Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARINA DAİR YÖNETMELİK


 
 

T.C.

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARINA DAİR YÖNETMELİK

GİRİŞ

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın. Belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye Zabıta Müdürlüğü Tarafından ilçede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve ilçe halkının; imar, trafik, defin ve mezarlıklar, çevre ve temizlik v.b. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının Karşılanması ve belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı yürütülmesi için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; Belediye emir ve yasakları Konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında, kanunlarda belirtilen cezaların verilmesi amacıyla, düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik; belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu, gerçek ve kamu hukuku tüzel kişileri, özel tüzel kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 13.maddesinin son bendi, 15 inci maddesinin (b) bendi. 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32 nci maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun, 775 Sayılı Gecekondu Uygulama Yönetmeliği, 4648 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 552 Sayılı Toptancı Halleri K.H. Kararnamesi, 15/05/1930 tarih ve 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaive Hakkında 16.04.1924 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi, 12.07.2012 gün ve 28351 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Pazaryerleri Hakkında Yönetmelik 10/08/2005 gün ve 25902 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 9207 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 11/04/2007 tarih 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği,05/01/2005 tarihli Et ve Et Ürünleri Yönetmeliği,5442 sayılı İller İdaresi Kanunu ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a)                  Belediye: Gelibolu Belediyesi’ni,

b)                 Belediye Başkanı: Gelibolu Belediye Başkanı'nı,

c)                  Belediye Meclisi: Gelibolu Belediye Meclisi'ni,

d)                 Belediye Encümeni: Gelibolu Belediye Encümeni’ni,

e)                  Belediye Zabıta Müdürlüğü: Gelibolu Belediye Zabıtası'nı ifade eder

f)                   Zabıta Personeli: Gelibolu Belediye Zabıta Teşkilatı Müdür, Amir, Komiser ve memurlarını ifade eder.

Belediye Zabıtasının Niteliği

Madde 5 - Belediye zabıtası, belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlığını, huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef bir özel zabıta kuvvetidir. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, görev yapmasını zorlaştıranlar, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. (5393/51)

Belediye Zabıtasının Sorumluluğu

Madde 6- Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetinden sorumlu olduğu gibi, ortaklaşa görev yapanlar, yapılan görevle sınırlı olmak kaydıyla birlikte sorumludurlar.

Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar

Madde 7- Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda yetkili mercie bildirir.

Bağlılık

Madde 8- Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir. Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda Belediye Başkanlığına bilgi verilir.

Zabıtanın Görev Alanı

Madde 9- Belediye zabıtası belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alan sınırlarında kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. Gelibolu Belediye Zabıtası 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri dâhilinde görevini yapar. Gelibolu Belediye Zabıtası Diğer Kanunların Belediye Zabıtasına görev verdiği hallerde de verilen görevi yapmakla yükümlüdür.

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

Madde 10- Zabıta teşkilatı demirbaşına ait olup, kendilerine teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyayı kaybeden, tahrip eden, kötü ve hor kullanan veya kendi mülkiyetine geçirenler veya bunları görev dışı amaçla kullananlar yahut kullanılmasına sebep olanlar hakkında kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

Zabıtanın Yardım Görevleri

Madde 11- (l)-Genel Güvenlik Görevini ifa eden kolluk görevlisi ile aynı yerde görev yaptığı esnada kolluk görevlisine hizmetin gerektirdiği yardımı yapmak.

(2)     - İlçenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak

(3)     - Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

(4)     - Korunmaya ve bakıma muhtaç ailelerin çocuklarını, sakatları, yaşlıları, tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

(5)     9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

(6)     24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

(7)     24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

(8)     8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar, Emir ve Yasaklar Genel Kurallar

Madde 12- Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak, görevlerini engelleyecek biçimde zorluk çıkarmak, kamuoyu oluşturmak, kalabalık yapmak suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak yasaktır.

Huzur, Sükûn, Sağlık, Emniyet ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 13-(1) Belediye sınırları içerisinde her türlü Kamu Malına zarar vermek yasaktır.

(2)       Şehir içerisinde yapılan kazı, asfalt, yol vb. çalışma alanlarına her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla girmek, park etmek, yapılan çalışmalara zarar vermek yasaktır. Önceden planlanarak bilgilendirme yapılmış ve devam eden çalışma alanlarında yapılacak olan düzenleme veya yapım işlerini engelliyorsa araçlar, çekici marifetiyle çektirilir.

(3)        Yollarda, meydanlarda, umumi nakil vasıtalarında ve herkesin girip çıkabileceği mahallelerde; yerlere tükürmek, sümkürmek. halkı tiksindirecek, sıhhatini bozacak fiil ve eylemlerde bulunmak yasaktır.

(4)       Bina sahipleri yağmur sularını, soba borularından meydana gelen dumanlarını, kirli sularını, gelip geçenlerin üzerine damlatmamak ve sokakları kirletmemek için mümkün olan tedbirleri almaya mecburdurlar. Her ne olursa olsun cadde ve sokaklara pis su (sabunlu, çamurlu, kireçli vb.) akıtmak yasaktır.

(5)       Meskenlerin balkonlarında veya işyerlerinde, yol kenarlarında ya da mahalle aralarında ızgara, mangal vb. ateş yakarak çıkan dumandan dolayı çevrede oturanları rahatsız etmek yasaktır.

(6)        Parklardaki kanepe ve diğer levazımı, amacı dışında kullanmak, belediyece belirlenen piknik alanlarının dışında mangal veya ateş yakmak yasaktır.

(7)       Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Cumartesi günleri saat 10:00-18:00 arası inşaat çalışması yapılabilir, pazar günleri her türlü inşaat faaliyeti yasaktır.

(8)       Umuma mahsus alanlardaki, yürüyüş parkurlarını, gezi alanlarını, spor alanlarını ve aletlerini başkalarının kullanımını engelleyecek şekilde hal ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

(9)       Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtlarla girmek yasaktır.

(10)        Umumi yerlerin izin verilmeyen alanlarında oyun, spor ve benzeri etkinlik yapmak yasaktır.

(11)       Camii avlularında, abidelerin etrafında, köprü, iskele, istasyon vb. yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, herhangi bir eşyasını bırakarak buraların intizamını bozmak yasaktır.

(12)       Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtları, cadde, sokak, kaldırım, meydan vb. yerlere izin almaksızın bırakarak yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek, şehrin görünümünü olumsuz etkilemek yasaktır.

(13)       Boş bulunan arsa veya arazisini muhafaza altına almamak, izinsiz görüntü kirliliği yaratacak herhangi bir şey yapmak ve depolamak yasaktır.

(14)       Meydan, sokak, kaldırım, pazar, iskele, gar, istasyon, köprü, geçit ve benzeri umuma mahsus yerlere eşya vb. şeyler koyarak nizam ve intizamın bozulmasına sebebiyet vermek yasaktır. 

(15)       Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek yasaktır.

(16)      Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almadan her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak yasaktır.

(17)      Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

(18)      Alkol ve uyuşturucu alarak kontrolünü kaybedenler, madde bağımlıları, ehliyetsiz ve izinsiz dua okuyucularının, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek ve sair hayvanat getirenlerin mezarlık içine girmesi yasaktır.

(19)      Umumi yerlerde yapılması men edilen fiilleri mezarlıklarda yapmak ve cenaze sahiplerinden zorla para istemek yasaktır.

