Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

GELİBOLU BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ


 
 

GELİBOLU BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

AMAÇ:

MADDE 1: Bu yönetmelik Gelibolu Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım yapmak amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, şehir estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirler.

KAPSAM:

MADDE 2: Bu yönetmelik Gelibolu Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 3: Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077-4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Türk ceza Kanununun ilgili maddeleri ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen terimler;

Belediye: Gelibolu Belediye Başkanlığı,

İlan: Sesli veya yazılı, hareketli veya sabit, ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirmeleri,

İlan levhası: Üzerinde ilanın sergilendiği elamanları,

Reklam: İnsanların gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuru.

Reklam levhası: Üzerinde reklamın sergilendiği, boyutlarına ve içeriğine göre adlandırılan elemanlardır.

Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ya da tüzel kişi ve kuruluştur.

Reklam Kuruluşu: Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişidir.

Reklamcı (Reklam Ajansı):Reklamları, reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek veya tüzel kişidir.

Tanıtım: Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamaktır.

Tanıtım levhası: Üzerinde tanıtımın bulunduğu elemanlardır.

Alanlar veya Yerler: Reklam, ilan veya tanıtım elemanlarının konulduğu bina veya dikey satıhlarda yüzeyleri, reklam için belirlenen bahçeleri, kamunun ortak kullanım meydan, arterleri, boş arsa ve arazileri kapsar.

Eleman: Her türlü ilan, reklam ve tanıtım levhalarını, panolarını, tabela, amblem ve logolarını, ifade eder.

TEMEL İLKELER

MADDE 5:Ticari reklam ve ilânlarda, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.

a. Reklamlar yasalara ve genel ahlaka uygun olmalıdır.

b. Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.

c. Reklamlar, güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.

d. Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın "reklam" olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir reklam haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında, "reklam" olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz.

e. Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır. Reklamdaki ana vaadin istisnası niteliğindeki ifade ve/veya görüntülerin;

e.1. Yazılı mecralarda, okunabilir büyüklükte yazılarak,

e.2. Görsel mecralarda, yalnızca sözle ve/veya okunabilirliğini sağlamak şartıyla yazılı olarak, e.3. Sözlü mecralarda, anlaşılabilir biçimde okunarak belirtilmesi zorunludur.

f. Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

g. Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz.

h. Reklamlar, önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlar da, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan bir kişisel onay etkisi yansıtacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.

i. Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davranışları cesaretlendiremez.

j. Reklamlar, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz, ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.

AHLAKA UYGUNLUK

5.1:Reklamlar, ahlaka uygunluk açısından aşağıdaki hususlara aykırı olamaz.

a.Genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler ya da görüntüler içeremez.

b.Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taşıyamaz.

c.Korku ve batıl inançları konu alan ifadeler yer alamaz.

d.Toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.

e.Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntü veya ifadelere yer verilemez.

DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK

5.2: Reklamların aşağıda belirtilen hususlara göre doğru ve dürüst olması esastır.

a.Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz.

b.Çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak ya da yapılarını, izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir biçime sokarak bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz.

c.Reklamlar da, bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri sürerek yanlış izlenimler yaratmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.

REKLAM ELEMAN ÇEŞİTLERİ, KULLANIM ALANLARI VE YERLERİ

MADDE 6:

6.1. Eleman Çeşitleri: Belediye’nin belirlediği ölçülerde kullanılan elemanlar şunlardır ;

a.Sabit Eleman Çeşitleri ;

-Düzenli, Sabit Açık Hava Reklam Panoları, -Bilboard, -Elektronik Panolar, -Reklam Kuleleri (Totem), -Bez-kağıt Afişler , -Pizza , -Raket , -Afiş Değiştirici Bilboard , -Işıklı Bilboard , -Dıştan Aydınlatmalı Bilboard, -Postermatik, -Mega Vizyon ve benzerleridir.

b.Hareketli Eleman Çeşitleri: Kısa süreli kullanılmak amacıyla, tekerlekli veya ayaklı, elde veya el üstünde taşınan, kara, hava, göl veya nehir ortamında sergilenen, sabit olmayan elamanları kapsar.

