Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


 
 

 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler

         Amaç

         MADDE 1 – (1) Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

         Kapsam

         MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü kapsar.

         Dayanak

         MADDE 3 – (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

         Tanımlar

         MADDE 4 – (1)Bu yönetmeliğin uygulanmasında:

         a) Belediye: Gelibolu Belediyesi’ni,

         b) Belediye Başkanı: Gelibolu Belediye Başkanı’nı,

         c) Belediye Encümeni: Gelibolu Belediye Encümeni’ni,

         ç) Belediye Meclisi: Gelibolu Belediye Meclisi’ni,

         d) Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü alt kadrosunda belli bir iş gurubunu yürütmekle görevli ekip veya şefliği,

         e) Denetim: İş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali performans açısından kontrol ve değerlendirilmesini,

         f) Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

         g) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

         ğ) Şehir: Gelibolu İlçesi Belediye sınırı ile mücavir alanını,

         h)Yönetmelik: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğini,

         ifade eder.

         Temel ilkeler

         MADDE 5 – (1) Destek Hizmetleri  Müdürlüğü  tüm  çalışmalarında; 

         a) Karar  alma, uygulama  ve  eylemlerde  şeffaflık,

         b) Hizmetlerin  temin  ve  sunumunda yerindelik  ve  ihtiyaca  uygunluk,

         c) Hesap  verebilirlik,

         ç) Kurum içi  yönetimde  ve  ilçeyi  ilgilendiren  kararlarda  katılımcılık,

         d) Uygulamalarda  adalet  ve  hizmette  eşitlik,

         e) Belediye  kaynaklarının  kullanımında  etkinlik  ve  verimlilik,

         f) Hizmetlerde  geçici  çözümler   ve  anlık   kararlar  yerine  sürdürülebilirlik,

         temel ilkelerini esas  alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Bağlılık Ve Denetim

         Teşkilat

         MADDE 6 – Müdürlük: müdür, memur, sözleşmeli personel ve işçiden oluşur.

          Müdürlük birimleri:

a)    Makine ikmal ve Hizmet Birimleri Birimi.

b)    Veterinerlik İşleri  Birimi

c)     Mezarlık İşleri Birimi

d)    Bilgi İşlem Birimi

         Bağlılık

         MADDE 7 – (1) Müdürlük Belediye Başkanına veya yetkilendirdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

         Denetim

         MADDE 8 – (1) Müdürlük, İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

         (2) Belediye Başkanı, Müdürlüğü idari ve mali konularda denetlemeye veya denetletmeye yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

         Müdürlüğün görevleri

         MADDE 9 – (1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

         (2) Müdürlüğün yıllık bütçe ve faaliyet raporunu hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak, taşınır kesin hesabını ilgili birime göndermek.

         (3) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur ve performansını sağlar.

         (4) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder.

         (5) Alt   kademelerden   gelen   evrak  ve  bilgileri  kontrol  eder,  varsa   eksikliklerin  giderilmesini sağlar.

         (6) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur.

         (7) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini kontrol eder. 

         (8) Alt Birimler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan yetkililerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

         (9) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği yapmak.

       (10) Müdürlük birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek.

       (11) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.

       (12) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

       (13) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek.

       (14) Müdürlüğün  görev  alanlarına  giren  konularda  kararlar  vermek,  çeşitli  konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.

       (15) Belediye  Karar  organlarınca  Müdürlüğe  verilen  ek  görevleri  yapmak  veya yaptırmak.

       (16) İş ve işçi güvenliği ile ilgili tedbirler almak.       

       (17) Siber Güvenlik  ve network ağ takibini ve bakımını yapmak.

       (18) Konusu ile ilgili personellere idari ve teknik bilgilendirme eğitimi vermek veya verdirmek.

       (19) Müdürlük iç ve dış paydaşları ile koordinasyonu sağlamak.

       (20) Haberleşme işlemlerinin (telefon, internet, data,) hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili teknik desteğin verilmesini sağlamak.     

        (21) Müdürlüğümüze ait araçları 237 Sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak sevk ve idare etmek.      

        (22) Sevk ve idaresindeki araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol etmek. 

        (23) Herhangi bir trafik kazasında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

        (24) Görev alanı içerisindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yoluyla teminini sağlamak,  mal ve hizmet satın alınarak yapılan işlere ilişkin ihale dosyalarını ve hakedişleri hazırlamak ve takip etmek.

        (25) Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi, gerekli bilgi, belgelerin hazırlanması ve zamanında temin edilmesini sağlamak.

        (26) Yürütülen faaliyetlerle ilgili gelen şikayetler için araştırma yapmak, şikayet sebebini ortadan kaldırmak ve şikayette bulunana yapılan işlemler hakkında mutlaka cevap vermek.

        (27) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili etüt, proje, çizim, ozalit işlerini program dahilinde zamanında bitirmek.

        (28) Müdürlüğe ait araçların trafik sigortası, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında yaptırılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

        (29) Müdürlük bünyesindeki taşınır ve taşınmaz malların etkili, verimli ve hukuk kuralları çerçevesinde kullanmak.

        (30) Hizmet kalitesini arttırarak müşteri ilişkileri yönetimi ile müşteri memnuniyetinin sağlanması için hizmetler sunmak. 

        (31) Müdürlüğüne bağlı işçilerin puantajını yaptırmak ve günlük devam cetvelinden takibinden sorumlu olmak, gerekli görülmesi durumunda ilave birimler oluşturmak, ihtiyaç duyulan personelin atanması ile ilgili Belediye Başkanı’na başvuruda bulunmak.

        (32) Şehrin et ihtiyacının karşılanması için mezbaha hizmetlerinin sıhhi ve hijyenik şartlara uygun kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

        (33) Bu maddenin toplam ilk 32 fıkrasında bahsedilmeyen Müdürlük kapsamındaki iş ve hizmetler, yürürlükteki kanunların öngördüğü diğer görevler, Başkanlıkça veya geçici olarak verilecek görevler ilgili mevzuatı ve üst hukuk normları çerçevesinde yerine getirmek görevlerinden Müdürlük yetkili ve sorumludur.