(20)      Her türlü yıkımlarda önlem almadan etrafı rahatsız edecek şekilde çalışmak yasaktır.

(21)      Çöp kaplarına; çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri koymak ve geri dönüşüm atıklarını ayırmamak yasaktır.

(22)      Ön balkon ve pencerelerine, gelip geçenlere ve alt katlarda ikamet edenlere zarar vererek huzursuz edecek şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vb. şeyler asmak, apartman ve binaların dışında, ortak kullanım alanı veya başkaca yerlere belediyenin izni olmaksızın çöp toplama ve biriktirme yeri yapmak yasaktır.(Çöp biriktirme yerleri belediyenin izin vereceği yere ve belirleyeceği şekilde yapılabilir.)

(23)      Binaların balkon, pencere ve teraslarında etrafı huzursuz edebilecek koku neşredecek gıda maddesi bulundurmak yasaktır.

(24)      Cadde, sokak ve meydanlarda gelip geçenler için tehlike arz edebilecek şekilde, kayar ayakkabı, tekerlekli paten, buz pateni, kızak v.b. ile yürümek, kaymak, oyun oynamak yasaktır.

(25)      Meydan yol ve kaldırımlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almadan geceleri işaret ve ışıklarla tehlikeyi belirtmeden bırakmak ve çalışmak yasaktır.

(26)      Cadde, meydan ve sokak üzerindeki binalara reklam amaçlı afiş, izin alınmak şartıyla levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir surette sabitlemeden asmak yasaktır.

(27)      Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen vb. çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak yasaktır.

(28)      Merkezi ısınan site ve apartmanlarda uygun ve yetkili kişiler dışında ehliyetsiz kişilere kalorifer yaktırmak ve yetkili olsa bile kurallara aykırı yakarak ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğine neden olmak yasaktır.

(29)      Her türlü spor saha ve alanlarında, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyebilecek fiillerde bulunmak yasaktır.

(30)          Umuma mahsus alanlarda (Park, meydan, cadde, sokak, binaların ortak kullanım alanları vb.) oyuncak tüfekle atış yapmak, yaptırmak yasaktır.

(31)      Belediyeden izin belgesi almadan hafriyat işi yapmak yasaktır.

(32)      İlçemizde faaliyet gösteren beton santrallerine ait beton mikserlerinin, belediyece belirlenen saatler ve güzergâhlar dışında inşaatlara beton taşımaları yasaktır.

(33)      Şehir içerisinde ana arter ve meydanlarda, okul çevrelerinde her türlü seyyar satıcı faaliyetleri yasaktır.

(34)      Şehir içerisinde ve hurdacı dükkânlarında kâğıt, çöp, lastik vb. şeyleri biriktirmek, yakmak ve yol kenarlarında gelişi güzel biriktirerek ayrıştırmak yasaktır.

(35)      Ev ve işyerlerinde yakılması ve yanması uygun olmadığı halde soba vs. yakmak, duvarı kırıp baca çıkartmak, komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde soba yakmak yasaktır.

(36)      Yasaklanmış yerlerde at arabası ve faytonlarla trafiğe çıkmak yasaktır.(tespiti halinde faaliyetten men edilerek at ve aracına şehir dışına çıkarılacağı kesinleşene kadar zor alım yapılır)

(37)      Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır.

(38)      Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların her türlü motorlu ve motorsuz araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı sırasında yol ve tretuvarların tahrip veya kirletmeleri yasaktır.

(39)      Şehir içerisinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit ve tahsis edilen Parkomatlı otoparklarda kısa süreli park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir.

(40)      Odun, kömür vb. yakacak maddesi satan araçların cadde sokak, ana arter ve meydanlarda beklemeleri veya satış yapmaları yasaktır.

(41)      Şehir içerisinde ve boş arsalarda toptan ve perakende olarak inşaat malzemeleri(çakıl, kum, tuğla vb.) odun ve açıkta kömür satmak yasak olup; bu ve benzeri maddelerin yalnızca belediyece gösterilen depolarda satışı yapılacaktır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılarak faaliyetleri durdurulur.

(42)      Şehir içerisinde ağır yük taşıyan vasıtaların geliş ve geçişleri ilgili ruhsatlarında belirtilen istiap haddinin üzerinde yük taşımak yasaktır. İstiap haddi üzerinde yük taşıdığı tespit edilen araçlar için Belediye Meclisinde alman idari para cezası uygulanır. Belediye ve kamu mallarına zarar verilmesi yasaktır. Zarar verilmesi durumunda ilgili birim tarafından çıkarılacak keşif tutarı araç sahibinden tahsil olunur.

(43)      Şehir içerisinde halkı rahatsız edecek şekilde motorlu testereyle(kesim motoru) odun kesmek hafta sonları ve resmi tatil günlerinde yasaktır.

(44)      Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklamak ve barınmak yasaktır.

Park ve Bahçelerle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 14- (1) Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması, yatarak uyunması ve konaklamak için çadır, branda benzeri eylemleri yapmak yasaktır.

(2)      Cadde ve sokaklar ile Belediye'ye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıların koparılması, budanması, kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. madde verilmesi, ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip edilmesi yasaktır.

(3)      Parklarda her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla gezmek, park etmek, konaklamak ve bu araçlarla seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

(4)      Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.

(5)      Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

(6)      Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacak, budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte bu işlem belediyece yapılıp masrafın %20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edilecektir.

(7)      Park ve bahçelerde, halkın gezip dolaştığı, dinlendiği yerlerde, çimlerde belediyenin izni olmadan köpek ve kedilerini, başıboş salarak oynatmak, gezdirmek ve dışkıları ile çevreyi kirletmek yasaktır.

Nizam, İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 15 –

1) Binaların içinde bodrum v.b. yerlerde her türlü koku yapıcı maddeler ile çöp vs. biriktirmek, yığmak ve çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.

(2)       Yerleşim alanları içinde hurda depolamak ve ticaretini yapmak yasaktır.

(3)       Halka açık ve resmi yapılara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık genel tuvaletlere yazı yazmak, kirletmek, tuvaletler dışında cadde ve sokak aralarında, meydanlarda ve ana

arterlerde tuvalet gereksinimini gidermek yasaktır.

(4)       Şehir dahilinde ot, saman, talaş vb. gibi çabuk yanıcı ve parlayıcı maddeleri depolamak, ahşap yapılarda, bodrum ve benzeri yerlerde kolaylıkla yanan şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak yasaktır.

(5)       İki (2) veya çok katlı binalarda bağımsız bölümlerde her ne surette olursa olsun bina dışına su tesisatlarından banyo ve wc lerden kaynaklanan su ve lavabo sızıntılarını akıtarak çevreyi kirletmek yasaktır.

(6)       Bina, apartman ve işyeri sahipleri binalarına numarataj plakası taktırmaları ve plakalarını muhafazaya mecburdurlar. Plakası bulunmayan bina, apartman ve işyerlerine yasal işlem yapılır.

(7)       Belediye sınırları içerisinde çatısı bulunmayan bina üzerlerine çirkin görüntü oluşturabilecek şekilde her türlü eşya koymak, baraka veya uygunsuz yapı yapmak yasaktır.

Trafik ve Toplu Taşımayla İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 16 - (1) Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek eşya veya araçlarla binmek ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek veya binmek yasaktır.