6.2. Kullanım Alanları ve Yerleri:Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde ticari amaçla kullanılacak reklam alan ve yerleri şunlardır:

a) Binalara Konulan Reklam ve Tanıtıcı Levhalar:Binanın cepheleri, çatıları ile bahçe ve bahçe duvarlarına konan reklam panoları ve levhaları kapsar.

b) Boş Alan ve Arsalar:İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan veya tümüyle boş tutulan yerlerdir.

c) Ortak Kamu Kullanım Alanları:Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya-taşıt alt ve üst geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar, kavşak düzenlemeleri ve umumun hizmetinde olan elektrik direkleri ile benzeri alanlardır.

d) Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar:Şehir içinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçların iç ve dış yüzeyleri ile duraklarında ki reklamları kapsar.

e) Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Alanlar ve Yerler:İstasyon, gar, stadyum, spor sahaları, eğlence yerleri ve benzeri alanlardaki ilan ve reklamlar ile sesli reklamlar, el ilanları, büfeler, taklar, kent mobilyaları, havadan yapılan reklamlar, inşaat elemanları, karayolu geçitlerindeki tabelalar, altyapı elemanları, İkmal İstasyonları, resmi kurumlara ait tabelalar ve tenteleri vb. alan ve yerleri kapsar.

6.3. Hareketli Reklam Elemanları: Kişi veya kişilerin reklam elemanını üzerine asarak, gezmek ve dolaşmak suretiyle reklam yapmasını kapsar.

REKLAM ALANLARI VE YERLERİNDE UYGULAMA ESASLARI

MADDE 7:Sabit Reklam Elemanları: Sabit Reklam, ve İlan elemanlarının uygulanması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır;

a.Düzenlenmiş yeşil alanların içine, önüne; tarihi eser,  Kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapıların, heykel -sanat eserlerinin, kamu kuruluşlarına ait binaların, kültür-sanat işlevli yapıların önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir.

b.Kavşaklardaki sabit reklam asma panoları araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, düşey ve yatay trafik işaretlerinin görünümünü engelleyecek şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.

c.Sabit reklam asma panolarının bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi ve görüntü kirliliğine yol açması halinde reklam sahibine kaldırması ve düzeltmesi için yedi günlük süre verilir. Süre sonunda kaldırılmadığı, düzenlenmediği takdirde Belediyece yapılarak kiracı veya ilgilisinden yapılan masrafların % 20 fazlası ile tahsil edilecektir.

d.Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik işaretlerine; karayollarında en az 100 m.den ve şehir içi yollarda en az 50 m.den; diğer işaretler ile birbirlerine; karayollarında en az 25 m.den ve şehir içi yolarda en az 5.00 m.den daha yakına konulamaz.

e.Duyuru amaçlı arsa, tarla ve binalara asılan sabit reklam elemanlarının ( Tabelalar ) ölçüsü max 80*120 cm.’yi geçemez. Boş arsalarda yola yakınlığı 10 m.’den az olamaz.

f.Sabit reklam asma panoları Belediye tarafından önemli günlerdeki duyurularını ilan etmek amacıyla kullanılabilir.

g.Sabit reklam asma panoları, tanıtıcı levhalar ve reklam kulelerinin (totem) kullanımı Estetik Kurulu’nun oluru Zabıta Müdürlüğü’nün onayı ile izin verilebilir.

7.1. Billboard (Afiş Panosu) v.b.:

a.Belediye' nin belirlediği ölçülerde kullanılan düzenli, sabit, açık hava panolarıdır. Billboardların boyutları 2.50 m–3.50 m ve 2.00 m–3.50 m olacaktır.

b.Afiş Panoları en fazla dörtlü guruplar halinde konulacak ve diğer dörtlü pano veya pano gurupları arasında en az 25 m. mesafe şartı aranacaktır. Farklı ihtiyaç, kullanım ve talep hallerinde Estetik Kurulu oluru ve Zabıta Müdürlüğü’nün onayı ile izin verilebilir.

