Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 
 

T.C.

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI  UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ , KAPSAM, DAYANAK,TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı;Gelibolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş,görev,sorumluluk yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM :

Madde 2:(1) Bu yönetmelik  Gelibolu Belediyesi İmar Sınırları içinde yer alan sahalarda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 3: (1)  Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili diğer Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR 

Madde 4 : (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye : Gelibolu Belediyesini

b)     Belediye Başkanı : Gelibolu Belediye Başkanını

c)      Belediye Meclisi   : Gelibolu Belediye Meclisini

d)     Belediye Encümeni : Gelibolu Belediye Encümenini

e)      Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

f)       Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü

g)      Harcama Yetkilisi : İmar ve Şehircilik Müdürünü

h)     Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi (geçici ,daimi ) niteliğinde tam zamanlı çalışanları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM : İDARİ YAPI VE KURULUŞ

 İDARİ YAPI VE KURULUŞ:

İdari Yapı

Madde 5 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  Başkan tarafından  atanan Müdür Vekili, teknik ve idari  personelden oluşmaktadır.

Kuruluş

Madde 6 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  mevcut idari yapısıyla çalışır.            

                   (2) Ancak, İhtiyaç doğrultusunda Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde Başkan tarafından atanan personel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  kuruluşunda değişim yapılabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ŞEKLİ VE  GÖREVLERİ

Çalışma Şekli :

Madde 7 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, müdürü ve müdüre bağlı personeli ile Belediye Başkanına ve  Başkanlık Makamınca görevlendirilmiş bir Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

Müdürlük Görev Ve Sorumlulukları:

Madde 8 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev ,yetki ve sorumlulukları yürürlükte olan kanun,yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak ;

a)      İmar Planlarının ve imar plan değişikliklerinin yapılması, yaptırılması ve meclis onayına sunulması

b)     İmar Plan altlıklarının sayısallaştırılması ve bilgisayara işlenmesi

c)      Islah,İmar Planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması,yaptırılması ve meclis onayına sunulması

d)     3194 Sayılı İmar Kanunun 18.madde uygulaması yapım tescile tabii haritaların yapımı

e)      İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre ilgililerinden gelen ifraz-tevhit taleplerinin kontrolü ve encümene sunulması.

f)       Belediyemize ait gayri menkullerin, imar uygulamalarının yapılması ve tescili.

g)      İmar Durumu tanzimi.

h)     Su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi,

i)        Mimari,Statik,Sıhhı tesisat,Elektrik tesisatı,Isı Yalıtım, Zemin Etüd Raporu incelenip tasdiklenmesi,

j)       Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi tanzimi,asansör yönetmeliğine göre asansör tescil ve işletme ruhsatı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi

k)     2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden gerekli harçların hesaplanması

i)        Ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespit edilerek yapı tatil                                                                                                                                                                                                     zabtı tutulması 3194 Sayılı  İmar Kanunun 32. ve 42.maddelerine istinaden işlem yapılması

j)       2981 ve 3290 Sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması,

k)     İmar uygulamaları ile ilgili Kamulaştırma İşlerinin yürütülmesi,

l)        Adres ve Numarataj İşlemlerinin yapılması,

m)   4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunun öngördüğü işlemlerin yapılması,

n)     İmar ile ilgili olarak Kamu Kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmaların yapılması.

o)      5 yıllık İmar Programı hazırlamak

p)     634 Sayılı Kat Mülkiyeti çerçevesinde  Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı için gerekli işlemlerin yapılması.

s)  Maili İnhidam (Yıkılacak derecede tehlikeli yapı) binalar hakkında 3194 sayılı İmar  Kanununun 39.ve 40. maddelerine istinaden kararlar alarak uygulanmasını sağlamak

t) 2863 Sayılı Yasa kapsamındaki uygulamaları Koruma Bölge Kurulu ile gerekli yazışmaları yapmak ve Kurul kararlarını uygulamak

(2) Belediyenin diğer Müdürlüklerinin hizmetleri sırasında,işyerlerine açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde,diğer resmi kurumlarla koordineli çalışmak üzere lüzum gösterilen sayıda teknik personel İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden seçilerek görevlendirile bilinir.

DÖRÜNCÜ BÖLÜM PERSONEL YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdür Görev Sorumluluk ve Yetkileri :

Madde 9: (1) İmar ve Şehircilik Müdürünün görevleri,

a)      Müdürlükçe yapılan işlemlerin yasa,tüzük,yönetmelik,genelge ve Başkanın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.Bunun için gerekli tedbirleri alır ve almasını sağlar.

b)     Müdürlüğe ait kadro,demirbaş ve hizmet yönünden gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve temini için ilgili birimler ile işbirliğini sağlamak.

c)      Diğer resmi kurum ve kuruluşlarla görevin gerektiği işbirliğini sağlamak.

d)     Personel arasında disiplin ve işbirliğini kurmak,çalışmaları izlemek ve denetlemek.

(2) İmar ve Şehircilik Müdürü yetkileri ,

a)      Müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı temsil eder.

b)     Başkanlıkça ,kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer mevzuatlarda belirtilen yetkileri kullanmak.

c)      Vatandaşın dilekçe ile başvurması sonucu hazırlanan ruhsat ve yapı kullanım izinlerini denetlemek ve imzalamak.

d)     Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine müzekkere  hazırlayıp sunmak.

e)      Harcama yetkili olarak müdürlüğe   ayrılan bütçe kapsamında gerekli harcamaları yapmak.

f)       Müdürlükten çıkan her türlü yazışmanı kontrolünü yapmak.

g)       Personelin sicil amiri olarak gerekli sicil notlarını vermek.

h)     Personelin disiplin armiri  olarak gerekli disiplin cezaları vermek.

Personel Görev Sorumluluk ve Yetkileri,

Madde 10 ; (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personel görevleri ,

a)      Başkan,Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelik kurallarına uygun ve tam olarak kısa sürede tamamlamak özenini göstererek kamusal alandaki çalışma verimini artırmalıdır,

b)     Kendilerine zimmetlenen araç ve gereçleri titiz bir şekilde kullanarak sadece görev amacı ile kullanma özenini göstermelidir.

c)     Kendileri tarafından hazırlanan her türlü evrağı arşiv yönetmeliği ve standart dosya planı normlarına göre hazırlayıp arşivlemeli ve defter kayıtlarını yapmalıdır.

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinde, teknik personel sıfatı ile hazırlanan ( yapı ruhsatı,yapı kullanım izin belgesi,imar durumu vb )evraklarda   imza yetkisi ve resmi yazışmalarda paraflama yetkisi bulunmaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Müdürlük Gelir,Gider ve  Bütçesi

Madde 11:  (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gelir ve giderleri Belediye Kanununda belirtilen bentlerdir.

 (2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde yıllık olarak hazırlanır ve öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Madde 12: (1) İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları   Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğinde yer almayan ve uygulamasında tereddüte düşülen hususlarda gerekli kurumlardan görüş alınır.

Yürürlük

Madde 13: (1) Bu yönetmelik Gelibolu Belediye Meclisinin kabul ettiği tarihte   yürürlüğe girer.

(2) Gelibolu halkının bilgilenmesi amacı ile yerel bir gazete yayımlanabilecektir.

Yürütme

Madde 14: (1) Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.