(2)       Genel toplu taşıma araçlarında, yangın söndürme alet edevatı, ilk yardım dolabı, fren, zil, kampana vb. iç tesisatı ve tertibatını gereksiz yere karıştırmak, zarar vermek yasaktır.

(3)       Toplu taşıma araçları temiz bulundurulmak zorundadır.

(4)       Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlar ile ilgili, aldığı kararlara uymaları mecburidir.

(5)       Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.

(6)       Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır.

(7)       Ulaştırma koordinasyon merkezi veya il trafik komisyonu kararları ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip, bindirmek yasaktır.

(8)       Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır.

(9)        Toplu ulaşım araçlarının sürücüleri, Zabıta Memurlarının yaptıkları DUR işaretine uymaya, verilen talimat gereği yönlendireceği istikamete gitmeye ve istenilen belgeleri sunmaya mecburdur.

(10)       Toplu taşıma araçlarında yaşlı, çocuklu, hasta, hamile ve engellilere ayrılmış yerlere oturarak işgal etmek ve yer vermemek yasaktır.

(11)       Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, yüksek sesle konuşmak, Koltuklara yatmak yasaktır.

(12)      Belediye sınırları içerisinde personel/öğrenci servis taşımacılığı vb. için giren S plakalı ve Yetki Belgeli otobüs/minibüslerin güzergah izin belgesi almadan taşımacılık yapmaları yasaktır.

(13)      Yetki belgeli yolcu taşımacılığı yapan minibüs/otobüslerin güzergah dışında taşımacılık yapması yasaktır.

(14)      Belediye sınırları içinde toplu taşımacılık yapan araçların (minibüs, taksi dolmuş, halk otobüsü, ticari taksilerin) taşıma ücretlerini gösterir onaylı fiyat tarifelerini ve yolcu sayısını gösterir levhalarını görülebilecek biçimde araç içine asmaları zorunludur.

(15)      Toplu taşıma araç sürücüleri denetim görevlilerine hakaret etmek ve kötü muamelede bulunmak.

(16)      Araç değişikliği yapan toplu taşıma araç sahipleri Belediyeden aldıkları çalışma ruhsatlarına yeni araç bilgilerini işlettirmek zorundadırlar.

Çevre ve Gürültü Kirliliğiyle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 17- (1) Gerekli tedbirleri almadan mozaik taşlama, mermer kesme ve benzeri işler yapılırken işyerinden ve atölyelerden dışarıya toz çıkartmak ve çevreyi kirletmek yasaktır.

(2)     Şehir içerisindeki tüm yapılarda, yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ilgili birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda yetkili kişiler tarafından yapılması esastır.

(3)       Cadde, sokak ve kaldırımları tahrip edip kirleterek, görüntü kirliliğine sebep olmak yasaktır.

(4)     Kum. çakıl ve hafriyat taşınması sırasında araç sahipleri gereken her türlü önlemi alacak ve aracın üst kısmına branda çekeceklerdir. Kamyonlarla ticarethanelere mal taşıyanlar da bu hükme uymaya mecburdurlar.

(5)     Binaların, ticarethanelerin ve umuma mahsus yerlerin balkonlarından çatı ve teraslardan, kapılarından ve buna benzer yerlerden halı, kilim, yatak takımı, örtü vb. eşya silkelemek ve süprüntü atmak yasaktır.

(6)               Ticarethaneler ve meskenlerce; bulvar, cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını bozacak herhangi bir şey asmak ve ticarethanelerin cephelerine sabit veya seyyar saçak yapmak yasaktır. Ancak güneşten ve yağmurdan muhafaza için belirlenen tip, uzunluk ve irtifada seyyar-açılıp-kapanır tente yapılabilir. İşyerleri ve yapıların sokak yüzlerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği en az 2,20m. olacaktır. Tente siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek koşulu ile en fazla l,5m. olacaktır.

(7)       Ticarethane veya meskenlerin; bulvar, cadde ve sokağa bakan cephelerine, pencere, balkon, teras v.b. yerlerine şehrin manzarasını bozacak, rüzgâr, darbe ve sarsıntılar v.b. olaylardan dolayı düşebilecek veya yayaların ve araç trafiği güvenliğini tehlikeye düşürecek olan uydu anteni, klima cihazı çiçek saksıları, testi v.b. ağır cisimlerin monte edilmesi yasaktır.

(8)               Boş arsalara belediyeden müsaade almaksızın her ne suretle olursa olsun herhangi bir şey yapmak ve depolamak yasaktır. Bu yasağa uymadığının tutanakla tespiti ve süre verilerek kaldırılması istenildiği halde kaldırmayanlar hakkında yasal işlem uygulanarak belediyece kaldırılıp bedeli %20 fazlası ile arsa sahibinden tahsil olunur.

(9)        Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır.

 

(10) Umumi çeşme kanallarında, halkı tiksindirecek her türlü pislik yıkamak, atıklarım bırakmak, pis koku yayan balık ve benzeri her türlü malzemeyi yıkayarak kanalları tıkamak yasaktır.

(11)      Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine, şehir manzarasını bozacak şekilde büfe, kulübe ve baraka yapmak, izinsiz çadır kurmak ve bu alanları kirletmek yasaktır. İzinsiz yapılan bu yapılar Belediyece yıktırılır ve ilgililere yasal işlem uygulanır.

(12)            Cadde ve sokaklarda her ne suretle olursa olsun motorlu - motorsuz araçları yıkamak, tamir etmek, söküp parçalayarak çevreyi kirletmek yasaktır.

(13)      Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan kapı, cam ve çerçevesi dökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait, yıkılmaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden ve çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan araç ve virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması, bu mümkün değilse yıktırılması mecburidir. Aksine hareket edenlere yasal işlem uygulanır ve söz konusu olumsuzluk belediyece giderilip masrafları % 20 fazlası ile ilgililerinden tahsil olunur.

(14)      Çöplerin belirli noktalardan toplanması için Belediye tarafından yerleri tespit edilerek konulan çöp bidonu ve çöp konteynırlarına zarar vermek, yerlerini değiştirmek yasaktır.

(15)      Caddeler üzerine paspas ve benzerlerinin konulması, temizlenmesi yasaktır.

(16)      Belediyece konulmuş olan sokak levhaları, kapı numara levhaları, trafik ışıkları ve levhalarının uyarı yazılarını sökmek ve tahrip etmek yasaktır.

(17)      Belediye damgası olmayan ve belediyece tayin edilmiş yerler dışına her türlü ilan asılması ve yapıştırılması yasaktır. Belediyece asılmasına izin verilen reklam bezleri ve benzerleri, asılacak yapının ön yüzüne yapışık durumda ve belirtilen süreleri aşmamak koşulu ile asılacaktır ve süreleri dolanlar zamanında toplayacaklardır. Toplamayanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacaktır.

(18)      El duyuruları ile çevrenin kirletilmesi yasak olup, sorumluları ve dağıtanlara yasal işlem yapılır. Cadde, sokak ve meydanlara atılan el duyurularının sahipleri tarafından toplanması zorunludur.

(19)      Belediye hudutları dâhilinde motorlu ve motorsuz taşıtların üzerine, dükkânların önlerine Belediyeden izin almadan hoparlör koymak suretiyle ilan ve reklam yapılması yasaktır.

(20)            Her türlü ticarethane ve sanat sahibinin dükkânın önüne adam koyarak müşteri toplamak için çığırtkanlık yapması veya ticarethanelerin, meskenlerin ve araçların dışına hoparlör koyarak sesli anonsla satış yaparak gürültü kirliliği yaratmaları yasaktır.

