Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


 
 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler


         Amaç

         MADDE 1 – (1) Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

         Kapsam

         MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü kapsar.

         Dayanak

         MADDE 3 – (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

         Tanımlar

         MADDE 4 – (1)Bu yönetmeliğin uygulanmasında:

         a) Belediye: Gelibolu Belediyesi’ni,

         b) Belediye Başkanı: Gelibolu Belediye Başkanı’nı,

         c) Belediye Encümeni: Gelibolu Belediye Encümeni’ni,

         ç) Belediye Meclisi: Gelibolu Belediye Meclisi’ni,

         d) Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü alt kadrosunda belli bir iş gurubunu yürütmekle görevli ekip veya şefliği,

         e) Denetim: İş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali performans açısından kontrol ve değerlendirilmesini,

         f) Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

         g) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

         ğ) Şehir: Gelibolu İlçesi Belediye sınırı ile mücavir alanını,

         h)Yönetmelik: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğini,

         ifade eder.

         Temel ilkeler

         MADDE 5 – (1) Destek Hizmetleri  Müdürlüğü  tüm  çalışmalarında; 

         a) Karar  alma, uygulama  ve  eylemlerde  şeffaflık,

         b) Hizmetlerin  temin  ve  sunumunda yerindelik  ve  ihtiyaca  uygunluk,

         c) Hesap  verebilirlik,

         ç) Kurum içi  yönetimde  ve  ilçeyi  ilgilendiren  kararlarda  katılımcılık,

         d) Uygulamalarda  adalet  ve  hizmette  eşitlik,

         e) Belediye  kaynaklarının  kullanımında  etkinlik  ve  verimlilik,

         f) Hizmetlerde  geçici  çözümler   ve  anlık   kararlar  yerine  sürdürülebilirlik,

         temel ilkelerini esas  alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Bağlılık Ve Denetim

         Teşkilat

         MADDE 6 – (1) Müdürlük: müdür, veteriner hekim, memur, sözleşmeli personel ve işçiden oluşur.

         (2) Müdürlük birimleri:

         a) Satın Alma Birimi

         b) Mezbaha Hizmetleri Birimi’nden oluşur.

         Bağlılık

         MADDE 7 – (1) Müdürlük Belediye Başkanına veya yetkilendirdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

         Denetim

         MADDE 8 – (1) Müdürlük, İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

         (2) Belediye Başkanı, Müdürlüğü idari ve mali konularda denetlemeye veya denetletmeye yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

         Müdürlüğün görevleri

         MADDE 9 – (1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

         (2) Müdürlüğün yıllık bütçe ve faaliyet raporunu hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak, taşınır kesin hesabını ilgili birime göndermek.

         (3) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur ve performansını sağlar.

         (4) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder.

         (5) Alt   kademelerden   gelen   evrak  ve  bilgileri  kontrol  eder,  varsa   eksikliklerin  giderilmesini sağlar.

         (6) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur.

         (7) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini kontrol eder. 

         (8) Alt Birimler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan yetkililerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

         (9) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği yapmak.

       (10) Müdürlük birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek.

       (11) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.

       (12) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

       (13) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek.

       (14) Müdürlüğün  görev  alanlarına  giren  konularda  kararlar  vermek,  çeşitli  konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.

       (15) Belediye  Karar  organlarınca  Müdürlüğe  verilen  ek  görevleri  yapmak  veya yaptırmak.

       (16) İş ve işçi güvenliği ile ilgili tedbirler almak.       

       (17) Mer’i mevzuata uygun demirbaş malzeme alımı ve satış işlemlerinin uygulamasını yaptırır.                      

       (18) Hurda Malzemelerinin 2886 Devlet İhale Kanun’unca satışın yapılması için gerekli çalışmayı yapmak, yaptırmak.

       (19) Belediye’ye ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım, onarım ile güvenlik hizmetlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. 

       (20) Konusu ile ilgili personellere idari ve teknik bilgilendirme eğitimi vermek veya verdirmek.

       (21) Müdürlük iç ve dış paydaşları ile koordinasyonu sağlamak.

       (22) Haberleşme işlemlerinin (telefon, cep telefonu, internet, data, el ve araç telsizleri) hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili teknik desteğin verilmesini sağlamak.     