7.2. İlan Levhası: Belediye' ce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bu panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en az ikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri Estetik Kurulu tarafından tespit edilir.

7.3. Bez Afişler:

a.Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması ancak, bayramlar, festivaller, seçimler , spor kulüplerinin şampiyonlukları, özel gün ve haftalarda veya kampanyalar gibi kamu amaçlı duyurular için yapılabilir.

b. Özel kişi ve kuruluşların ticari amaçlı bez afişlerinin, kendi bina cephelerini taşmayacak şekilde asılmasına Belediye tarafından izin verilebilir. c. Bez afişlerin boyutları maksimum (0,90mx6,00m) minimum (0.40mx2,00m) ve yerden yüksekliği H=5.00 m.' den az olmayacak şekilde ve yola paralel olarak uygun görülen yerlere asılmasına izin verilebilir.

d.Bez afiş asma süresi (en fazla) 15 gün ile sınırlıdır. Sürenin aşılması durumunda bez afiş reklamı için yatırılan ücretin %20 fazlasıyla tahsil edilir. Bez afiş reklamı Belediye Zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak imha edilecektir.

BİNA DIŞ CEPHELERİ

MADDE 8:Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.

a.Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panoları takılamaz.

b.Pano ve tanıtıcı levha binanın cephe boyunu geçemez.

c.Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanları çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

BİNA SAĞIR DUVARLARI

MADDE 9:Yapıların mimari biçimlenişleri, yıkılan yapılar veya yeni açılan yollar nedeniyle, bina pencerelerinin yer almadığı veya az bulunduğu cephelerdir.

a.Bina sahipleri; meydan, bulvar, cadde ve anayollara bakan bina sağır duvarlarını, reklam alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermek için Zabıta Müdürlüğü’ne müracaatta bulunur, gerekli incelemeler Estetik Kurulu tarafından yapıldıktan sonra, uygun ise izin verilebilir.

b.Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvar, tanıtılacak ürün ve bu ürün ile ilgili mesaj, reklamı yapılan firmanın ad ve amblemi ile grafik ve sanatsal değeri olan resimleri içerir. Sağır duvarlara asılacak olan reklam afişi, ilan yapılmadan önceZabıta Müdürlüğü’ne sunulacak ve Estetik Kurulu tarafından incelenerek onaylandıktan sonra ilan yapılacaktır.

c.Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır.

d.Tarihi eser, dini yapılar, Kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır cepheleri reklam alanı olarak düzenlenemez.

BİNA ÇATILARI

MADDE 10: Çatı reklamları, bina üstlerine konan ışıklı, ışıksız, hareketli, reklam öğelerini kapsar.

a.Panonun konulacağı binada çatı varsa, panonun yüksekliği (% 40 eğimle oluşacak) mahya yüksekliğini geçemez.

b.Binada çatı yoksa panonun yüksekliği % 40 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez.

c.Tarihi eser, dini yapılar ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların çatılarına reklam panosu ve benzerleri konulamaz.

d.Çatı üstüne reklam panosu konulmak istenildiğinde panonun boyu, yapı cephe genişliğinin % 20'sinden büyük olamaz.

e.Bina çatılarına mahya yüksekliğini artıracak ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde reklam elemanları konulamaz.

f.Çatı reklam elemanının taşıyıcı ve elektrik sistemi detayları, çevre ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde düzenlenecektir.

g.Bina çatı kaplama elemanları kullanılarak çatı yüzeyine reklam yapılamaz. Aksi uygulamada Belediyece bu reklam elemanları sökülür ve söküm işlemi ile ilgili masraflar bina sahiplerinden % 20 fazlası ile tahsil edilir.