        Müdürün yetki ve sorumluluğu

        MADDE 10 – (1) Bu yönetmeliğin 9’ uncu maddesindeki toplam 33 fıkradaki iş ve hizmetlerinin zamanında, yasal mevzuatlar çerçevesinde verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak veya sağlatmak,

        (2) Bu yönetmelik ve bundan sonra çıkacak yönetmeliklere uyulmasını ve bu çerçevede iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

        (3) Performans programını izlemek ve değerlendirmek,

        (4) Birim ve alt birim yetkilileri arasında görev tanımı, görev bölümü yapmak, izin, hastalık, emeklilik gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için iş ve personel hareketlerini yönetmek, gerekli önlemleri almak, birimlerdeki personelin mesai saat’lerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetleri konusunda uyarıları yapmak,

        (5) Başkanlıkça görevlendirilmek koşulu ile Belediye’yi temsil etmek,

        (6) Müdürlük birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

        (7) Çalışma verimini arttırma amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip edip bunlardan personelleri ilgilendiren hususları tebliğ etmek, işle ilgili olanların uygulamasına geçilmesini sağlamak,

        (8) Olağanüstü haller ile doğal afetler gibi krizlerde Müdürlük birimlerinin sevk ve idaresini aksatmadan yapmak,

        (9) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, Müdürlüğün çalışma koşulları ile ilgili kurum ve birimlerle işbirliği yapmak,

      (10) Müdürlüğün yürüttüğü görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

      (11) Müdürlük personeli arasında doğacak uyuşmazlıkları çözmek,

      (12) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan hususlar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak üzerine hükmedilen düzenlemelere uymak, birimlerin ve komisyonların uymasını sağlamak,

      (13) Müdürlük personelinin görevlerini rahat ve huzur içinde yürütmesi için tedbirler almak, görevde yükselmeleri, iş becerilerinin arttırılması gibi hususlarda destekleyici olmak,

      (14) Müdürlük birimlerinin iş ve personel güvenliği ile ilgili uygulamaları denetlemek,

      (15) Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılacak veya yaptırılacak her türlü mal ve hizmet alımlarının yürürlükte olan Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol ve denetimi ile muayene ve kabul işlemlerini yapar, hakediş dosyalarını hazırlatır,

      (16) Müdürlük içi koordinasyon toplantıları yapmak, iş programlarını aylık olarak oluşturmak, eski programların durumunu değerlendirmek, raporlar hazırlamak ve bu raporların istenmesi durumunda üst makamlara sunmak,

      (17) Belediye bünyesinde bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ,Küçük kapasiteli kesimhane ,mezarlık ve Kurban Hayvan Pazarını yürürlükteki kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda çalışmasını sağlamak,

      (18) Bu maddenin fıkralarında bahsi geçmeyen fakat kurumsal tüm hususlarda denetlemek, izlemek, aksaklıkları gidermek, geçici olarak verilecek görevleri yerine getirmek, iş geliştirmek maksadıyla ilgili makamların olurlarıyla yeni uygulamaları başlatmak,

       Müdürün görev, yetki ve sorumluluğundadır. Asil Müdürün izin, hastalık, görevlendirme gibi nedenlerle görevinin başında olmadığı sürelerde vekalet eden Müdür Vekili bu maddedeki tüm uygulamaları aynen yürütmekle sorumludur. 

BİRİMLER;

  a)       Makine ikmal ve Hizmet Birimleri Birimi

MADDE 11 – Makine İkmal ve Hizmet Birimleri Birimi; Belediyemize ait tüm motorlu araçların ve iş makinelerinin zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçelerinin yenilenmesini sağlar ve tüm araçların yıkama yağlama gibi rutin işlerini yapar. Belediyemizin reel şartları göz önünde bulundurularak, hizmetlerimizi organize ve koordineli bir şekilde çağdaş standartlara taşıyarak kaliteli hizmet verilmesine destek olur. Bu kapsamda:

a. Birimde görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak, çalışma programlarını hazırlamak.

b. Büro ve birim hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlayarak aksayan konularla ilgili olarak müdürlük makamına bilgi vermek, rapor hazırlamak,

c. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer bürolarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

d.Büroda görevli personelin izin planlarını yaparak müdürlük makamını bilgilendirmek,

e.Belediyeye ait tüm araçların yıkama yağlama gibi rutin işlerini yapmak,

f.Makine  ve ekipmanların bakım işlemlerini yapmak,

g. 4734 sayılı kanun gereği konusu ile ilgili ihale evrak ve şartnamelerini hazırlamak, hakedişleri onaylamak ve tahakkuklarını yapmak,

h. Müdürlüğe ait araçların kimlik dosyalarının oluşturulması kapsamında;

            1) Periyodik bakımları ve takibi,

            2) Müdürlüğümüzde hizmet veren resmi araçların her türlü tüketim malzemesinin acil ihtiyaç halinde elde bulundurulması (yedek parça, lastik, akü, akaryakıt, yağ, vs.)

            3) Müdürlüğümüzde hizmet veren araçların fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarının zamanında yaptırılması

            4) Ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin muhafazası hizmetlerini yapmak,

Araçlara ait arızalarıyla ilgili olarak;

            1)Tespitini yapmak

            2) Bakım onarım işlemini atölyelerimizde (yıkama, yağlama, lastik tamirleri vb.)yapmak,

            3) İşlemleri günlük kaydetmek,

i. Yapılan bakım ve onarımların sicillerini tutmak, raporlarını hazırlamak ve müdürlük makamına sunmak,

j. Malzeme kullanımındaki hataları engelleyici önlemler almak

k. Hizmetlerin aksamaması için stok kontrollerini her gün, sayımlarını yılda bir kere yapmak,

l. araç ve iş makinelerinin trafik sigortası, muayene vb. işlemlerini işletme birimleri ile koordineli olarak yürütmek, devamlarını sağlamak,

m. Müdürlüğe ait araçları Araç bakım ve onarımları için gerekli yedek parça alımını yapmak, sık kullanılan yedek parçayı stokta bulundurmak, stok kontrol ve sayımlarını düzenli olarak yaparak raporlarını müdürlük makamına sunmak,

n. Bakım onarım hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için standartlara uygun satın alınan yedek parça ve malzemeleri muayene ederek teslim almak, ambar giriş ve çıkışını bilgisayar ortamına aktarmak,

o. Belediyenin tüm araçları için akaryakıt alım ihalelerinin ihale birimince yapılmasını sağlamak,

p. Akaryakıtın dağıtımını ve kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

r. Kendi sorumluluğu altındaki tüm araç ve teknik ekipmanın çalışır halde tutunmasını sağlamak,

s. Sürücü hatasından kaynaklanan arızalarda hasar tespiti yapılarak gerekli tedbirleri almak,

t. Araç bakım ve tamirlerini belediye çalışmalarını aksatmayacak şekilde programlamak ve yapmak,