       (23) Kendisine daha önceden haber verilen spor, eğitim, toplantı ve benzeri organizasyon programlarına uygun olarak, servis araçlarının hazır bulundurulması, bu organizasyonlara katılacakların, istenen saatte belirlenen yere bırakılması ve organizasyon sonrasında yine belirlenen saatte Belediye'ye veya belirlenen yerlere bırakılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

        (24) Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü bakımını ve onarımını yapmak, yaptırmak. 

        (25) Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının düzenlenmesini, sinevizyon sistemi ve ses tesisatının kurulmasını, taşınmasını sağlamak.    

        (26) Müdürlüğümüze ait araçları 237 Sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak sevk ve idare etmek.      

        (27) Sevk ve idaresindeki araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol etmek. 

        (28) Herhangi bir trafik kazasında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

        (29) Görev alanı içerisindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yoluyla teminini sağlamak,  mal ve hizmet satın alınarak yapılan işlere ilişkin ihale dosyalarını ve hakedişleri hazırlamak ve takip etmek.

        (30) Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi, gerekli bilgi, belgelerin hazırlanması ve zamanında temin edilmesini sağlamak.

        (31) Yürütülen faaliyetlerle ilgili gelen şikayetler için araştırma yapmak, şikayet sebebini ortadan kaldırmak ve şikayette bulunana yapılan işlemler hakkında mutlaka cevap vermek.

        (32) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili etüt, proje, çizim, ozalit işlerini program dahilinde zamanında bitirmek.

        (33) Araçların trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında yaptırılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

        (34) Müdürlük bünyesindeki taşınır ve taşınmaz malların etkili, verimli ve hukuk kuralları çerçevesinde kullanmak.

        (35) Hizmet kalitesini arttırarak müşteri ilişkileri yönetimi ile müşteri memnuniyetinin sağlanması için hizmetler sunmak. 

        (36) Müdürlüğüne bağlı işçilerin puantajını yaptırmak ve günlük devam cetvelinden takibinden sorumlu olmak, gerekli görülmesi durumunda ilave birimler oluşturmak, ihtiyaç duyulan personelin atanması ile ilgili Belediye Başkanı’na başvuruda bulunmak.

        (37) Şehrin et ihtiyacının karşılanması için mezbaha hizmetlerinin sıhhi ve hijyenik şartlara uygun kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

        (38) Bu maddenin toplam ilk 37 fıkrasında bahsedilmeyen Müdürlük kapsamındaki iş ve hizmetler, yürürlükteki kanunların öngördüğü diğer görevler, Başkanlıkça veya geçici olarak verilecek görevler ilgili mevzuatı ve üst hukuk normları çerçevesinde yerine getirmek görevlerinden Müdürlük yetkili ve sorumludur.

        Müdürün yetki ve sorumluluğu

        MADDE 10 – (1) Bu yönetmeliğin 8’ inci maddesindeki toplam 38 fıkradaki iş ve hizmetlerinin zamanında, yasal mevzuatlar çerçevesinde verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak veya sağlatmak,

        (2) Bu yönetmelik ve bundan sonra çıkacak yönetmeliklere uyulmasını ve bu çerçevede iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

        (3) Performans programını izlemek ve değerlendirmek,

        (4) Birim ve alt birim yetkilileri arasında görev tanımı, görev bölümü yapmak, izin, hastalık, emeklilik gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için iş ve personel hareketlerini yönetmek, gerekli önlemleri almak, birimlerdeki personelin mesai saat’lerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetleri konusunda uyarıları yapmak,

        (5) Başkanlıkça görevlendirilmek koşulu ile Belediye’yi temsil etmek,

        (6) Müdürlük birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

        (7) Çalışma verimini arttırma amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip edip bunlardan personelleri ilgilendiren hususları tebliğ etmek, işle ilgili olanların uygulamasına geçilmesini sağlamak,

        (8) Olağanüstü haller ile doğal afetler gibi krizlerde Müdürlük birimlerinin sevk ve idaresini aksatmadan yapmak,

        (9) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, Müdürlüğün çalışma koşulları ile ilgili kurum ve birimlerle işbirliği yapmak,