(21 )Elektrik nakleden elektrik nakil tellerine çapraz olarak üzerinden radyo ve TV teli geçirmek, cadde ve sokağın bir tarafından diğer tarafına her çeşit kablo çekerek görüntü kirliliği yapmak yasaktır.

(22)      Belediyenin izni olmadan: şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak gözüken alanlar ile çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar verecek şekilde gelişigüzel ağaç dikmek ve kazı yaparak belediye malına zarar vermek yasaktır.

(23)      Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisi ve pisliğin teşekkülüne sebebiyet vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır.

(24)      Türk Bayrağını kirli, kırışık ve yırtık olarak asmak yasaktır.

(25)      Bütün inşaatlarda yapı sahibince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı çevresinin tahta perde veya uygun malzeme ile (varsa yönetmeliğine göre) kapatmamak, belediyece gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her katının yol cephelerini emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak yasaktır.

(26)      İnşaat yapı yerinde, inşaat müddetince. yapının, mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik tesisat vb. proje müellifleri (yazarları) ile fenni mesullerinin, şantiye şefinin, müteahhidin isimleri ile ruhsat numara ve tarihini içeren en az 50x75 cm ebadında tabelanın herkes tarafından görülebilecek bir yere asılı bulundurulması mecburidir.

(27)      Binaların meydan, cadde, sokak ve yol üzerindeki yüzlerine belediyeden izin alınmak şartı ile binaya paralel ve usulüne göre asmanın dışında ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b. yaparak görüntü kirliliğine neden olmak ve bunların gelip geçenlere, binadaki diğer maliklerin güvenliğini olumsuz etkileyecek ve ağaçlara zarar verebilecek şekilde aşılmayacaktır. İzin alınarak asılan ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b. lerine de kaldırım tabanından yüksekliğinin 3 metreden aşağı sarkmasına meydan vermek yasaktır.

(28)      Çöpler Belediyece kabul edilen standartlarda nizami mazbut kapaklı, koku neşretmeyecek ve dökülmeyecek uygun çöp kaplarında biriktirilecektir.

(29)       Çöp ve süprüntüleri, belediyenin temizlik araçlarına kolayca yüklenebilecek şekilde ve yerleri, evvelce belirlenip ilan edilen zamanların dışında çıkartmak yasaktır.

(30)      Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler;

a)      Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri vb.

b)     Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon v.b.

c)      Elektrik süpürgesi atıkları, süpürge atık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçaları,

ç) Ev dikiş atıkları, paçavra ve bezler,

d)     Ağaç yaprakları, yol ve caddeleri pisleyen hayvan pislikleri,

e)      Daimi ve muvakkat pazaryerleri ve süprüntüleri ve hal çöpleri.

f)       Sahipsiz her türlü hayvan leşleri vb.

(31)      Kaldırım ve yol üzerlerine masa ve/veya sandalye koyarak oturmak, tavla vb. oyunlar oynamak yasaktır.

Yapı İşleriyle ilgili Emir ve Yasaklar

Madde 18 -(1) Her bina sahibi inşaat yapımı, tamiri ve yıkımı esnasında belediyeden ruhsat almaya mecburdur.

(2)       Kazaya sebebiyet vermemek için can ve mal güvenliği emniyeti açısından inşaatın çevresine uygun olan tahta veya emsali şeylerle perde çekilecektir.

(3)       İnşaat sahibinin, müteahhidin sorumlusunun isimlerini, ruhsat tarihini ve numarasını gösterir ikaz edici tabela ve levhalarını, inşaatın görülebilecek yerine asmaya mecburdur.

(4)       Çalışma esnasında inşaatın sahibi çevrenin kirletilmemesi için mümkün olan her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

(5)                İnşaattan çıkacak olan her türlü toprak moloz ve süprüntülerin belediyenin göstereceği yerden başka bir yere dökülmesi yasaktır.

(6)       İnşaat sahipleri çalışmaları esnasında çevredekileri rahatsız etmemek için her türlü önlemi almaya mecburdur.

(7)       İnşaat sahipleri her ne sebeple olursa olsun çalışmalarından dolayı bozdukları, kirlettikleri yol veya kaldırımları, iş bitiminden sonra eski durumuna getirerek temizlemek mecburiyetindedirler.

(8)                İnşaat sahipleri inşaat malzemeleri ile yolları işgal edemez veya trafiği engelleyemezler. Kum, kireç v.b. malzemeler, doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların dışarıya ya da yol üzerlerine dökülmesi yasaktır.

(9)       Belediye ve İmar mevzuatında bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirleri belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsata aykırı olarak yapmak veya yaptırmak yasaktır.

(10)       İnşaat sahipleri, çalışmalarına çevreyi rahatsız etmemek için hafta içi sabah saat 08.00' den önce başlamaması ve akşam yazın saat 20.00 den, kışın 18.00’den sonra çalışmalarını durdurması mecburidir. (Ayrıca alınmış bir karar veya yönetmelik yoksa)

(11)        Şehir içerisindeki inşaatlar yazın Cumartesi günleri saat 10.00'da başlar, akşam saat 20.00'da sona erer. Kışın ise Cumartesi günleri saat 10.00' da başlar, akşam 18.00'da sona erer. Pazar günleri her türlü inşaat faaliyeti yasaktır. (Ayrıca alınmış bir karar veya yönetmelik yoksa)

(12)       İnşaatlara her türlü iskele kurmak izine tabidir, (boya, tamir ve tadilatlar dahildir)

(13)       İçme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz boru hatlarında izinsiz kazı yaparak, hat bağlamak ve zarar vermek yasaktır. Aksine hareket edenlere, bakım-onarım masraflarına ilaveten yasal işlem yapılarak ayrıca suç duyurusunda bulunulur.

Umuma Mahsus Yerler İle Meskûn Mahalde Hayvan Bulundurulması ve Beslenmesiyle

İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 19- (1) Şehir içinde belediyenin tayin ve tespit ettiği mahallerden başka yerde hayvan ahırı açmak, belediyenin tayin ve tespit ettiği merkez mahallerdeki hayvanları başıboş şekilde veya otlatmak amacıyla da olsa sokağa salmak, merkez mahallerde, evinde, bahçesinde ilgili mevzuata aykırı olarak büyük ve küçükbaş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edici davranışta bulunmak ve mahalle sakinlerini rahatsız etmek yasaktır.

a)       Kulübe ve kümes yapılırken belediyenin ilgili birimlerinden yazılı müsaade alınması,

b)      Kulübe ve kümeslerin binaya bitişik şekilde yapılmaması, temiz tutulması, haftada bir dezenfekte edilmesi ve gürültü yönünden rahatsızlık verilmemesi,

c)       Evlerde beslenen evcil hayvanların Veteriner Müdürlüğünden sahiplik belgesinin olması, düzenli olarak muayenesinin yaptırılması ve belediyeye bildirilmesi zorunludur.

(2)       Belediye tarafından tespit edilen yerler dışında hayvan satışı yapmak, kurbanlık hayvan satmak, adaklık kurban besleyerek çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.

(3)     İlgililerince et, süt. yumurta, bal, deri. yün. yapağı, tiftik, bağırsak, sakatat, tırnak, boynuz, kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi zorunludur. İhlalinde yasal işlem uygulanarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur.