Elektrik Teknisyenliği

MADDE 12 – Elektrikle ilgili tüm arıza, bakım, onarım, tedarik hizmetlerini yerine getirir. Bu kapsamda :

a-     Elektrik teknisyenliği belediyenin elektrikle ilgili tüm arıza, bakım, onarım, tedarik hizmetlerini yerine getirmek,

b-     Birimde görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapmalarını takip etmek, sevk ve idaresini yapmak, çalışma programlarını hazırlamak,

c-     Büro ve birim hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlayarak aksayan konularla ilgili olarak müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak,

d-     Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer bürolarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

e-     Büroda görevli personelin izin planlarını yaparak müdürlük makamına bildirmek,

f-      Belediyeye ait tüm,aydınlatma sistemleri,anons sistemleri envanterini yapmak, sicil kayıtlarını tutmak ve eksiklerini tespit etmek,

g-     Yapılan bakım ve onarımların sicillerini tutmak, raporlarını hazırlamak ve müdürlük makamına sunmak,

h-     Belediyenin ihtiyaç duyacağı telsiz, aydınlatma sistemi ve benzeri gereçlerin araştırmalarını yapmak, fizibilite raporlarını tanzim etmek,

i-      Belediyenin birimlerinin kullandığı tüm telsizlerin T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim ve kaydının yapılmasını sağlamak,

j-      Her türlü elektrik bakım ve onarım için gerekli yedek parça alımını yapmak, sık kullanılan yedek parçayı stokta bulundurmak, stok kontrol ve sayımlarını düzenli olarak yaparak raporlarını müdürlük makamına sunmak,

k-     Kendi sorumluluğu altındaki tüm cihaz ve teknik ekipmanın çalışır halde tutulmasını sağlamak, cihaz bakım ve tamirlerini belediye çalışmalarını aksatmayacak şekilde programlamak ve yapmak,

l-      Belediye sorumluluk alanı içinde anons sistemleri için vatandaşlardan gelen talepleri dikkate almak ve müdürlüğün onay vermesi halinde kurulumunu gerçekleştirmek,

m-   Anons sisteminin faal halde bulundurulması, kurulumunun yapılması, arıza, tamir, bakım ve onarımlarının yapılması,

n-     Belediyeye ait bina ve tesislerdeki elektrik tesisatının projelendirmesini, yapımını, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek ve gerekli takibini yapmak,

  • o-     Belediyeye ait bina, meydan, Pazar yeri, açık ve kapalı tiyatro ve gösteri merkezi, park veya otoparkların tüm aydınlatmasının yapımı, bakımı ve onarımını yapmak, bu tesislerdeki elektrik tüketimlerinde tasarruf sağlaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Marangozhane

            MADDE 13 – Mobilya ve ahşap işçiliğiyle ilgili tüm bakım, onarım, tedarik hizmetlerini yerine getirir.Bu kapsamda;

a-     Marangozhane Belediyenin mobilya ve ahşap işçiliğiyle ilgili bakım, onarım, tedarik hizmetlerini yerine getirmek,

b-     Atölyede görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak, çalışma programlarını hazırlamak,

c-     Atölye hizmetlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlayarak aksayan konularla ilgili olarak müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak,

d-     Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer bürolarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

e-     Atölyede görevli personelin izin planlarını yaparak müdürlük makamına bilgilendirmek,

f-      Belediye sorumluluk alanı içindeki ahşap şehir donatıları, gösteri ve toplantı alanlarındaki kürsü, sahne platform ve dekorlarını imal etmek, bakım ve onarımlarını her yıl periyodik olarak yapmak,

g-     Belediye sorumluluk alanı dışında müracaat haline ve imkân dâhilinde ihtiyaç sahiplerine veya muhtarlıklara gerekli dolap ve kapı imalatını veya tamiratlarını yapmak.

h-     Belediyemizin Mezarlıklar Biriminin , defin için gerekli kereste kısmını hazırlamak,

i-      Müracaat aline ve imkan dâhilinde belediye sorumluluk alanı içindeki okulların, Belediyemizce veya malzemesi okulca karşılanmak üzere gerekli ahşap sıra, masa ve kürsü işçiliklerini yapmak,

j-      Atölyeye ait alet, cihaz, makine, tezgâh araç ve gereçlerinin envanterini yapmak, sicil kayıtlarını tutmak ve eksikliklerini tespit etmek,

k-     Atıl durumdaki makine ve gereci tespit ederek teknik ve ekonomik kriterlere uygun olarak yeniden kazandırmaya yönelik çalışmaları yapmak, kullanılmasında fayda görülmeyen makine ve teknik ekipmanın terkini veya hurda olarak satılabilmesi için gerekli yazışmaları yapmak,

l-      Yapılan ahşap bakım ve onarımların sicillerini tutmak, raporlarını hazırlamak ve müdürlük makamına sunmak,

m-   Belediyenin Ahşap mobilya ve ağaç işleri için ihtiyaç duyacağı malzemelerin alım ihalelerini ihale birimince yapılmasını sağlamak,

n-     4734 Sayılı kanun gereği konusu ile ilgilli ihale evrak ve şartnamelerini hazırlamak, hak edişleri onaylamak ve tahakkuklarını yapmak,

  • o-     Kendi sorumluluğu altındaki tüm makine ve teknik ekipmanın çalışır hale tutulmasını sağlamak, makine bakım ve tamirlerini belediye çalışmalarını aksatmayacak şekilde programlamak,

   b)     Veterinerlik İşleri Birimi

MADDE 14 – Birimin  faaliyetleri Müdürlükte görevli Veteriner Hekim ve emrinde görevli şef, memur, işçi, sözleşmeli çalışan ve diğer çalışanlar eliyle yürütülür.

   Birim aşağıda belirtilen alt birimlerden oluşur.