      (10) Müdürlüğün yürüttüğü görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

      (11) Müdürlük personeli arasında doğacak uyuşmazlıkları çözmek,

      (12) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan hususlar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak üzerine hükmedilen düzenlemelere uymak, birimlerin ve komisyonların uymasını sağlamak,

      (13) Müdürlük personelinin görevlerini rahat ve huzur içinde yürütmesi için tedbirler almak, görevde yükselmeleri, iş becerilerinin arttırılması gibi hususlarda destekleyici olmak,

      (14) Müdürlük birimlerinin iş ve personel güvenliği ile ilgili uygulamaları denetlemek,

      (15) Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılacak veya yaptırılacak her türlü mal ve hizmet alımlarının yürürlükte olan Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol ve denetimi ile muayene ve kabul işlemlerini yapar, hakediş dosyalarını hazırlatır,

      (16) Müdürlük içi koordinasyon toplantıları yapmak, iş programlarını aylık olarak oluşturmak, eski programların durumunu değerlendirmek, raporlar hazırlamak ve bu raporların istenmesi durumunda üst makamlara sunmak,

      (17) Belediye bünyesinde bulunan kurban hayvan pazarı ve mezbahanın yürürlükteki kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda çalışmasını sağlamak,

      (18) Bu maddenin fıkralarında bahsi geçmeyen fakat kurumsal tüm hususlarda denetlemek, izlemek, aksaklıkları gidermek, geçici olarak verilecek görevleri yerine getirmek, iş geliştirmek maksadıyla ilgili makamların olurlarıyla yeni uygulamaları başlatmak,

       Müdürün görev, yetki ve sorumluluğundadır. Asil Müdürün izin, hastalık, görevlendirme gibi nedenlerle görevinin başında olmadığı sürelerde vekalet eden Müdür Vekili bu maddedeki tüm uygulamaları aynen yürütmekle sorumludur. 

         Satın alma biriminin görevleri

         MADDE 11 – (1) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve şekilde temin etmek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılamak,

         (2) Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

         (3) Birimiyle ilgili planlara uymak, gereklerini zamanında ve eksiksiz tamamlamak,

         (4) Kapsamındaki gerekli yazışma ve prosedürü takip etmek,

         (5) Yedek parça ve malzeme standartlarının oluşturulması ve bu standartlara uygun malzemelerin kullanılmasının temin edilmesi, tüm yedek parçaların istenen kalitede olup olmadığının kontrol edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

         (6) Birim bünyesindeki taşınır, taşınmaz malları etkili, verimli ve hukuk kuralları çerçevesinde kullanmak,

         (7) Biriminde kullanılacak yedek parça, malzeme, makine ve aletlerin toplu ve programlı olarak satın alınması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

         (8) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,      

         (9) Malzeme giriş-çıkış takibi, ayniyat kesimi, evrakların hazırlanması, satın alma taleplerinin karşılanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,   

       (10) Belediye karar organlarınca Satın Alma Birimi’ne verilen ek görevleri yapmak veya yaptırmak,

       (11) Birimin tüm çalışmalarında iş ve işçi güvenliği ile ilgili tedbirler almak,

       (12) Müdürlük ihtiyacı olarak satın alım veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak,    

       (13) Konusu ile ilgili personellere idari ve teknik bilgilendirme eğitimi vermek veya verdirmek,

       (14) Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,   

       (15) Birim kapsamında ihale mevzuatında yer alan teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması veya hazırlattırılması işlemlerini yerine getirmek,

       (16) Müdürlük izni ile gerekli komisyonlara üye vermek,

       (17) Belediye'ye ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının, kamyonların, minibüslerin, otobüslerin, kamyonetlerin, atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

       (18) Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (mazot, benzin, fuıl-oıl, kömür vb) ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerini yapılmasını sağlamak,    

       (19) Satın Alma Birimi bu maddenin bu fıkrasının altında yer alan tüm bentlerdeki hususlar ve bunun dışında kapsamındaki belirtilmeyen hususları yapmak, uygulamak, emirleri yerine getirmekle, denetlemek, yaptırmak, uygulatmak, sevk ve idare ederek, hiyerarşik düzendeki üstlerine bildirmek, raporlamakla yükümlüdür.