(4)     Ahır ve besi ahırlarından çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde açık alana atmak, şehir kanalizasyon şebekesine deşarj etmek yasaktır.

(5)     Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek yasaktır.

(6)     Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya izin verilen yerler dışında başkaca yere gömmek, kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek yasaktır. Bu hususta;

a)     Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli, kabul edilecek tarifeye göre yapılır.

b)    Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülür.

c)     Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınamaz.

(7)     Hayvanları dövmek, eziyet etmek, dövüştürmek, gücünün üstünde yük yüklemek, vb. davranışlarda bulunmak yasaktır.

(8)     Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanları umumi yerlerde gezdirmek ve taşımak yasaktır.

(9)     Belediyeden müsaade almadan, Hayvan Sağlık Belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya çeşitli hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek yasak olup, nakle ait tertibatın yeterliliği belediyenin veteriner hekimlerince tespit edilir.

(10)        Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanma işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız yularsız veya yuları gelip geçenler için tehlike arz edebilecek kadar uzun, sahibince tedbiri alınarak muhafaza edilmeden etrafa zarar verecek şekilde hayvan taşımak, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak veya şehir içinde tehlike yaratacak şekilde koşturmak yasaktır.

(11)      Evlerde beslenen güvercinler için her türlü önlem alınacak olup, çevreye rahatsızlık vererek huzur ve sükûnu bozacak biçimde güvercin beslemek yasaktır.

(12)     Hayvanlarda, herhangi bir bulaşıcı hastalık görülmesi halinde sahipleri tarafından muhtar, belediye veya ilgili resmi kuruluşlara bildirilmesi zorunludur.

(13)     Hayvan sahipleri sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup, zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadır.

(14)      Kümes hayvanlarının ayaklarından bağlı baş aşağıya sarkıtılarak taşınmaları ve şehir içinde sürü halinde götürülmeleri, kafeste götürülürken kafes içine sıkı sıkıya hava almayacak şekilde doldurulmaları yasaktır.

(15)      Evcil hayvanların barındırıldıkları yerler gerektiğinde veteriner hekimlerce kontrol edilir, yaşam koşulları kötü olanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde alınarak bakımları yapılır ve hayvan sahibine masrafları tahakkuk ettirilir.

Tartı Aletleriyle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 20 - (1) Ambalajlı paket ürünlerde; üzerinde belirtilen gramajın altında ve tarihi geçmiş ürün satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili birime bildirilir. (Satıştan men edilerek yeddi emin altına alınır.)

(2)      Ölçü ve tartı aletlerinin ilgili Yönetmelikte belirlenen vasıllarda bulunması şarttır. İşyerinde Kanunlarda yazılan ölçü ve tartı aletlerinden başka ölçü ve tartı amacıyla veya ilk ve yıllık muamelesi yapılmamış, damgalanmamış ve damga olmayan ölçü - tartı aletlerini bulundurmak yasaktır.

(3)       Satışa sunulan her türlü maddeyi fiyatını etkileyecek biçimde fazla ağır ambalaj ile veya ambalajının içine kaşık, mandal, sehpa örtüsü vb nesne ve mal koyarak satmak yasaktır.

(4)      Bozuk kantar, baskül ve terazi ile tartım yapmak yasaktır.

Umuma Açık Tuvaletlerle İlgili Kurallar

Madde 21 - (1) Ücretle çalıştırılan tuvaletler belediyenin iznine tabidirler.

(2)       Tuvaletlerin zemini, su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğime sahip olur. Duvarları yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır.

(3)      Tuvaletlerdeki tuvalet kabini sayısı kadar lavabo ve ayna tesis edilir.

(4)      Her lavaboda sıvı sabun kâğıt havlu vb. bulunur.

(5)      Tuvaletler sürekli temiz tutulur.

(6)      Tuvaletlerde sürekli olarak akarsu bulundurulur.( uzun süreli su kesintilerine önlem olarak şehir şebekesine bağlı ve sirkülâsyonu sağlanmış su deposu bulundurulur).

(7)      Lavabolarda kullanılan bataryalar fotoselli veya ayak pedalıyla çalışan özellikte olmalıdır. Mümkün değilse çok sık dezenfekte edilerek bulaşıcı hastalıklar için temizlik yapılmalıdır.

Kullanılmış Eşya Satanlarla İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 22- (1) Kullanılmış eşya alım ve satımı ancak bu maksatla açılmış bulunan işyerlerinde yapılabilir, başka yerlerde veya seyyar olarak kullanılmış eşya almak ve satmak yasaktır.

(2)      Temizliği yapılmadan ve buhardan geçirilmeden satılığa çıkarılan kullanılmış elbise ve eşya hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 86. maddesi tatbik olunur.

(3)      Her iki türlü (kullanılmış veya yeni) eşyayı birlikte satan işyerlerinde bunlara ait kısımlar birbirinden ayrılmış iki bölmeden oluşacaktır.

İlan-Reklamla İlgili Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar

Madde 23 - İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarının iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esaslarla ilgili 06.08.2011 tarihinde 28017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri uygulanır. Ayrıca bu ve benzeri faaliyetlerle ilgili aşağıdaki kurallara uyulması mecburidir.

a)      Belediye sınırları içerisinde Kentsel Tasarım Müdürlüğünün (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün) kararlarına aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz,

b)      Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz,

c)       Belediyelerin almış olduğu ilan reklam kurallarına aykırı hareket edilemez.

ç)         Belediyenin belirlemiş olduğu billboardları dışındaki yerlere bez afiş vs. aşılamaz.

d)                 Halkı yanıltıcı şekilde işyerlerine ve binalara (Kapatıyoruz, Taşınıyoruz vs.) yönünde afiş ve pankartların asılması yasaktır.

Gezici Seyyar Satıcılarla İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 24- (1) Belediye Başkanlığınca gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır. (Gezici satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler birimine müracaat edecek, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nden görüş alarak uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı karşılığında süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken Mali Hizmetler Müdürlüğüne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgâh değişikliğinde yeni ikametgâh teslim edilecek ve 6 ayda bir ikametgâh senetleri ve izin işlemleri yenilenecektir.)

(2)  İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına ilgili Belediye Başkanlığınca izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacaktır.

(3)  Gezici satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır, ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcıların kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacaktır.

(4)   İzin alarak gezici satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini yetkili kuruluşlara yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde sağlık muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen tezgâhın izinleri derhal iptal edilir.

(5)  Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan uygun ebatlarda bir levha asılı olacaktır.

(6)  Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her istendiğinde ibraz edeceklerdir.

(7)  Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.

(8)  Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar, satış yapmak istedikleri alan Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunuyor ise Belediyeden izin alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekânı tertiplenemez.

(9)  Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satılabilmesi için bu vasıtalarda müteaddit(çoklu-birçok) havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması yasaktır.

(10) Motorlu vasıtalarda gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları ve belgelemeleri mecburidir.

(11) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için 9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan yönetmelikteki bu iş için aranan özelliklere uyulur.

Madde 25 - (1) Her türlü sanat müesseseleri. umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ticari faaliyet gösteren tüm işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalıştırılması yasaktır. İşyeri açma çalıştırma ruhsatı hangi işyeri için alınmış ise o işyeri için geçerlidir. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatında gösterilen faaliyet konusu dışında faaliyet göstermek yasaktır.

