyla ilgili kararlar ile tutanakların bir nüshası da birim arşivinde saklanmaktadır.

01.01.2011-31.12.201 1 tarihleri arasında Belediye Meclisimiz 15 kez toplanarak 130 adet Meclis kararı alınmıştır.

 

Faaliyet Şeması
  • Meclis Faaliyetleri
  • Encümen Faaliyetleri
  • Gelen Evrak
  • Giden Evrak
  • İlan-Duyuru
  • Nikah İşlemleri

 

Encümen Faaliyetleri

Belediyemizin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalışmalarına yardımcı olmakta, Pazartesi günleri haftada bir kez toplanan encümenin görüşeceği gündemi hazırlamaktadır. Alınacak karar ile ilgili kanuni esaslar gözden geçirilmekte, varsa özel bilgiler encümene sunulmakta, encümenin vermiş olduğu karar doğrultusunda Encümen Karar Özet Defteri tutulmakta, kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra ilgililere tebliği ve arşivlenmesi yapılmaktadır.

01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında Belediye Encümenimiz, 49 kez toplanarak 231 adet encümen kararı alınmıştır.

 

Gelen Evrak

Belediyemize posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek, kaydı alınmakta ve ilgili birimlere zimmetle gönderilmektedir.

Resmi Gazetede Belediye Mevzuatı ile ilgili yenilik ve değişiklikler takip edilmekte, fotokopi nüshası alınarak ilgili servisler bilgilendirilmektedir.

2011 yılında belediyemize gelen 8530 adet evrak kayda alınmıştır.

 

Giden Evrak

Belediye Başkanlığınca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterlerine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtıcılarla ilgililere gönderilmektedir

Başkanlık tarafından hazırlanan emir ve yazışmaların kaydı yapılarak gereği için tüm birimlere imza karşılığı teslim edilmiştir. 2011 yılında 554 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.

 

İlan - Duyuru

Müdürlüğümüz, Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak, ilan panosu veya anons sistemi aracılığıyla kamuoyuna yapılacak ilan ve duyuruları düzenlemektedir. İlan panosuna asılarak yapılan duyurularla ilgili asma ve kaldırma tutanakları düzenlenerek ilgililere tebliği ile bir nüshası dosyasında saklanmaktadır.

2011 yılında 445 adet ilan zaptı yapılmıştır.

 

Evlendirme Memurluğu

Evlendirme işlemleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği doğrultusunda müdürlüğü­müzce gerçekleştirilmektedir.

Belediye bünyesine yapılan evlendirme müracaatlarını akde dönüştürmektedir. Evlenme işlerine ait evrakların müracaat sahiplerince tamamlanmasına yardımcı olmak, evrakların tamamlanmasından sonra nikah akdi için gerekli ortamı, randevu saatini belirlemek ve akdi hukuki ortamında gerçekleştirmektedir.

Evlenme akdi sonrasında akdin resmiyetini tüm kurumlarca sağlanması amaçlı yazışmaları yapmak, vatandaşın akit öncesi veya sonrası karşılaştığı sorunları çözmek için fahri hizmet vermektedir.

01.01.201 1-31.12.201 1 tarihleri arasında evlenme işlemleri ile ilgili olarak; toplam 168 adet müracaat alınmış, nikahları kıyılmış, evlenmelerle ilgili 795 adet evrak kaydı yapılmıştır.

Belediye Meclis salonumuz nikah törenlerine tahsisi edildiği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine düzenledikleri konferans, kurs ve seminerlere ev sahipliği yapmıştır.