        Veteriner hekimin görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 12 – (1) Veteriner Hekim hayvanların belge kontrolünü, kesiminden önce ve kesiminden sonraki muayenelerin yapılmasını üretilen et, sakatat ve ürünlerinin veya mezbaha için yetkili merci tarafından verilen çalışma izin numarasını taşıyan damgalarla damgalanması sağlar.   

         (2)  Veteriner Hekim hayvanları kontrol etmeden hayvanlar kesilemez ve kesiminden sonraki muayeneler tamamlanmadan karkas, sakatat ve yan ürünlerin kesim salonundan çıkmamasını sağlar.

         (3)  Veteriner Hekim kesim için getirilen hayvanlarda karkas, et, sakatat ve yan ürünlerde kontrol ve muayene amaçlı her türlü testi yapmaya/yaptırmaya yetkilidir.

         (4) Kesilen sığır cinsi hayvanların Türkvet’ ten düşümü aynı gün içinde kesimhanenin veteriner hekimi tarafından yapılacaktır.

         (5)  Kesilen hayvanların sayısı, elde edilen et miktarı, tespit edilen hastalıklar ve şüpheli, şarta tabi ve imha edilecek et, sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemlerle ilgili tüm kayıtları düzenli olarak tutmak ve aylık olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne bildirmek zorundadır.

         (6) Veteriner Hekim; mezbahada üretilen et, sakatat ve diğer ürünlerin sağlığa uygun olup, olmadığını kontrol eder.

         (7) İmhasına karar verilen hayvan, kasaplık gövde et, et parçaları ve diğer organların uygun bir şekilde kireçlenip, gömülerek bertaraf edilmesini takip etmek.

         (8) Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek, önlemler almak, aldırmak diğer ilgili mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.

         (9) İhbarı mecburi hastalıkların İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildiriminin yapılmasını sağlar.

       (10) Hayvan pazarına gelen hayvanların giriş ve çıkışlarında evraklarının kontrol ve kayıt işlemlerini yapmak, eksik evraklı ve hasta hayvanların pazara girişine müsaade etmemek.

       (11) Müdürlüğümüze getirilen sahipli hayvanların kayıt altına alınması için, getirilen hayvana ait bilgileri bilgisayar programına yükleyerek ve her getirilen hayvan için numara vererek gelen tüm hayvanların ve hayvana ait bilgilerin bilgisayar programında kayıt altında tutulmasını sağlamak.

       (12) Sahipsiz hayvanların aşı, enjeksiyon, pansuman ve benzeri uygulamalarını yapmak, geçici hayvan barınağında bakımını, tedavisini ve ihtiyaçlarını karşılamak.

       (13)  Sahipsiz hayvanların geçirdikleri yaralanmalı kazalara gerekli müdahaleyi yapmak, diğer veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalelerin faturalarında gerekli incelemeler yapmak ve Belediyemiz tarafından ödenmesini sağlamak.

       (14) Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit etmek ve uygulamak. Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakmak.

       (15) Müdürlüğe ulaşan hayvanlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek ve şikayete konu olayı ya da hayvanı yerinde incelemek, toplatarak hayvan barınağında bakımını yapmak,

       (16) Isırık vakalarında ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde veya müdürlüğümüze ait padokta, sahipsizse müdürlüğümüze ait padokta 10 gün süreyle müşahede altına almak ve ilgili yazışmaları yapmak.

       (17) Veteriner Hekim çalışma gün ve saatleri içersinde başka bir işte çalışamaz.

       (18) Veteriner Hekimin çalışma saatleri İdarece düzenlenir ve Hekim buna uygun şekilde çalışmakla yükümlüdür.

       (19) Veteriner Hekim bu maddenin bu fıkrasının altında yer alan tüm bentlerdeki hususlar ve bunun dışında kapsamındaki belirtilmeyen hususları yapmak, uygulamak, emirleri yerine getirmekle, denetlemek, yaptırmak, uygulatmak, sevk ve idare ederek, hiyerarşik düzendeki üstlerine bildirmek, raporlamakla yükümlüdür.