(2)      Bir işyerinde işyeri mevzuatına uygun olmak şartıyla birden fazla iş yapılabilir. Ancak, her iş türü için, o iş yerinde aranacak genel şartlara uyulması ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatında gösterilmesi zorunludur.

(3)      İçkili yer statüsünde bulunmayan iş yerinde her türlü alkollü içki içilmesine izin vermek ve kadehle içki satmak yasaktır.

(4)      Sağlık kontrolüne tabi işyerlerinde çalışanlar, sağlık kontrolü yaptırmak zorundadır.

(5)      Ticarethane sahiplerine, iş yerinin ön cephesine paralel olarak ticaret unvanı, ad ve soyadı, kapı numarasını gösterir ışıklı veya ışıksız tabelaların her ne sebeple olursa olsun cadde ve sokağı işgal edici mahiyette asılması yasaktır. Ayrıca her türlü sanat erbabı ve ticarethane önlerine, görünümü ve trafiği engelleyici şekilde dikey olarak levha aşılamaz. (Ayrıca alınmış bir karar veya tabela yönetmeliği varsa bu hükümlere tabi olmak zorundadırlar.)

(6)      Otel, hamam ve sauna gibi işletmelerde oda ve bölmelere, lokanta vb. yerlerde masalara tarife konulması zorunludur. Yiyip içilecek ve eğlenilecek işletmelerde satılan meyve, balık, tavuk gibi maddelerin porsiyon, gramaj ve fiyatları masa üzerinde yazılı olarak gösterilecektir.

(7)      İşletmenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı ve soyadı yazılı sayfaları, cilt ve sayfa numaralarını içeren sütunlarda yenilen içilen maddelerin cinsi, miktarı ve birim fiyatları

ile toplamını gösterir biçimde düzenlenmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az iki örnekli hesap adisyonları kullanılması ve bir örneğinin istenilsin veya istenilmesin, alıcıya verilmesi zorunludur.

(8)      Hesap adisyonu kullanan bütün işletmelerde adisyonlar servis süresince masada bulundurulacak, masaya getirilen her madde, getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte alıcının gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap adisyonunun bir örneği alıcı istemeden kendisine verilecektir.

(9)      Halka rahatsızlık verici veya tehlike yaratıcı patlayıcı madde satılması yasaktır. Satılan

veya satışa sunulan bu gibi malların zoralımı (müsadere karşılığıdır. Kanuna aykırı olarak elde bulundurulan bir malın yâda suç. alet ve edevatının zorla alınması. Her zor alım bir el koymadır ancak her el koyma bir zor alım değildir. Zor alım bir tür yaptırımdır) yapılır ve imha edilir.

(10)             Her işyerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar kullanıma hazır yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

(11)          Belediye sınırları içerisinde etkinlik gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadırlar. Satışa sundukları ürünlerinde satıştan kaçınamazlar.

(12)      Satış belgesi bulunmayan yerlerde tütün ve alkol ürünleri satmak yasaktır.

(13)      Sıhhi müesseseler ve insan sağlığı ile ilgili gayri sıhhi müesseselere ait imalathane ve satış bürolarında her ne cins olursa olsun hayvan beslenmesi yasaktır.

(14)      Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde işyeri ruhsatı, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, işyerinin görülür bir yerinde asılıyor olması mecburidir.

(15)      Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ruhsat veren makam tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri veya önceki denetimleri gösteren belediye dosyası bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müddetle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.

(16)      Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin mutlaka sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve periyodik muayeneleri ilgili kurumlara yaptırılarak muayene cüzdanlarına işletilecektir.

(17)      İşyerinde çalışan elemanların kıyafetleri temiz ve tertipli olacaktır.

(18)      Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında çalışmak yasaktır.

(19)      Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve bu hususu belirten uygun ölçülerde bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere asılmış olacaktır.

(20)      İşyerleri Belediyelerin belirlemiş olduğu açma, kapama saatlerine riayet edeceklerdir.

(21)      İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli, havalandırma ve uygun ısıtma tertibatlı olacaktır.

(22)      Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü ve kıyafetleri temiz ve düzenli olacaktır.

(23)      Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerlerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışları kontrollü olacaktır.

(24)      Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

(25)      On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.

(26)      İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

(27)      Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

(28)      İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

(29)      Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir, 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.

(30)     Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecek olup kapıları dışarı açılarak uygun sistemde kolay açılır olacaktır.

(31)    Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastahanelerde şehir şebekesinin giriş çıkışlarına bağlı devamlı su sirkülâsyonu sağlanmış depolar bulundurulacak olup depolarda duran su ve depolanmış su kullanılmayacaktır.

(32)    Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvaletlerin kapıları direk mutfaklara açılmayacaktır ve tuvaletlerinde kullanılan bataryaları fotoselli vb. nitelikte olacaktır. Ayrıca kullanılmamış kâğıt veya kâğıt havlu bulundurulacaktır.

(33)    İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz ve 33. maddedeki umuma açık tuvalet kriterleri geçerlidir.

(34)            Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “canlı müzik izni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.

(35)            Berberler ve kuaförler meslekleri ile ilgili hizmet üretirken kullandıkları alet ve eşyaların gerekli sterilizasyonlarını TSE standartlarında periyodik olarak veya varsa yönetmelikleri doğrultusunda yaparak, hijyenik koşullarda hizmet vermek zorundadırlar.

Yiyecek, İçecek Üretilen ve Satılan Yerlerle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 26- (1) Gerekli sağlık şartlarını taşımayan yerlerde, içinde kirli işlerle çalışılan veya gıda maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahsurları bulunduğu sabit olan

müesseseler içinde gıda maddeleri yapılmasına ve satılmasına mahsus yerlerin açılması yasaktır.

(2)           Gıda maddeleri imalathaneleri kâgir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan işin bütün teferruatına yetişecek genişlikte yerlerde tesis edilecek, dışarıdan sinek ve haşere gelmesine mani olacak surette ince tel ile örtülmüş pencereleri vasıtasıyla bol gün ışığı ile aydınlatılmış olacak, aspiratörlü veya menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bu müesseselerde gıda maddelerinin;

a)      Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler,

b)     İmal ve ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) mahalleri,

c)      İptidai (ilkel) maddeler deposu,

ç) Ambalaj yerleri,

d)                 Yapılmış maddeler depo yerleri, birbirinden ayrılmış olacak ve bütün bu kısımlar zeminler ile aşağıya 1,5 metre yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanacak temizlenecek surette mermer, fayans, mozaik vb. ile muntazam döşenmiş olacak, duvarları mütebaki kısımları sıvalı, badanalı veya boyalı ve hava sirkülâsyonu sağlanmış olacaktır,

(3) Bu iş yerlerinin tavan donanımları, damlama veya buharlaşmadan dolayı gıda, hammaddelerin direk ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak şekilde ve kolay temizlenebilir nitelikte olacaktır.

(4)      Ekmek, tereyağı, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit vb. yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan tüketilen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır.

(5)      Son kullanma tarihleri geçmiş ürünlerin her ne sebeple, nerede olursa olsun satılması, saklanması yasaktır. Tespiti halinde satıştan men edilir.

(6)     Pişirilmiş et ve et ürünlerinin açıkta ve seyyar olarak sergilenmesi, satılması yasaktır.

(7)      Gözle görülebilen fiziken bozulmuş, rengi değişmiş, kokuşmuş gıda maddeleri satışı yasaktır.