1)    Küçük Kapasiteli Kesimhane

2)    Geçici Hayvan Bakımevi

3)    Biosidal Ürün Uygulama

Veteriner İşleri Birimin ve Alt Birimleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Birimin görevleri

MADDE 15 – Birimin görevleri aşağıda sayılmıştır:

a-     Başıboş Hayvanların toplanmasını, gerekli yerlere teslim ve sevk edilmesini sağlamak,

b-     5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sokak hayvanlarını Rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak

c-     Sahipli ya da Sahipsiz Hayvanlar tarafından meydana gelen ısırık vakalarında gerekli müşahede hizmetlerini vermek, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak,

d-     Kuduz, Kuş gribi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi Zoomoz gibi hastalıkların önlenmesi amacıyla koruyucu tedbirler almak,

e-     Hayvan ve Hayvan ürünlerinin Sevklerinde gerekli kontrol ve düzenlemeleri yapmak,

f-      Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların kaydını yapmak.

g-     Başıboş Sokak hayvanları için Rehabilite Merkezi açmak, Hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla, Kısırlaştırmak,Aşılamak, Sahiplendirme veya İşaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

h-     Isırık vakalarında ısırılan kişilerin acilen hastanede aşı yapılması sağlanmakta ve ısıran hayvanın barınak bünyesinde karantina süresince bakım ve muayenelerini yapmak.

i-      Isırık vakalarında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

j-      Ölmüş olan hayvanların Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte gömülmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

k-     Hayvan sağlığı ve Zabıtası yönetmeliğine göre geçici kurbanlık hayvan pazarı kurban bayramı öncesi kurulmasını sağlamak.

l-      Kurban Pazar ve kesim yerlerini Belediyemiz  Veteriner İşleri Birimi, Zabıta ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı memurları ve zorunlu olarak ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekimleri tarafından kontrol ve denetim altında tutulmasını sağlamak. Belediye görevlileri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü personeli Pazar yerine gelen büyük baş ve küçük baş hayvanların sahiplerinden hayvan sağlık raporu, menşelerinin, nakil belgelerini ve pasaportlarının bulunup bulunmadığının kontrolünü yapmak kaçak ve hastalıklı hayvanların pazara girişini engellemek, eksik belgeleri görülen kişiler hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak. Hayvan nakli için rapor alacak araçların dezenfekte edilmesini sağlayarak dezenfeksiyon belgesi verilmesini sağlamak.

m-   Kurban bayramı öncesi  satışa sunulacak olan kurbanlıkların tamamı geçici kurbanlık hayvan pazarına yönlendirmek. Hayvan pazarındaki kurbanlıklar Belediye ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolünde satışa sunulmasını sağlamak. Kurban bayramı süresince özel mezbahalarda, Belediye ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından izin verilen kesim yerlerinde ve belediye kurbanlık hayvan kesim merkezinde kurbanlık hayvanların sağlıklı bir şekilde kesilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

n-     Mesleki konularda, kurum içi ve kurum dışı eğitim çalışmaları yapmak.

  • o-     Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapmak.

p-     Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş, açılış, çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelik doğrultusunda mezbaha kurmak ve işletmek.

q-     5199 Sayılı Hayvanları Koruma kanunu gereğince ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerleri sahiplerine eğitim vermek ve sertifikalarını düzenlemek.

r-      Mücavir alan içerisinde sinek ve haşeratla mücadele edilmesi için gerekli çalışmalara katkı sağlamak.

s-     Müdürlük ile ilgili yeni bina yapmak ve yaptırmak.

t-      Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından yazılı ve sözlü olarak verilen tüm görevleri yerine getirmek.

Birimin Yetkisi

MADDE 16 – Veteriner işleri Birimi, bu yönergede sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Belediye kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri Kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Birimin Sorumluluğu

MADDE 17 – Veteriner işleri Birimi, Belediye Başkanı tarafından verilen ve yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

a) Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.

 b) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanların kontrol, muayene ve aşılama işlemlerini yapmak

 c) Salgın hayvan hastalıkların insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

 d) Isırık vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespiti yapmak, kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.

e) Kurban Bayramı zamanlarında kurumun veterinerlik hizmetlerini yürütmek.

f) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından yazılı ve sözlü olarak verilen tüm görevleri yerine getirmek.

Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibinin Görev Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 18 – a) Şikâyete konu olan başıboş köpekleri barınağa toplamak

 b) Isırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahedeye almak.

 c) Müşahede altındaki köpek ölürse kuduz yönünden incelemek için Veteriner Araştırma Laboratuarına götürmek veya göndermek.

 d) Kuduz müspet çıkması durumunda bölgenin karantinaya alınmasını sağlamak

 e) Barınaktaki hayvanların beslenme ve temizlik işlemlerini yerine getirmek.

 f) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

      1)   Küçük kapasiteli kesimhane

         MADDE 19 – (1) Şehrin et ihtiyacı için Belediye mezbahasına getirilen hayvanların kesimini yapmak.

         (2)  Kesim sonrası gerekli muayene ve kontrollerini yapmak, sağlıklı olan etlerin tüketime sunulmasına izin vermek, sağlıksız olanları ise usulüne uygun olarak imha etmek.    

         (3) Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) mücadele etmek, gerekli önlemleri almak, aldırmak.

         (4) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek, önlemler almak, aldırmak diğer ilgili mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.

         (5) Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli tedbirleri almak, aldırmak.

       (6) Kasaplık hayvanların mezbahada sıhhi ve hijyenik şartlarda kesilmesini ve satışa sunulmasını sağlamak, ilgili birimlerle birlikte kaçak hayvan kesimini önlemek.

        (7) Kurban Bayramı öncesi seyyar kesim yerleri oluşturulmasını sağlamak.

       (8) Kurbanlık hayvanların kesiminin sıhhi ve hijyenik olarak gerçekleştirilmesini, atıkları ile çevreyi kirletmesinin önleyici tedbirleri ilgili diğer birimlerle beraber almak, aldırmak.    

       (9) Hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonose mücadelesi ve sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar gibi temel konularda hizmet içi eğitim faaliyetleri yapmak.

2)  Geçici Hayvan Bakımevi

MADDE 20-       (1) Belediye sınırları içindeki sahipli evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapmak, ortamlarının mevzuata uygunluğunu denetlemek ve sağlamak.  

       (2) Isırık vakalarında, ısırma yapan hayvanı, sahipsiz ise müdürlüğe ait padokta 10 gün süreyle kuduz şüphesi ile müşahede altına almak, gözlemlemek ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gerekli işlemleri için resmi yazı ile bildirmek.

       (3) Yasal mevzuata uygun şekilde birimin gereksinimi olan malzeme, araç gereç ve personel alımı için teklifte bulunmak.

       (4) Belediyenin diğer birimleri, Valilik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu vb. gibi kurumlarla ortak projeler yürütmek.

       (5)   Ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmek.      

       (6) Birimce kullanılan tüm alet, araç ve gereçleri korumak, verimli kullanmak.      

         Memurların görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 21 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen tabi olduğu sınıflandırma çerçevesinde ve atandıkları birim ile ilgili bu yönetmelikte bahsedilen yükümlülükleri özen ve süratle yerine getirmekle birim şefine ve müdüre karşı sorumludurlar. 

         Sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 22 – 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel; hizmet sözleşmesi hükümleri,  mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler çerçevesinde atandıkları birim ile ilgili bu yönetmelikte bahsedilen yükümlülükleri özen ve süratle yerine getirmekle müdürüne karşı sorumludurlar.