         Mezbaha hizmetleri biriminin görevleri

         MADDE 13 – (1) Şehrin et ihtiyacı için Belediye mezbahasına getirilen hayvanların kesimini yapmak.

         (2)  Kesim öncesi ve sonrası gerekli muayene ve kontrollerini yapmak, sağlıklı olan etlerin tüketime sunulmasına izin vermek, sağlıksız olanları ise usulüne uygun olarak imha etmek.    

         (3) Kesilen sığır cinsi hayvanların Türkvet’ ten düşümünü yapmak.

         (4) Mezbahada kesilen hayvanların adet, kilo ve cinslerini ve görülen hastalıkları aylık olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek.

         (5) Mezbahada kesilen etleri usulüne uygun olarak soğuk muhafaza odalarında dinlendirmek. Dinlenmesi sonrası soğutma üniteli et nakil araçları ile etlerin dağıtımını yapmak.

         (6) İdarenin uygun görmesi ve et taşıma aracının donanımının uygun olması halinde şahıs veya firmalara etlerinin taşınmasına izin vermek.

         (7) Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) mücadele etmek, gerekli önlemleri almak, aldırmak.

         (8) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek, önlemler almak, aldırmak diğer ilgili mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.

         (9) Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli tedbirleri almak, aldırmak.

       (10) Kasaplık hayvanların mezbahada sıhhi ve hijyenik şartlarda kesilmesini ve satışa sunulmasını sağlamak, ilgili birimlerle birlikte kaçak hayvan kesimini önlemek.

       (11) Her türlü gıda ve gıda ile ilgili iş yerlerinin sıhhi ve hijyenik şartlara uygunluğunun kontrolünü yapmak.

       (12) Kurban Bayramı öncesi seyyar kesim yerleri oluşturulmasını sağlamak.

       (13) Kurbanlık hayvanların kesiminin sıhhi ve hijyenik olarak gerçekleştirilmesini, atıkları ile çevreyi kirletmesinin önleyici tedbirleri ilgili diğer birimlerle beraber almak, aldırmak.    

       (14) Hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonose mücadelesi ve sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar gibi temel konularda hizmet içi eğitim faaliyetleri yapmak.

       (15) Müşahede altına alınan hayvanların barınakta bakılmasını sağlamak.

       (16) Belediye sınırları içindeki sahipli evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapmak, ortamlarının mevzuata uygunluğunu denetlemek ve sağlamak.  

       (17) Isırık vakalarında, ısırma yapan hayvanı, sahipsiz ise müdürlüğe ait padokta 10 gün süreyle kuduz şüphesi ile müşahede altına almak, gözlemlemek ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gerekli işlemleri için resmi yazı ile bildirmek.

       (18) Kurban hayvan pazarında kayıt tutmak ve hayvanların giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolü yapmak, bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanların pazara girişini engellemek

       (19) Yasal mevzuata uygun şekilde birimin gereksinimi olan malzeme, araç gereç ve personel alımı için teklifte bulunmak.

       (20) Belediyenin diğer birimleri, Valilik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu vb. gibi kurumlarla ortak projeler yürütmek.

       (21)   Ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmek.      

       (22) Birimce kullanılan tüm alet, araç ve gereçleri korumak, verimli kullanmak.      

       (23) Mezbaha Hizmetleri Birimi bu maddenin bu fıkrasının altında yer alan tüm bentlerdeki hususlar ve bunun dışında kapsamındaki belirtilmeyen hususları yapmak, uygulamak, emirleri yerine getirmekle, denetlemek, yaptırmak, uygulatmak, sevk ve idare ederek, hiyerarşik düzendeki üstlerine bildirmek, raporlamakla yükümlüdür.

         Memurların görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 14 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen tabi olduğu sınıflandırma çerçevesinde ve atandıkları birim ile ilgili bu yönetmelikte bahsedilen yükümlülükleri özen ve süratle yerine getirmekle birim şefine ve müdüre karşı sorumludurlar. 

         Sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 15 – 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel; hizmet sözleşmesi hükümleri,  mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler çerçevesinde atandıkları birim ile ilgili

bu yönetmelikte bahsedilen yükümlülükleri özen ve süratle yerine getirmekle müdürüne karşı sorumludurlar.