(8)      Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) yerlerinin, ayıklama, temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin lavaboların içinde temizlik ve sair maksatla kullanılan veyahut muhtelif sebeplerle kirli sular hâsıl olan imalathane depo ve satış yerlerinin zeminlerinin uygun yerlerinden doğrudan kanalizasyona bağlanması mecburidir.

(9)      Gıda maddelerinin ayıklama, temizlenme, hazırlanmaları için kullanılacak masaların üzerleri, her türlü gıda maddeleri imalathanelerinde ve satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen yerlerdeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tekneleri ve oluklu süzdürme yerleri, mermer, fayans vb. pürüzsüz, kolay temizlenebilir malzemelerden olacaktır.

(10)            Her türlü gıda maddelerinin imal ve ihzar(herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) edildiği yerlerin ve satıldığı dükkânların sokak cepheleri müşterilerin içeri girip çıkmasına mahsus bir kapıyı havi(içinde bulunduran) sabit camekânla örtülecektir.

(11)            Gıda maddelerinin imal ve ihzar edildikleri yerlerde çalışan işçilerin temizliği için her 10 işçiye bir lavabo ile içinde 5'den fazla işçi çalışan imalathanelerde 20 işçi için bir WC yapılacaktır. İşçileri adetçe daha az olduğu halde gece gündüz sürekli çalışan yerlerde wc yapılması mecburdur. İhlalinde işyeri wc yapılıncaya kadar faaliyetten men edilerek yasal işlem yapılır. Ayrıca tuvaletlerinde kullanılacak olan bataryalar el değmeden kullanılabilen fotoselli olmak durumundadır.

(12)            Gıda maddeleri, imal, ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemidir), istihsal (hâsıl etmek, ortaya çıkarmak) ambalaj ve muhafaza edilen yerlerde çalışan işçilerin, daima temiz tutulan bir iş elbisesi, gerektiğinde değiştirmek üzere hazır bulundurmaları mecburidir. Bu müesseselerde imalathane kısmında ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususi bir yer bulunacaktır. İmalathanelerde tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasak olduğunu belirtir tabela, levha vb. bulundurulacaktır.

(13)            İçinde yenilecek, içilecek maddeler yapılan veya satılan yerlerde gerek gıda maddelerinin hazırlanması ve gerekse müessesenin, burada çalışan işçileri, satıcıları ve müşterilerinin hizmetine sunulması için temiz şehir suyu kullanılacaktır. Bu müesseselerde hangi maksatla olursa olsun kuyu veya sarnıç suları kullanılması yasaktır. (Uzun süreli su kesintilerine karşı şehir şebekesinin giriş çıkışına bağlı devamlı sirkülâsyonlu su deposu bulundurulacaktır.)

(14)           Gıda maddelerinin imal ve saklanması esnasında oluşacak duman, gaz, toz gibi her türlü kirlilik, etrafa yayılmadan, icap eden bütün araç, gereç ve vasıtalardan istifade edilerek önlenecek olup; gerek içerde çalışanlara ve gerekse çevredekilere hiçbir zarar vermeyecek tarzda izale edilecektir.

(15)                Halkın yiyip içmesine mahsus işyerlerini kuru olarak süpürmek ve toz çıkarmak yasaktır.

(16)            Gıda maddeleri imal edilen ve satılan yerlerde; yapılan teftişlerin neticesini ve noksanlıklarını yazmaya mahsus Belediyece numunesi verilmiş şekilde bir teftiş defteri veya önceki denetimlerini gösterir bir Belediye dosyası bulunması mecburidir.

(17)            Gıda maddeleri imal ve ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemidir) edilen ve satılan yerlerin depolarında sinek, hamamböceği, fare, örümcek vb. haşaratların bulunması ve buralarda her türlü hayvan beslenmesi yasaktır.

(18)            Gıda maddelerinin imal ve muhafaza edildiği yerlerde, yatıp kalkmak, taranıp temizlenmek yasaktır. İçinde ikamet edilen yerlerde (üretim izin belgesi olmayan yerlerde veya evlerde üretilen pasta, börek, çörek, tatlı, pilav, gözleme, limonata, buz, elma şekeri, pamuklu şeker vb.) her türlü gıda maddesi hazırlanması, satılması, saklanması yasaktır. İçinde işçilerin ikameti zaruri bulunan imalathanelerdeki yatıp kalkma ve temizlenme yerleri doğrudan imalathane içine girilip çıkılmayacak tarzda ayrı bulunacaktır. Burada işçilere yeteri kadar yatıp kalkma yerleri, elbise dolabı, ecza dolabı, WC, lavabo, duş yerleri bulunacak ve hepsi tam bir temizlik içinde olup, imalathaneden ayrı bağımsız bölümlerde olacaktır.

(19)           Pişirilmeden veya yıkanmadan, kabukları soyulmadan, olduğu gibi tüketilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve iş yeri içinde dahi olsa açıkta teşhir veya satışı yasaktır. Gıda maddeleri dışarıdan toz ve sinek girmeyecek surette kapalı kaplarda bulundurulacak, el değmeden hususi kaplar veya vasıtalarla alınıp müşteriye servis edilecektir.

(20)     Gıda maddelerinin satışı esnasında su, şerbet, ayran vb. gibi bütün sulu gıda maddeleri her tarafı kapalı ve içindeki gıda maddelerinin vasıflarını bozmayacak mahiyetteki kaplarda bulundurulacak ve bu kaplardan ancak muslukları vasıtasıyla alınacaktır. Bu kapların içinde kepçeler, maşrapalar daldırmak suretiyle bu maddeleri alıp geri boşaltmak, su ve sulu gıda maddelerinin bulunduğu kapları açık bırakmak veya bu maddeleri bardaklara doldurarak müşteriye servis etmek üzere açıkta bekletmek yasaktır.

(21)             Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde insan sağlığı ile ilgili gıda maddeleri üreten ve satışım yapan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerde çalışan işçiler ve işyerinde devamlı bulunan şahıslar, sağlık cüzdanı almaya ve belirli süreler içerisinde vize yaptırmaya mecburdur.

(22)      Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve hariçte görülmeyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye servis edilmesi mecburidir.

(23)      Her türlü gıda maddeleri yapanlar, perakende ve toptan satanlar yaptıkları ve sattıkları maddelerinin temizliğinden, güvenliğinden ve gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği vasıfların doğruluğundan sorumludurlar. Kirli, bozuk ve etiketteki ifadesine uymayan gıda maddelerini satmak yasaktır. Tespiti halinde satıştan men edilerek yasal işlem yapılır.

(24)       İmalathanelerde üretilen ve orada satışı yapılan her türlü gıda maddelerinin bir başka yere servis edilerek pazarlanması, sergilenmesi, satılması, tarım bakanlığı ve ilgili yönetmelikler kapsamında piyasaya arz edilecek olup: ambalaj ve TSE standartlarına uygun koşullarda yapılacaktır.

(25)      Atık motor yağları ve bitkisel atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların insan ve çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması. Doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri veya toprağa verilmesi. Fueloil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılması ve yakılması yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daimi ve Geçici Pazar Yerleri Kurulma Koşulları

Madde 27- (1) Daimi ve geçici pazarlar yeniden kurulurken veya başka yere taşınırken kurulacakları veya taşınacakları yerlerin vaziyetleri. Belediye Başkanlığınca idari, inzibati, sıhhi içtimai iktisadi, itfaiye turistik şahsi mülkiyet ve şehrin imar durumları bakımından incelenerek oluşturulacaktır.