         İşçilerin görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 23 – Bağlı çalıştıkları müdürün sevk ve idaresinde, bu yönetmeliğin bağlı olduğu birimin yükümlülüklerini özen ve süratle yerine getirilmesi için üst hukuk normlarında belirtilen mevzuat çerçevesinde hizmet verirler. Müdür veya birim işçileri bu yönetmelik dışında Belediyenin diğer Müdürlüklerinin yürütmekte olduğu hizmetlerin yapılması ile ilgili olarak diğer birimlerde veya alt birimlerde geçici olarak çalıştırılabilirler.

3 ) Biosidal Ürün Uygulama

Birimin Görevi;

MADDE 24 – Mesul Müdür belgeli Veteriner Hekim kontrolünde biosidal ürün uygulama belgesi bulunan personeller ile yılın larva uygulaması döneminde şehrin belirlenen riskli noktalarında larva uygulaması, yine yılın sıcaklıkların arttığı ilkbahar ve yaz dönemlerinde uçkun (vektör) mücadelesi olmak üzere çalışmalar yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

         Küçük kapasiteli kesimhane

         MADDE 25 – (1) Kesim amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi türü hayvanların merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde nakil belgesi, hayvanlara ait kulak küpelerine bakılır.      

         (2) Kesim; ilgili Yönetmeliklerde belirtilen kesim ve yüzüm teknikleri uygulanarak yapılır.

         Etin muayenesi

         MADDE 26 – (1) Kesim sonucu elde edilen kırmızı et ve tüm iç organlar(sakatatlar) sistematik et muayenesi dediğimiz muayeneden geçirilir.

         (2) Etler:

         a) Bakteriyel,

         b) Virütik,

         c) Paraziter,

         hastalıklar yönünden titizlikle kontrol edilir.

         (3) Sağlık kontrolünden geçirilen etler, Muayene Veteriner hekiminin nezaretinde damgalanır. Daha sonra dijital tartı ortamında tartıdan geçirilir. 

         Soğutma

         MADDE 27 – (1) Büyükbaş hayvan karkası iki parça halinde, küçükbaş hayvanların karkası ise bütün halde derecesi 0–3 derece arasında olan ön soğutma (ön muhafaza ) odasına alınır. 

         Çalışma saatleri

         MADDE 28 – (1) Mezbaha çalışma saati hafta içi 5 gün ve mesai saatlerindedir.

         Kurban hayvan pazarının faaliyetleri

         MADDE 29 – (1) Kurban hayvan pazarına satış amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde sığır cinsi hayvan pasaportu, koyun ve keçi türü hayvanların merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde nakil belgesi, söz konusu hayvanların ilçeler arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları istenir ve hayvanlara ait kulak küpeleri kontrol edilir.

         (2) Sağlıksız ve uygun olmayan hayvanlar pazarımıza kabul edilmeyerek bütün salgın ve paraziter hayvan hastalıkların yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmaları desteklenir.

         (3) Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemeye çalışılmaktadır.

c)  Mezarlık İşleri Birimi

MADDE 30 – a) Belediye sınırları içerisinde mezarlık alanları tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, cenaze nakilleri yapmak,

b) Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak, mezarlık içindeki ana ve tali yolların, su ve aydınlatma şebekeleri, mezarlık giriş, çevre ve iç duvarlarının yapımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak, mezarlık içi hizmet binalarının bakımını onarımını yapmak, oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda (gasil hane ve/veya morg üniteleri vb.) geliştirmek,

c) Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yapmak, ilaçlama, kireçleme ve diğer önlemlerin alınmasını sağlamak,

d) Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı olan malzemeleri (mezar tahtası, kefen, cenaze levazımatı, araç - gereç, araçların bakım onarım ve yedek parçaları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda temin etmek, cenaze nakli için ihtiyaca göre açık ve kapalı araçlar sağlamak,

e) Mezarlıkların peyzaj tasarımı ve uygulaması ile ağaçlandırılmasını sağlamak, yeşil alanların bakımını yapmak,

f) Belediyeye ait tüm mezarlık alanlarında bulunan mezar kayıtlarının sağlıklı tutulabilmesi için çalışmalar yapmak, mezarlık bilgi sistemleri kurmak, ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, teknolojik alt yapı çalışmaları hazırlamak, mezarlık güvenlik ve takip sistemleri kurmak,

g) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

d)  Bilgi İşlem Birimi

Bilgi işlem Biriminin Görev Yetki ve sorumlulukları

MADDE 31 – 1) Gelibolu Belediyesi bilgi işlem sistemlerinden en verimli şekilde yararlanmak.

2) Tüm bilgisayarların, yardımcı donanımların, bilgi işlem sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

3) Sunucular (server) ile kullanıcı bilgisayarlarına (cilbent) yüklenen yazılımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

4) Ağ kaynaklarından mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanmak ve iletişim ağının amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak üzere sistem kullanımı ve güvenliğine yönelik genel kuralları belirlemektir.

Bilgi İşlem Birimi Personelinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 32 – 1)  Bilgi işlem Sorumlusunun vereceği  iş ve işlemleri aşağıda yazılı görevleri yapmak ve takip etmek.

2) E-imza ile ilgili Yasaklanmış kullanım kuralları aşağıda belirtilmiştir. Kullanıcıların sahsına ait olan elektronik imza ve cihazlarının başkaları tarafından kullanılmasına izin verdikleri takdirde, cihazı kullanan kadar kullandıran personelinde haklarında oluşacak hukuki ve idari sonuçlarını kabul etmiş sayılırlar.

3) Kullanıcılar elektronik imza ve cihazlarının kaybolması veya çalınması durumunda E-içişleri proje sorumlusuna bilgilendirmekle sorumludur.

4) Yeni kullanıcılar ( adına cihaz düzenlenmemiş olanlar ) kayıp çalıntı veya cihazların arızalanması durumları haricinde, tüm kullanıcılar elektronik imzaların sistem üzerinde kullanımları zorunludur.

5) Kişisel kullanım kuralları politikası kullanıcıların uyması gereken genel kuralları kapsar.

6) Kurumun güvenlik sistemleri kişilere makul seviyede mahremiyet sağlamış olmakla birlikte, kurumun bünyesinde oluşturulan tüm veriler kurumun mülkiyetindendir.

7) Bilgi işlem birimi yetkili kişileri kurum bünyesindeki bilgisayarların kullanıcı şifrelerini görmez ancak kullanıcı bilgisi dahilinde gerektiğinde şifreleri sıfırlayabilir. Bunun yanında güvenlik ve ağ ın bakımı amacıyla cihazları sistemleri ve ağ trafiğini gözlemleyebilir.