         İşçilerin görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 16 – Bağlı çalıştıkları müdürün sevk ve idaresinde, bu yönetmeliğin bağlı olduğu birimin yükümlülüklerini özen ve süratle yerine getirilmesi için üst hukuk normlarında belirtilen mevzuatı çerçevesinde hizmet verirler. Müdür veya birim işçileri bu yönetmelik dışında Belediyenin diğer Müdürlüklerinin yürütmekte olduğu hizmetlerin yapılması ile ilgili olarak diğer birimlerde veya alt birimlerde geçici olarak çalıştırılabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları


         Mezbaha faaliyetleri

         MADDE 17 – (1) Kesim amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi türü hayvanların merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde nakil belgesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları istenir, hayvanlara ait kulak küpelerine bakılır.      

         (2) Mezbahaya getirilen hayvanların; veri tabanındaki kayıtları kontrol edilir, belgeleri muayene Veteriner Hekimi tarafından incelenir. Eğer belgelerde bir sorun, bir eksiklik yoksa Hekim Ante-Mortem (kesim öncesi) muayenesi yaparak kesilip, kesilmeyeceğine karar verir. Eğer hayvanın belgelerinde eksiklik varsa hayvan sahibi bilgilendirilerek eksik evrakların tamamlatılması sağlanır.

         (3) Kesim; ilgili Yönetmeliklerde belirtilen kesim ve yüzüm teknikleri uygulanarak yapılır.

         Etin muayenesi

         MADDE 18 – (1) Kesim sonucu elde edilen kırmızı et ve tüm iç organlar(sakatatlar) sistematik et muayenesi dediğimiz muayeneden geçirilir.

         (2) Etler:

         a) Bakteriyel,

         b) Virütik,

         c) Paraziter,

         hastalıklar yönünden titizlikle kontrol edilir.

         (3) Sağlık kontrolünden geçirilen etler, Muayene Veteriner hekiminin nezaretinde damgalanır. Daha sonra dijital tartı ortamında tartıdan geçirilir. 

         Soğutma

         MADDE 19 – (1) Büyükbaş hayvan karkası iki parça halinde, küçükbaş hayvanların karkası ise bütün halde derecesi 0–3 derece arasında olan ön soğutma (ön muhafaza ) odasına alınır. 

         Nakliye(taşıma)

         MADDE 22 – (1) Soğuk depodan çıkarılan etler Kapalı-Soğutmalı et nakil aracı ile kasap esnaflarına ve işyerlerine servis yapılır. Büyükbaş hayvan karkasları et nakil aracına 4 (dört) parça halinde, küçükbaş hayvanların karkasları ise tek parça(bütün) halinde yükletilir. Et sahiplerinin uygun donanımda et nakil aracına sahip olmaları şartıyla teslim aldıkları etlerini taşımalarına izin verilir.

           (2) Etlerde her aşamada soğuk zincirinin korunmasına titizlikle uyulması sağlanır.

         Çalışma saatleri

         MADDE 23 – (1) Mezbaha çalışma saati hafta içi 5 gün ve mesai saatlerindedir. Antemortem, postmortem muayene, tartım ve nakliye işlemleri yapılmaktadır.

         Kurban hayvan pazarının faaliyetleri

         MADDE 24 – (1) Kurban hayvan pazarına satış amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde sığır cinsi hayvan pasaportu, koyun ve keçi türü hayvanların merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde nakil belgesi, söz konusu hayvanların ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları istenir ve hayvanlara ait kulak küpeleri kontrol edilir.

         (2) Veri tabanındaki kayıtları kontrol edilir. Ayrıca, hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılır, sadece belgeleri tam olan ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilir.

         (3) Sağlıksız ve uygun olmayan hayvanlar pazarımıza kabul edilmeyerek bütün salgın ve paraziter hayvan hastalıkların yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmaları desteklenir.