(2)       Belediye Başkanlıkları bu incelemeleri yaparlarken ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve İl Trafik Müdürlüğü ile de temasa geçip, ulaşım durumunun da ilgili Müdürlükçe incelenmesini temin edeceklerdir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsünün Semt Pazarları ile ilgili hükümleri de kuruluş ve yapım aşamasında değerlendirilecektir.

(3)       Yukarıda sıra ile sayılan yönlerden herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşıldıktan ve pazara katılacak pazarcı esnafı da temin edildikten sonra, en çok 6 ay müddetle tecrübe mahiyetinde kurulup, bu tecrübe devresi sonunda her bakımdan olumlu sonuç verdiği anlaşıldığı takdirde tescili bilahare Belediye Meclisince yapılmak üzere pazarın faaliyeti için ilgili belediyenin Ruhsat Müdürlüğü tarafından. Belediye Başkanlığına teklif yapılarak, pazarın kurulacağı veya taşınacağı yeri gösterir kroki yaptırılarak ve Müdürlükçe tasdik edilip, teklif yazısına eklenecektir. Bu teklif Başkanlık Makamınca onaylandıktan sonra Pazar yeri çalışmaya başlayacaktır.

(4)       Yukarıdaki fıkrada 6 aylık tecrübe sonrasında olumlu sonuç veren pazarların tescili yapılmak üzere ilgili Müdürlük tarafından Belediye Başkanlığına teklif yapılarak bu teklif Belediye Başkanının olurlarından sonra Belediye Meclisinin onanmasına sunulacaktır.

(5)       Altı aylık tecrübe neticesinde olumlu sonuç vermeyen ve sorun meydana getiren pazarlar yine Başkanlık Makamının onayı ile kaldırılarak iptal edilecektir.

(6)       Tescil edilmiş olup, zamanla çeşitli sorunlar meydana getiren ve kaldırılması zorunlu hale gelen pazar yerleri ancak Belediye Meclisince verilecek kararla kaldırılır.

(7)       Pazar hakkında yapılacak şikâyetler, ilgili Belediye Başkanlığınca yerinde yaptırılacak incelemeden sonra haklı oldukları anlaşıldıkları takdirde;

(a)             Haklı olduğu takdirde şikâyet olunan aksaklıklar giderilecektir.

(b)             Şikâyet (1) bendinde belirtilen tedbirlerle önlenmediği ve pazarın başka yere taşınması zorunlu hale geldiği takdirde ilgili Müdürlükler bölgeleri içinde Pazar kurmaya uygun

3.fıkrada belirtilen niteliklere sahip yerlere kurulmasına Başkanlık Makamına teklif yapılarak taşınmasına başkanlık makamınca karar verilir.

Denetleme

Madde 28- (1) Pazar yerleri Belediye Zabıtası, Sağlık ekipleri ve ilgili yetkililer tarafından sık sık devamlı olarak kontrol edilecektir.

(2)       Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir.

a)              Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya

izinsiz devredenler,

b)             Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler,

c)          Bir yıl içinde birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler.

ç) Bir yıl içinde üç kez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış ve bu tutumunda ısrar edenler.

(3)       Pazarcıların Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında Pazar yeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmaları yasaktır.

(4)       Daimi ve geçici Pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlıklarınca tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunludur. Daimi Pazar yerlerinde çalışan esnaf o pazarın bulunduğu Belediye Başkanlığından tescil belgesi alacaktır.

(5)       Pazarcılar, Pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını (ruhsatı) yanlarında taşımaya ve ilgililere gerektiğinde göstermek zorundadırlar.

(6)       Pazarcı esnafı yerden aynı yükseklikte olan bir çeşit satış tezgâhları kullanmak zorundadırlar.

(7)       Pazarcı esnafı ölçüler kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmaya zorunludurlar. El kantarı kullanmak yasaktır.

(8)       Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları mesken apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları ve hür türlü yıkım yapmaları yasaktır.

(9)       Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde acil taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri hiçbir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.

(10)        Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddeleri açıkta satılmayacaktır.

(11)        Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar müstahsil olduklarına dair ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almaya ve bu belgeyi daima yanında bulundurmaya zorunludur.

(12)       Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle Belediye Başkanlıklarından müsaade almak zorunludur. Müsaadeler münhasıran mevsimlik olarak geçerli olup, müsaade belgesinde yazılı olanlar dışında satış yapılamaz.

(13)      Pazarcı esnafları temiz iş önlüğü giyerek, yaka kartlarını takmak zorundadırlar.

(14)        Pazar yeri pazarcı esnafı tarafından: kış döneminde (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Şubat, Mart. Nisan ayları) en geç saat 09:00'da yaz döneminde (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylan) ise en geç saat 08:30’da ürünler yerlerine alınmış, tezgahlar düzenlenmiş ve alışverişe hazır hale getirilmiş olacaktır.

(15)        Pazar yeri: kış döneminde saat 18:00’da yaz döneminde ise saat 19:00'da kapatılacaktır. Pazarcı esnafı Pazar kapanış saatinde, Pazar tezgahlarını çardaklarını, dolaplarını vb. benzeri malzemelerini toplayarak, belediyenin belirlediği yerlere düzenli bir şekilde bırakılacaktır. Söz konusu malzemeler Pazar yende bırakılmayacaktır.

(16)        On dördüncü maddede belirtilen saatlerden sonra Pazar yerine yükleme boşaltma işlemleri tezgahlardaki ürünler azaldıkça el arabası ve benzeri v.b vasıta ile uygun yerlere park edilmiş araçlardan taşınarak yapılacaktır. Teknik nedenlerden dolayı araçlar kesinlikle Pazar yerine girmeyecektir.

(17)       Trafiğe kapalı cadde ve sokaklara araç park edilmeyecek ve yaya trafiğini engelleyecek herhangi bir malzeme bırakılmayacaktır.

(18)        Kapanış saatinde tahsis yerleri esnaf tarafından temizlenecek, çöpler gün içinde Gelibolu Belediyesi tarafından kendilerine verilen çöp poşetlerinde kendi parselleri içerisinde muhafaza edilecek pazarın kapanmasına müteakip Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilecek çöp arabasına bırakılacak veya temizlik ekipleri tarafından alınmak üzere kendi tezgah alanında muhafaza edilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler, Kişisel Özel Haller, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuata Aykırılık, Yönetmeliğin Uygulama Alanı, Yürürlük ve Yürütme

Cezai Hükümler

Madde 29- (1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında. 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden belediye zabıta görevlileri tarafından idari yaptırım uygulanır.

(2)     Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

(3)     Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

Kişisel Özel Haller

Madde 30- (1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere, bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz. Ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide, işyeri ilgilisine uygulanır.

Özel Mevzuat Hükümleri

Madde 31- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, özel mevzuatlarda yer alan hükümler uygulanır.

Özel Mevzuata Aykırılık

Madde 32- (1) Bu yönetmelik hükümlerinde özel mevzuat hükümlerine aykırı maddeler bulunması halinde özel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin Uygulama Alanı

Madde 33- (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması GELİBOLU Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.

Yürürlük

Madde 34- (1) Bu Yönetmelik GELİBOLU Belediye meclisince kabul edilip onaylanarak ilçedeki yerel basında yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- (1) Bu yönetmelik hükümleri GELİBOLU Belediye Başkanı tarafından yürütülür.