8) Bilgi işlem birimi, ağ ları ve sistemleri periyodik olarak denetleme hakkına sahiptir. Denetleme esnasında Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine ait olanlar hariç olmak üzere bilgisayarlar incelenmek amacıyla, kullanıcısına haber verilmeksizin bilgi işlem personeli tarafından alınır, yerinde veya bilgi işlem biriminde incelenir.

9) Bütün bilgisayarlar mutlaka domaine login olmalıdır. Domaine bağlı olmayan bilgisayarlar yerel ağdan çıkarılmalı, yerel ağdaki cihazlar ile bu tür cihazlar arasında bilgi alışverişi yapılmamalıdır.

10) Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçlı programlar çalıştırılmamalı, kopyalanmamalıdır.

11) Kurum bünyesinde bulunan internet ağı üzerinden canlı televizyon ve radyo yayınlarının izlenmesi yasaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda televizyon veya bilgisayar üzerine takılacak tv kartı ile izlenebilecektir.

12) Bilgisayarlarda resmi belgeler programlar ve eğitim belgeleri haricinde dosya alışverişi (film,mp3) bulundurulmamalıdır.

13) Blgi işlem birimi personelinin bilgisi dışında bilgisayarlar üzerindeki ağ ayarları, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri vb. üzerinde mevcut yapılan düzenlemeler hiçbir suretle değiştirilmemelidir.

14) Bilgisayarlara resmi nitelikte olmayan herhangi bir lisanssız program yüklenmemeli, kullanılmamalıdır.

15) Gerekmedikçe ortak ağ üzerinden dosya paylaşımı yapılmamalıdır, yapıldığı durumlarda ise paylaşım sonrası dosya üzerinden kaldırılmalıdır.

16) Bütün kullanıcılar kendi bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı hatası veya ihmali neticesinde, kuruma veya kişiye yönelik saldırılardan (örnek,elektonik bankacılık vs.)kullanıcısı sorumludur.

17) Çalışanlar kurum içi yazışmalarımda birimlerine ait E-posta adresleri kullanılmalıdır. Özel E-posta hesapları (Hotmail.,yahoo, mynet  vs.)zaruri olmadıkça kullanılmamalıdır.

18)Yasaklanmış politikalar şunlardır;

a) Herhangi bir kişinin veya kurumun izinsiz kopyalama, ticari sır, patent veya diğer  şirket bilgileri yazılım lisansları vs. haklarını çiğnemek.

b) Kitapların izinsiz kopyalanması magazinlerdeki fotoğrafların dijital formata dönüştürülmesi lisans gerektiren yazılımların kopyalanması,

c) Zararlı programların (virüs,solucan,Truva atı ,e-mail bombaları vs. ) ağ veya sunuculara bulaştırılması .

d) kendi hesabınızın şifresini başkalarına vermek veya kendi hesabınızı kullandırmak.

e) kurumun bilgisayarlarını kullanarak taciz veya  yasa dışı olaylara karışmak.

f)  ağ güvenliğini etkilemek (örnek, bir kişinin yetkili olmadığı halde sunuculara erişmek istemesi )veya ağ haberleşmesini bozmak.

g) port veya ağ taraması yapmak.

h) kullanıcı kimlik tanıma yöntemlerinden kaçmak.

I)  program/ script  /komut kullanarak kullanıcının bağlantısını etkilemek.

i) Kurum bilgilerini kurum dışından 3. Şahıslara iletmek.

j) Kullanıcıların kişisel bilgisayarları üzerine bilgi işlem biriminin olayı olmaksızın herhangi bir çevre birimi bağlantısı yapması.

k)  Cihaz yazılım ve verinin izinsiz olarak kurum dışına çıkarılması yerlerinin değiştirilmesi.

l)  Kurumun belirlediği programlar dışında kaynağı belirsiz olan programları (internetten indirilen programlar, potable programlar vs.) kurmak ve kullanmak.

m) Herhangi bir kullanıcı, kurumun kaynaklarını kullanarak hiçbir şart altında herhangi bir yasa dışı aktivitede bulunması yasaktır.

19 ) İnternet erişim politikaları şunlardır;

a) Kullanıcıların İnternete çıkışarı ile gerekli izin ve yasaklamaları kapsar.Kurumun ihtiyacı doğrultusunda içerik filtreleme sistemleri kullanılacaktır.

 b) Bilgi Güvenliği Politakaları yönergesi gereği istenilmeyen siteler (pornografik,oyun ,kumar şiddet içeren vs),sosyal ağ siteleri(Facebook,Twitter v.b.)ve video paylaşım siteleri (Youtube v.b.)yasaktır.

 c) Hiçbir kullanıcı peer-to-peer bağlantı  yoluyla internetteki servisleri  kullanamayacaktır.         ( Örnek;KaZaa ,iMesh, eDonkey2000.Ganutella ,Napster,Aimster.Madster,FastTrack, Audiogalaxy, MFTP,eMııle, Overnet, NeoModus,Direct Connect. Acguisition , Baer Share! Gnucleus.GTK-Gnutella. Lime Wire. Mactella. Marpheus.Phex, Gtella,Sharcaza, XoLoX. OpenNap, WinMX.v.b.)                                                                                                                                                    

d) Bilgisarlar arası  ağ üzerinden ICQ, MIRC, Messenger v.b. mesajlaşma ve sohbet programları gibi chat programları kullanılmayacaktır. Bu chat programları üzerinden dosya alışverişinde bulunulmayacaktır. (Sadece resmi yazışmalarda olmak üzere gerekli görüldüğü durumda ilgili Birimlerinin Bilgi İşlem birimine yazılı talepleri doğrultusunda ilgili birimlerinin uygun gördüğü personellerin kullanımına izin verilecektir.)

e) Hiçbir kullanıcı internet üzerinden Multimedia streaming yapamayacaktır. MİS,EBYS,E-BELEDİYE yazılımlarının hızlı ve sağlıklı çalışması zorunluluğu bulunduğundan çalışma saatleri içerisinde aşırı bir şekilde iş ile ilgili olmayan sitelerde gezinmek yasaktır.

f) Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına aykırı internet sitelerine girilmeyecek ve dosya indirimi yapılmayacaktır. İş ile ilgili olmayan (müzik, video dosyaları ) yüksek hacimli dosyalar göndermek (upload) ve indirmek (download) yasaktır.

g) Üçüncü şahısların (misafirlerin) kurum internetini kullanmaları bilgi işlem sorumlularının izni ve bu konudaki kurallar dahilinde gerçekleştirilebilecektir.