KONUT, TİCARET + KONUT, TİCARET ALANLARI

MADDE 11:

a.Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan yapılarda her bir birimin tanıtıcı levhası derinliği 0.40 m.'yi aşmamak şartı ile yerden en az 2.25 m. yükseklikte cephe boyunca paralel konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 1.00 metreye kadar olması esastır. 1.00 metreden fazlasına Estetik Kurulu’ nun uygun görmesi Zabıta Müdürlüğü’nün onaylaması halinde cephe boyunca izin verilebilir.

b.Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar yukarıdaki kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir.

c.Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır.

d.Bu alanlarda yer alan sağlık kuruluşları; bina cephesine beyaz üzerine kırmızı harflerle yazılmış ışıklı veya ışıksız tanıtıcı levha asabilirler.

e.Tüm işyerleri yerleri Estetik Kurulunun oluru Zabıta Müdürlüğü’nün onayını almak şartı ile bina cephesinden 40 cm’e kadar taşan ışıklı tabela kullanabilir.

f.İş merkezi, pasaj, çarşı vb. binaların ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm iç cephelerinde yer alan ticaret birimlerinin, (büro, yazıhane, muayenehane vb.) kullanacakları ışıklı veya ışıksız ticari tanıtım elemanları, ortak kullanım alanına açılan kapı üzerine, kapı cephesi boyunca ve paralel konabilir ancak derinliği 0.40 m.'yi geçemez.

SANAYİ ALANLARI

MADDE 12:

a.Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtıcı levhalar konulacak cephenin toplam alanının % 50'sini geçemez; levhalar ışıklı olabilir. Firmanın amblemi veya logosunun kapladığı alan bu oran içindedir.

b.Sanayi tesisinin kendi mülkiyetinde yer almak şartı ile ayaklı levha konulabilir. Levhanın büyüklüğü, önünde yer aldığı yapı cephesinin % 50'sini ve 10.00 m²'yi geçemez. Ayaklı tanıtıcı levhalar yapıya komşu mülkiyet ve yol sınırına 5.00 metreden az olmayacak şekilde konumlandırılacaktır.

c.Tesisin çatısı varsa panonun yüksekliği % 40 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez.

d.Tesisin çatısı yoksa panonun yüksekliği % 40 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez.

BOŞ ALAN ( ARAZİ ) VE ARSALAR

MADDE 13:

a.Şehir içindeki ve dışındaki boş alan ve arsalardaki reklam elemanları ve kulelerin (totem) görsel kirlilik oluşturmayacak, silueti bozmayacak şekilde reklam yoğunluğu değerlendirilerek konumlandırılmasına Estetik Kurulunun oluru Zabıta Müdürlüğü’nün onayı ile izin verilebilir.

b.Belediye başkanlığından izin almak şartı ile; üzerinde, inşaat faaliyeti devam eden arsaların yol cepheleri paravan sistemiyle kapatılarak, paravan yüzeyini reklam alanı olarak kullanılabilir.

c.Boş alan ve arsalar; malikinin başvurusu üzerine arsa sınırları üzerinde kalmak şartı ile etrafı paravan sistemi ile kapatılarak ve imar mevzuatına uygun şekilde yapılmak şartı ile Belediye’ den izin alınarak reklam alanı olarak kullanılabilir.

ORTAK KAMU KULLANIM ALANLARI

MADDE 14:

a.Pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında Belediye’den izin almak şartı ile afiş ve pankart asılarak reklam yapılamasına izin verilebilir.

b.Ortak kamu kullanım alanlarında Belediye'nin uygun gördüğü meydanlar, parklar ve bahçeler, yeşil alanlar, kara yolları kenarlarının çim, çiçek ve boyu 40 cm.'yi geçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlemesi yapılarak reklam alanı olarak kullanılmasına Belediyece izin verilebilir.

c.Bu alanların peyzaj bakım ve onarımı talep eden firma tarafından karşılanacaktır.

d.Bu alanların izni; talep edilen yerin krokisi, peyzaj projesi ve fotoğraflarıyla Belediye'ye müracaat ve Estetik Kurulunun onayı ile olacaktır.

e.Ortak kamu kullanım alanlarındaki döşeme kaplamalarında tanıtım amaçlı reklama Estetik Kurulunun onayı ile izin verilebilir.