         (4) Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemeye çalışılmaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Koordinasyon ve İşbirliği

 

         Koordinasyon

         MADDE 19 – (1) Birimlerde çalışan personelle koordinasyonu birim yetkilileri,

         (2) Birim yetkilileri ile koordinasyonu Müdür,

         (3) Müdürlüğün dış paydaşları ile olan işlerinde Müdür, iç paydaşları ile ilgili işlerde Müdür ve Veteriner Hekim, birimde yetki verilen görevliler,

         (4) Ulusal veya Merkez İlçe genelinde altyapı, çevre sağlığı gibi hususlarda oluşturulacak koordinasyon kurulları için Müdür veya Belediye Başkanı’nca görevlendirilecek üyeler katılır,

         (5) Koordinasyon sağlanacak birim, gerçek, tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili yapılacak olan her türlü toplantı, keşif ve sonuçlarından Belediye Başkanlığı bilgilendirilir,

         (6) Müdürlüğün diğer iç ve dış paydaşlar ile planlanan önceki koordinasyon kararlarına eksiksiz uyulur, aksaklıklar giderilir,

         (7) Yazışmalarda; Müdürlükler arası yazışmaları Müdür, dış paydaşlar ile yapılacak yazışmalar Müdür parafı ile Belediye Başkanı tarafından imzalanmak suretiyle gerçekleştirilir.

         İşbirliği

         MADDE 20– (1) İşbirliği yapılacak iç paydaş bir Belediye Müdürlüğü ise; Müdür iç paydaş müdür ile görüşmek suretiyle işbirliğini gerçekleştirir. Ortak çalışma yapılması gerekiyor ise iki veya daha fazla müdürlük bir araya gelerek iş programlarını karşılaştırır ve acil olan işler öncelikli yapılması için müdür talepte bulunur. Çözüm elde edilmemesi durumunda Belediye Başkanı’na durum aktarılır,

         (2) İşbirliği yapılacak dış paydaş ise; Müdür işbirliği yapılması gereken iş, işin niteliği, yeri hususlarının açıkça belirtildiği bir yazı ile paydaşa bildirir ve resmi yazışmalarla süreç sürdürülür. İşin acil bir durumu söz konusu ise sözlü, iletişim araçları ile bir görüşme yapılır. Uzlaşmazlık söz konusu olması durumunda Belediye Başkanı’na bilgi verilir. Bundan sonraki işlemler Belediye Başkanı tarafından verilecek talimata göre yürütülür,

         (3) İşbirliği yapılacak kurum, kuruluş ile gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak her türlü iş bir protokol ile zabıt altına alınır ve onaylanması için Belediye Başkanı veya vekiline sunulur. Kamu yatırım programları, Mahalli İdare Birlikleri gibi çok paydaşlı yapılacak işbirlikleri için gerekli organlarca izinlerin alınmasına müteakip müracaat, iş ve işlemler Müdürlükçe yapılır,

         (4) Tüm personelin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimi belgeyle yapmaları zorunludur, devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz,

         (5) Personelin ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

         Gelen giden evrakla yapılacak işlem

         MADDE 21 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili birim ve personele zimmetle ve imza karşılığı havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla ve zimmetle ilgilisine tebliğ etmekle yükümlüdür,

         (2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır, evraklar zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir,

         Arşivleme

         MADDE 22 – (1) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2)    İşlemi biten evraklar Arşiv Yönetmeliğine göre kayıt ve muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Personel ve Disiplin Hükümleri

         Denetim, personel ve disiplin

         MADDE 23 – (1) Müdür; tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,       

         (2) 1.disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür,

         (3) Tüm personelin izin, rapor, derece kademe ilerlemesi, ödüllendirme, cezalandırma ve benzeri işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutar,

         (4) Personelin  mesai  saatlerine  riayet  etmesi  ve  yasal  kılık  kıyafetleri  konusunda sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

         Çeşitli hükümler

         MADDE 24 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesine müteakip Müdürlük, ihtiyaç duyulması durumunda sorumluluk alanında hazırlayacağı muhtelif yönetmelikleri Belediye Meclisi’ne sunar.

         Hükmü bulunmayan hususlar

         MADDE 25- Bu yönetmelikte hükmü bulunmayan hususlarda yürürlükte bulunan üst hukuk normları esas alınarak uygulanır.

        Yürürlük

         MADDE 26 - Bu yönetmelik, Belediye Meclisi’nin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

         Yürütme

         MADDE 27– Bu yönetmelik hükümlerini Gelibolu Belediye Başkanı yürütür.