            20 )  Kurumsal Ağ ve Sistem Güvenliği Politikalar şunlardır;

a)    Zararlı programları ( Örnek, Truva atı, Solucanlar, Virüsler, email bombaları vs.)kurum bünyesinde oluşturmak ve dağıtmak yasaktır. Hiçbir kullanıcı herhangi bir sebepten dolayı anti virüs programını sisteminden kaldıramaz pasif hale getiremez, farklı virüs programı kullanamaz

b)    Bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan asla dosya indirilmemelidir. Bilinmeyen kaynaklardan gelen flopy disketleri, cd-romlar ve harici diskler, bellekler kullanımdan önce virüslere karşı taranmalıdır.

c)     Bilinmeyen kişilerden e-posta ile birlikte gelen dosyalar ve makrolar kesinlikle açılmamalı, bu ekli dosyalar hemen silinmeli daha sonra silinmiş ögelerden tekrar silinmelidir. spam, zincir ve diğer junk e-mailler silinmelidir. Kişisel kullanım için internetteki listelere üye olunması durumunda kurum e-posta adresleri kullanılmamalıdır.

d)    Kullanıcılar, kurumsal ağa, yazılı onay almadan, herhangi bir cihaz (masaüstü veya dizüstü bilgisayar, kamera, cep telefonu, tablet vb.)bağlamaz.

e)    İnternet üzerinden interaktif uygulamalar kullanılamaz. (İnternet üzerinden oynanan oyunlar, borsa, mesajlaşma vb.)

f)     Herhangi kullanıcının şifresini kırmak veya ele geçirmek amaçlı programlar (keylogger , Spyware, trojen vb. ) kullanılmaz .

g)    Kurumsal ağ üzerindeki paketleri yakalama izleme değiştirme İp değiştirme msn dinleme vb. işlemleri gerçekleştirmeye yönelik programlar kullanılamaz, işlem yapılamaz.

h)    Bakanlık tarafından belirtilen ceza ve yasak kapsamına giren internet adresleri ile bakanlık sistem güvenliği ve valilik sistem güveliği açısından tehlike yaratabilecek nitelike zararlı olduğu tespit edilen internet adreslerine erişim tüm kullanıcılar için engellenir. Kullanıcılar tarafından bu tür engellemelerin kaldırılması konusunda bilgi işlem personelinden talepte bulunulamaz.

i)      Kullanıcılarda kurum tarafından kullanımlarına tahsis edilen sistemlerin güvenliğinden sorumludurlar.

21) Bilgi İşlem Sisteminin Yönetimi Politikası aşağıda belirtilmiştir;

            a) Kurum bünyesindeki bütün fiziki ve sanal sunucuların yönetiminden yetkilendirilmiş bilgi işlem birimi personeli sorumludur. Sunucu konfigürasyonları  sadece bu gruptaki kişiler tarafından yapılacaktır.

            b)İşletim sistemi konfigürasyonları  bilgi işlem birimi talimatlarına göre yapılacaktır.

            c)Birimler tarafından kullanılmakta olan Bilgi İşlem Sistemini ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin Yönetimi ve Denetimi İşlemleri, Bilgi İşlem Birimi koordinasyonunda yürütülür.

            d) Bilgi İşlem sisteminde yer alan tüm donanım ve yazılımlar Gelibolu Belediyesine ait olup Belediye Hizmetlerinde  kullanılmak üzere personelin kullanımına tahsis edilir.

            e) Ağ bağlantıları, Bilgi işlem birimi yetkili personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilir.

            f) Bilgi işlem birimi personelleri teknik hizmet sunmaları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kılık Kıyafet yönetmeliğine uyma zorunluluğu bulunmamakta olup, birim amirinin uygun gördüğü kılık ve kıyafet ile hizmet sunulur.

            g)Donanım , İşletim sistemi, Servisler, Cihazlar  (yazıcı, tarayıcı , fax, modem ve vb.) ve uygulamalar (çeşitli yazılımlar vb.)temin edilmeden ve sisteme entegre edilmeden önce bilgi işlem birimi tarafından onaylanmalıdır.

            h)Yetkisi olmayan personelin kurumdaki gizli ve hassas bilgileri görmesi veya elde etmesi yasaktır.

            i)Kurum ağına standart dışı erişim isteğinde bulunan organizasyon  veya kişiler kurumun bilgi işlem biriminden izin almak ve  kurumun belirlediği bağlantı ve kısıtlamaları kullanmak  zorundadırlar.

 

22) Donanım, İşletim Sistemi ve Yazılım Teknik Destek Hizmetleri  Politikaları  aşağına gösterilmiştir.

            a) Belediyemizin Kurumsal  ağında yer alan Tüm bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar ve yazıların Bilgi İşlem Birimi bilgisi dışında, yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir değişiklik (ekran kartı,TV kartı takılıp sökülmesi, yazılım yüklenmesi veya kaldırılması vb.)yapılamaz.

            b)Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazlar sürekli enerji tükettiğinden, uzun süre kullanılmamaları durumunda kapalı tutulmaları gerekmektedir. Söz konusu cihazların verimli kullanılması esas olup, cihazlar mesai sonunda mutlak suretle kapatılır. Açık bırakılan cihazların uğrayacağı zararlardan birim amirleri sorumludur.

            c)ağ üzerinde kullanıcının erişeceği servisler kısıtlanacaktır. Sınırsız ağ dolaşımı engellenecektir. İzin verilen kaynak ve hedef ağlar arasındaki iletişimi aktif olarak kontrol eden teknik önlemler bilgi işlem birimi tarafından alınacaktır. (örnek : firewire)

            d) Gereksiz servis ve kişisel uygulamalar kaldırılacaktır.

            e)Güvenlik le ilgili loglar sorumlu kişi tarafından değerlendirilecek ve gerekli tedbirler kullanıcılara bildirilmeksizin alınacaktır.

            f)Bilgisayar ağlarının ve bağlı sistemlerin iş sürekliliğini sağlamak için özel kontroller uygulanacaktır. ( uzaktan erişim yolu vb.)

            g) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazların data ve enerjı kablolarının hasar görmemesi (aşırı gergin olması sebebiyle kopması, sandalye altında ezilmesi vb.) için gereken önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.

            h) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazların bağlı olduğu prizlere kullanımı yasak olan ısıtıcı, çaydanlık vb. kullanım amaçlı cihazlar kesinlikle takılamaz.

            i) Bilgi işlem sistemine ilişkin talepler ve sorunlar kullanıcılar tarafından kendi birim sorumlularına iletilecek, Birim sorumlularında bilgi işlem birimi amirine iletecektir.