YAYA + TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİTLERİ

MADDE 15:

a.Yaya üst geçitlerinin ön ve arka cepheleri, reklam alanı olarak kullanılamaz.

b.Kamuya yönelik duyurular Belediye tarafından bu alanlarda yapılabilir.

c.Yapılacak duyurular korkuluk yüksekliğinin en ve boyunu geçemez.

d.Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim koyma hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve işaretleri, korkuluk cephe alanının % 20'sini geçmemek şartıyla buralara konabilir.

e.Yaya alt geçitlerinin tüm yüzeyleri reklam alanı olarak kullanılabilir. Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları, reklam alanı olarak kullanılamaz.

ELEKTRİK DİREKLERİ ÜZERİNE ASILAN REKLAM ELEMANLARI

MADDE 16:

a.Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri yol, meydan, köprü, sokak, park, ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından konan standart elektrik direkleridir.

b.Bu elektrik direklerine reklam astırmak isteyen elektrik dağıtım şirketleri Belediye'den izin almadan bu direkleri kiraya veremezler ve reklam elemanı ve benzeri koyamazlar.

c.Elektrik direklerine asılacak reklam panolarının tip, şekil, nitelik, ebatları, asılma usul ve esasları ile diğer hususları "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayınlanan TEK'e ait Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" Hükümleri doğrultusunda belirlenir.

d.Elektrik direklerini kiralayanlar, İlgili elektrik dağıtım şirketi ile yapmış olduğu kiralama kontratı, üçüncü şahıslara karşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği ile ilgili bilgilerle Belediye'ye başvurarak izin almak zorundadır.

ARAÇLARA VE DURAKLARA KONULAN REKLAMLAR

MADDE 17:

a.Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçları üzerine konan reklamların doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker) v.b. malzemeden yapılması şartı aranacaktır.

b.Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçlarının üzerine konan sticker türü reklamlar sadece arka camına uygulanır.

c.Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına ticari amaçlı afiş, bez, pankart asılması yasaktır.

d.Duraklarda yapılacak reklamların nitelikleri için, Estetik Kurulunun oluru Zabıta Müdürlüğü’nün onayı alınır.

e.Toplu taşıma araçları ve ticari taşıtlar üzerindeki ilan ve reklam için Belediyeden izin alınacaktır.

f.Ticari araçlarda reklam bulundurulması ve takılması "Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabidir

g.Araç üzerinde reklamı ancak, belediye sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren firmalar yapabilir.

h.Hususi araçlarda ticari reklam elemanı bulunamaz.

KALDIRIM + YOL ÜSTÜ TİCARİ TANITIM TABELALARI

MADDE 18: a.Kaldırım, refüj ve yol üstüne ticari tanıtım tabelası konulamaz.

b.P.T.T., sağlık kurumları, turizm danışma büroları, emniyet kurumları ile resmi daireler ve benzerlerinin kaldırım ve yol üzerine koyacakları tabelalar Belediyenin iznine tabidir.

YÖN VE YER GÖSTERİCİ TABELALAR

MADDE 19:

a.Yön ve yer gösterici tabelalar kaldırım üzerine yerleştirilerek cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte yer alabilir.

b.Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olduğu gibi yaya trafiğini aksatmayacak şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilinir. Bir aradaki düzenlemelerde sıralama en üstten başlamak üzere:

b.1.Cadde, sokak isimleri

b.2.Resmi nitelikli tabelalar (hastane, postane, okul v.b.)

b.3.Özel nitelikli tabelalar (tarihi yerler, otel, tescilli yerler, lokanta v.b.) şeklinde yazılacaktır.

c.Yön ve yer gösterici tabelaların renkleri:

c.1.Cadde, sokak isimleri kırmızı üzerine beyaz renkte

c.2. Tarihi, turistik yerleri gösteren yerler sarı renkte

c.3. Sağlık kurumları beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle

c.4.Özel yerleri gösteren tabelalar ise kendi özel renginde olacaktır. 

d.Yön ve yer gösterici tabelaların boyutları:

d.1Sokak isim tabelalarının boyutları: 30 cm./60cm.

d.2 Cadde isim tabelalarının boyutları: 30 cm./60 cm.

d.3.Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği toprak altına gömülen kısım dahil 3.50 m.dir. Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik 2,25 m.den başlamalıdır.

d.4Yön levhalarının boyutları: 0.40 m. / 1.60 m. 0.60 m. / 1.60 m. olacaktır.

e.Yön ve yer gösterici levhalar; ağaçlar ve diğer elemanlarla engellenmeyecek şekilde konumlandırılacak, aydınlatmada yansıtıcı yüzey malzeme kullanılacaktır.

f.Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri engelli insanların dolaşımını engellemeyecek şekilde konulacaktır.                         

YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ REKLAM VE TANITIM ELEMANLARI

MADDE 20:

a.Otogarlarda, stat, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklam panoları için Belediye'den izin alınır.

b.Lokanta, restaurant, kafe v.b. işyerleri, yapı alanı içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı koyabilir.

c.Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restaurant gibi eğlence, dinlence tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak reklam ve tanıtım elemanları için Belediye'den izin alınır.

d.Özel mülkiyete tabi olmakla birlikte kamu kullanımına açık, açık ve kapalı spor tesisleri, iş merkezleri, pasajlar, alışveriş merkezleri, v.b. gibi binaların kapalı alanlarında reklam elemanlarının kullanımı İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği’ne tabidir.

20.1. Sesli Reklamlar: Her türlü sabit veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya megafonlarla, ya da bağırarak reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilemez. Bu tür duyurular sadece, Belediyeye ait ses yayın aracı ile yapılır. Diğer yasalardaki istisnalar hariçtir.

20.2. El İlanları: Her türlü amaç için hazırlanmış olan, kağıt veya değişik maddelerden yapılan ve halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan el ilanlarının dağıtımında aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.

a.El ilanı dağıtmak için Belediyeden izin alınması zorunludur.

b.İlanları sadece; izin veren iş yeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya Belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir.

c.İlanlar konut veya iş yerlerinin posta kutularına konulabilir, şeffaf poşet içersinde apartman giriş kapılarına asılabilir, ancak konutların ve apartman dairelerinin kapılarına ve kapı altlarına atılamaz.

d.İlanların elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları v.b. kamu malı tesislere veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasına izin verilmez.

e.El ilanları, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtılmak zorundadır.

f.Yukarıda belirtilen kurallara uygun olmayan el ilanı dağıtımlarında; ilgili yasalardaki cezai yaptırım ve 5.000 adet el ilanı gideri miktarında idari para cezası yaptırımı uygulanır.

20.3. Kent Mobilyaları: Gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının reklamlarını taşıyan kent mobilyalarının, kentin uygun bölgelerine konulması için gelen talepler Estetik Kurulu tarafından değerlendirilir uygunluğu halinde izin verilebilir.

20.4. Havadan Yapılan Reklamlar: Tüm reklamlar Belediyenin izni ve Gelirler Tarifesinde belirlenen ücretin ödenmesi kaydı ile yapılabilir. Kamu yararı taşıyan havadan yapılacak reklamlarda ücretin alınıp alınmaması Belediyenin yetkisindedir.

20.5. Reklam Süslemeleri: Tanıtım, açılış v.b. faaliyetler çerçevesinde yapılan reklam amaçlı süslemeler Belediyenin iznine ve ücrete tabidir.

20.6. İnşaat Elemanları: İnşası devam eden inşaatlarda bilgilendirme amaçlı konulması zorunlu olan tabelaların boyutları 80cm. * 1.20 m.yi geçemez. Bu ebatların üzerindeki tabelalar İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine tabidir.