            j) Gelibolu Belediyesi Müdürlük ve birimlerinde bilgisayar donanımı ve yazılımı, ağ bağlantısı, internet vb. Hizmetlerle ilgili yaşanan arızalara bilgi işlem birimi personeli  tarafından müdahale edilir. Yetkili olmayan personel veya şahıslar tarafından müdahale edilen Bilgisayarların internet bağlantıları derhal kesilir. Sorunun giderilmesi halinde internet bağlantısı tekrar verilir. Bu tür müdahaleler sonucunda ortaya çıkabilecek arızalar, maddi hasarlar yada kurum sistem güvenliğinin ihlaline yol açan uygulamalar, ilgili bilgisayar kullanıcısının sorumluluğundadır.

            k)Birimlerden arıza sebebiyle bilgi işlem birimi gönderilen bilgisayarlar üzerindeki verileri yedeklenerek korunması kullanıcının sorumluluğu altındadır. Kullanıcı tarafından alınan yedekler bilgi işlem birimi personeli kontrolünde geri yüklenir.

            l) Yedekleme ve geri yükleme işlemleri sırasında iş bu yönelge ile kurulumu ve kullanımı yasaklanmış olan öğeler tespit edildiğinde bilgi işlem birimi teknik personeli tarafından derhal silinir.

            m)Kurum demirbaşına kayıtlı olmayan kurum personelinin şahsi bilgisayarlarına arıza bakım ve teknik destek hizmeti verilmez. Bu bilgisayarlara kurumun lisanslı yazılımlarını yüklenmesi kesinlikle yasak olup, bilgi işlem birimi personelinden bu konuda talepte bulunulamaz.

            n)Bilgi işlem birimi personeli uygulamalar, yazılımlar ve donanımların uyumları, gelişmelere ve hatalarını tespit etmek amacıyla. Donanım, yazılım ve cihazları kullanırlar kendi bilgisayarları üzerinde test edilebilirler.

23) Yukarıda belirtilen maddeler ile 20.02.2012 Tarihli İç İşleri Bakanlığı bilgi güvenliği politikaları yönelgesini  ihlal eden personeller hakkında adli suçlar saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı devlet memurları kanununun 125. Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Koordinasyon ve İşbirliği

 

         Koordinasyon

         MADDE 33 – (1) Birimlerde çalışan personelle koordinasyonu birim yetkilileri,

         (2) Birim yetkilileri ile koordinasyonu Müdür,

         (3) Müdürlüğün dış paydaşları ile olan işlerinde Müdür, iç paydaşları ile ilgili işlerde Müdür ve  birimde yetki verilen görevliler,

         (4) Ulusal veya Merkez İlçe genelinde altyapı, çevre sağlığı gibi hususlarda oluşturulacak koordinasyon kurulları için Müdür veya Belediye Başkanı’nca görevlendirilecek üyeler katılır,

         (5) Koordinasyon sağlanacak birim, gerçek, tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili yapılacak olan her türlü toplantı, keşif ve sonuçlarından Belediye Başkanlığı bilgilendirilir,

         (6) Müdürlüğün diğer iç ve dış paydaşlar ile planlanan önceki koordinasyon kararlarına eksiksiz uyulur, aksaklıklar giderilir,

         (7) Yazışmalarda; Müdürlükler arası yazışmaları Müdür, dış paydaşlar ile yapılacak yazışmalar Müdür parafı ile Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcısı  tarafından imzalanmak suretiyle gerçekleştirilir.

         İşbirliği

         MADDE 34– (1) İşbirliği yapılacak iç paydaş bir Belediye Müdürlüğü ise; Müdür iç paydaş müdür ile görüşmek suretiyle işbirliğini gerçekleştirir. Ortak çalışma yapılması gerekiyor ise iki veya daha fazla müdürlük bir araya gelerek iş programlarını karşılaştırır ve acil olan işler öncelikli yapılması için müdür talepte bulunur. Çözüm elde edilmemesi durumunda Belediye Başkanı’na durum aktarılır,

         (2) İşbirliği yapılacak dış paydaş ise; Müdür işbirliği yapılması gereken iş, işin niteliği, yeri hususlarının açıkça belirtildiği bir yazı ile paydaşa bildirir ve resmi yazışmalarla süreç sürdürülür. İşin acil bir durumu söz konusu ise sözlü, iletişim araçları ile bir görüşme yapılır. Uzlaşmazlık söz konusu olması durumunda Belediye Başkanı’na bilgi verilir. Bundan sonraki işlemler Belediye Başkanı tarafından verilecek talimata göre yürütülür,

         (3) İşbirliği yapılacak kurum, kuruluş ile gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak her türlü iş bir protokol ile zabıt altına alınır ve onaylanması için Belediye Başkanı veya vekiline sunulur. Kamu yatırım programları, Mahalli İdare Birlikleri gibi çok paydaşlı yapılacak işbirlikleri için gerekli organlarca izinlerin alınmasına müteakip müracaat, iş ve işlemler Müdürlükçe yapılır,

         (4) Tüm personelin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimi belgeyle yapmaları zorunludur, devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz,

         (5) Personelin ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

         Gelen giden evrakla yapılacak işlem

         MADDE 35 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili birim ve personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla ve zimmetle ilgilisine tebliğ etmekle yükümlüdür,

         (2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır, evraklar zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir,

         Arşivleme

         MADDE 36 – (1) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2)    İşlemi biten evraklar Arşiv Yönetmeliğine göre kayıt ve muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Personel ve Disiplin Hükümleri

         Denetim, personel ve disiplin

         MADDE 37 – (1) Müdür; tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,       

         (2) 1.disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür,

         (3) Tüm personelin izin, rapor, derece kademe ilerlemesi, ödüllendirme, cezalandırma ve benzeri işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutar,

         (4) Personelin  mesai  saatlerine  riayet  etmesi  ve  yasal  kılık  kıyafetleri  konusunda sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

         Çeşitli hükümler

         MADDE 38 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesine müteakip Müdürlük, ihtiyaç duyulması durumunda sorumluluk alanında hazırlayacağı muhtelif yönetmelikleri Belediye Meclisi’ne sunar.

         Hükmü bulunmayan hususlar

         MADDE 39- Bu yönetmelikte hükmü bulunmayan hususlarda yürürlükte bulunan üst hukuk normları esas alınarak uygulanır.

        Yürürlük

         MADDE 40 - Bu yönetmelik, Belediye Meclisi’nin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

         Yürütme

         MADDE 41   – Bu yönetmelik hükümlerini Gelibolu Belediye Başkanı yürütür.