20.7. Resmi Kurum Elemanları:

a.Resmi Kurumların hizmet binaları üzerindeki tabelaların dışında, hizmet binalarının kent içindeki yerini tarif etmek amacıyla konulacak yön ve tanıtım tabelaları için Belediyeden izin alınır.

b.Belediye, talep edilen tabelanın proje ve ölçüsü ile yerini; kentin estetiği ve kentin vatandaşlarca kullanımını olumsuz etkilediği gerekçesi ile değiştirebilir veya reddedilebilir. Bu durumda ilgili kurum Belediyenin uygunluk kriterleri çerçevesinde yeni bir öneride bulunmak durumundadır.

20.8. Akaryakıt ve LPG, CNG İkmal İstasyonları:

a.İkmal istasyonlarında bağlı bulunduğu dağıtım şirketi ve ürünleri ile ikmal istasyonu satış biriminin kendi reklamı haricinde reklam unsuru bulunamaz.

b.İkmal istasyonlarında bulunan kanopi, pompa, bina cephesi, reklam kuleleri (totem) ve fiyat listeleri vb. elemanların üzerindeki reklamlar yönetmeliğe tabiidir. Konulacağı yerler konusunda belediyeden izin alınır. İlan, reklam vergisi tahakkuku da belirtilen elemanların alanı ve niteliği üzerinden yapılır.

c.Bilgilendirme ve yönlendirme (Market, wc, hava, su, park yeri vb. ticari nitelik taşımayan) elemanları yönetmeliğe tabii olup konulacağı yerler konusunda belediyeden izin alınır.

d.Bina cephesinde ki reklam elemanı, derinliği 0.40 m.'yi aşmamak şartı ile en fazla 0.70 m. yüksekliğinde ve yerden en az 2.50 m. yükseklikte cephe boyunca paralel konulabilir.

e.Bina, kanopi ve pompa cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam elemanları takılamaz.

20.9. Dış Cephe Elemanları: Bina dış cephesinde bulunan klima, çanak anten, gün ısı vb. özel tesisat malzemelerinin üzerinde üretici firmanın okunabilir ölçülerde (en fazla 0.15 cm yüksekliğinde) adı ve logosunun olduğu reklamlara izin verilebilir.

20.10. Altyapı Elemanları:

a.Kamu veya özel işletmeler tarafından yapılan su, elektrik, atık su, yağmur suyu, telefon, doğalgaz vb. alt yapı tesisleri ile ilgili elemanların (Baca, pano, ızgara, vana v.b) üzerinde bilgilendirme amaçlı firma adı, logosu vb. unsurlara izin verilebilir.

b.Bu elemanların üzerinde kurum ve firmayı ilgilendiren reklam unsuru taşıyan afiş vb. elemanlar ilan, reklam ve tabela yönetmeliği kapsamındadır. Elemanın ait olduğu kuruluş haricinde reklam amaçlı kullanılamaz.

UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER

MADDE 21:

Reklamlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.

a. Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.

b. Her bir eleman için ayrı izin alınır. Müracaat izin sayılamaz. Yazılı izin alınmadan hiçbir surette eleman konulamaz. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrib olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen elemanlar, yapılacak yazılı uyarıyı takiben, yazılı uyarıda belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Belediye tarafından kaldırılacaktır.

c. Elemanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Belediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 7gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı elemanlar Belediyece kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) % 20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.

d. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerleri, süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ile tanıtım yapılabilir.

e. Elemanlar birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

f. Ağaçların üstüne hiç bir şekilde elemanların veya bez afişlerin asılmasına izin verilemez.

g. Tanıtım amacıyla kullanılan ilan ve reklam elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle elemanların izin tarih ve numarası ile reklam vergisi başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu etiket bulunmayan elemanlar Belediye Ekiplerince kaldırılır.

h. Bez afişlerde, izin tarih ve numarası, başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu yazıları bulunmayan bez afişler Belediye Ekiplerince kaldırılır.

İZİN VERME YETKİSİ

MADDE 22:

Bu Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda; Belediye sınırları ve mücavir alanlar dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve anayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerlerine, her türlü yapıların sağır duvarlarına, elektrik direkleri, büfeler, tercihli yollara konan elemanlara, toplu taşıma ve ticari araçlara konan elemanlarına izin vermeye Belediye Başkanlığı yetkilidir.

ESTETİK KURULU

MADDE 23:

Estetik Kurulu Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar Müdürü ve Park ve Bahçeler Müdürünün katılımıyla toplam 5 ( beş ) kişiden oluşur.

Estetik Kurlu; bu Yönetmeliğin içerisindeki ilgili maddelerde görev alanına giren konularda çalışma yaparak görüş veren bir kuruldur.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

MADDE 24:

İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarını Asmak ve Dikmek İçin Belediye' ye Aşağıdaki Belgelerle Başvurulması Zorunludur

A)BİNA CEPHESİNE KONULACAK TANITIM PANOLARI İÇİN;

1-Dilekçe

2-Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği

3-Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi

4-Kira kontratı veya tapu örneği

5-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği

6-Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.

B)BİNA BAHÇESİNE KONULACAK TANITIM PANOSU İÇİN;

1-Dilekçe

2-Ölçülendirilmiş tasarım örneği

3-Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu

fotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi

4-Kira kontratı veya tapu örneği

5-1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi

6-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği

7-Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.

C)BİNA CEPHELERİNE KONULACAK REKLAMLAR İÇİN;

1-Dilekçe

2-Reklam uygulanacak cephenin 2-3 açıdan çekilmiş fotoğrafları

3-Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali

4-Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname

5-Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe yüzeyinin alanı

6-Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.

7-Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.

D)BİNA ÇATILARINA KONULACAK TANITIM UYGULAMALARI İÇİN;

1-Dilekçe

2-Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve kullanılacak malzemelerin tasarım örneği üzerinde gösterilmesi

3-Uygulama yapılmadan önceki halini gösterir fotoğraf ve fotoğraf üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış renkli tasarım örneği.

4-Kira kontratı veya tapu örneği

5-Taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler.

6-Sigorta poliçesi

7-Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.

E)BEZ AFİŞUYGULAMALARI İÇİN;

1-Dilekçe

2-Afiş asılacak binanın fotoğrafı üzerine afiş yerinin işaretlenmesi

3-Uygulama süresinin bildirilmesi

4-Afiş ebatları

5-Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.

F)ARAÇLAR İÇİN;

1-Dilekçe

2-Ruhsat fotokopisi

3-Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf

4-Tasarım ebatları

5-Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge

6-Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.

İZİN BELGESİ

MADDE 25: Bu Yönetmelik doğrultusunda izin için;

a.İzin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklam ve tanıtım elemanının konulacağı yer, ilan reklam ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Belediyece düzenlenir.

b.İzin belgelerinde bulunan; İzin tarih ve numarası, izin başlangıç ve bitim tarihlerinin, ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktan okunacak büyüklükte konulması zorunludur.

İZİN BELGESİNİN SÜRESİ

MADDE 26: a. İlan, reklam ve tanıtım elemanları için izin belgesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir. b. Süre bitiminden 15 gün önce müracaatla izin alınması zorunlu olup, izin alınmadığı takdirde, süre bitiminden 15 gün sonra ilan, reklam ve tanıtım elemanları Belediyece kaldırılır.

DENETİM VE GÖZETİM YETKİSİ

MADDE 27:Denetim:Bu Yönetmeliğin içinde yer alan her türlü İlan, Reklam ve Tabela tanıtımlarına ilişkin eylemleri Gelibolu Belediyesi denetler.

MADDE 28: İzinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları

Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları; açısından ilgili kanunlar uygulanır.

MADDE 29: Yönetmelikte düzenlemesi bulunmayan tüm konular ile ilgili sorunlar halinde Gelibolu Belediye Encümeni Yetkilidir.

SON HÜKÜMLER

MADDE 30:Yürürlük

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabul kararının ardından yürürlülüğe girer.

Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce izin alınmış tanıtım amaçlı pano veya tabelalar ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela ve reklam kuleleri (totem) v.b. elemanlar yönetmelik yayın tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilir.

MADDE 31:Yürütme

Bu Yönetmelik hükümleri Gelibolu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.