Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 
 

T.C.

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 07 Ağustos 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulan Gelibolu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 (b) ve 18 (m) maddelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuata ve bu kanunlara dayanak teşkil eden tüm yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-  (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye : Gelibolu Belediye Başkanlığını,

b) Belediye Başkanı : Gelibolu Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gelibolu Belediyesi  Başkan Yardımcısını,

ç) Encümen : Gelibolu Belediye Encümenini,

d) Meclis : Gelibolu Belediye Meclisini,

e) Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,

f) Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

g)Personel: Gelibolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ğ) Şef : Gelibolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı şefleri,

h) Yönetmelik : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 4-(1) Müdürlük temel ilke olarak;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlik,

e) Hizmetlerde sürdürülebilirlik ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Teşkilat ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 5-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde 07 Ağustos 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.

Bağlılık

MADDE 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Teşkilat ve Personel Yapısı

 MADDE 7-  (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının yetki vereceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve birim personelinden oluşur.

c) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne Bağlı olarak;

1) Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel Özlük Bürosu

2) Eğitim Bürosu

3) Maaş Bürosu

 (2) Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir:

 a) Memur

 b) İşçi

c) Sözleşmeli Personel

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Belediye Birimlerinden gelen, personel taleplerini alarak bu talepleri değerlendirmek.

(2) İlgili mevzuatlar uyarınca memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı ile yasalardaki oranlar kadar özürlü, terör mağduru ve eski hükümlü personel istihdamını gerçekleştirmek.

(3) Tüm çalışanların özlük dosyalarını hazırlayarak muhafazasını sağlamak.

(4) Personelin atama, nakil, terfi, kademe, intibak, izin, rapor, mal beyanı vb. özlük işlemleri ile personel hareketlerine ilişkin işlemleri yapmak.

(5) Çalışanların mevcut durumları ile ilgili değişiklikleri gerçekleştirmek ve ilgililere tebliğini yapmak.

(6) Çalışanların mali, özlük ve sosyal hakları ile ilgili mevzuat  ve TİS’deki değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri uygulamak.

(7) Vefat, istifa, emeklilik ve işten çıkarılma işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek.

(8) Yeni işe başlayan personellerin Belediyeye ve işe uyum sağlayabilme sürecini başlatmak ve geliştirmek.

(9) Çalışanların görevlendirildikleri süreçlerde yetkinlik ihtiyaçlarına göre, birimlerin taleplerini de göz önüne alarak eğitim programlarını hazırlamak ve gerçekleştirmek.

(10) İşlerin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla kariyer ve yedekleme planlarını yapmak ve gerçekleştirmek.

(11) Çalışanların performanslarını değerlendirerek sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

(12) Kurum kültürünü oluşturmaya yönelik faaliyetleri planlanmak ve gerçekleştirmek.

(13) Çalışanların motivasyonunu yükseltmek amacıyla, sosyal ve kültürel faaliyetler planlamak, başarılı personele ödül verilmesini teklif etmek.

(14) Meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu ve Üniversitelerde okuyan öğrencilerin, talep ve kontenjana göre stajyer olarak istihdamlarını sağlamak.

(15) Personelin; Hizmet Belgesi ve Hususi Damgalı Pasaport gibi taleplerini alarak gerekli işlemleri yapmak.

(16) Toplu İş Sözleşmeleri ve Sendikalarla ilgili işleri yürütmek.

(17) 4734 sayılı Kanuna göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapmak.

(18) Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre yıllık bütçesini hazırlamak.

(19) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütmek.

(20) Personel ve Meclis Üyelerinin maaş ve huzur hakkı işlemlerini yürütmek.

(21) SGK ve Emekli Sandığına bildirgelerin bildirilerek, alınacak listeleri ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

(22) Müdürlük; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9-(1) Belediye Başkanı tarafından belirlenen usül, sınır ve talimatlar çerçevesinde Müdürlüğü temsil etmek ve bu çerçevede verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve diğer ilgililerle yaptığı istişareler sonucu Belediyenin ihtiyaç duyduğu kadroları tespit etmek.

(3) İşçi Disiplin Kurulu ve Kurum İdari Kurullarında, kurul üyelik görevlerini yerine getirmek.

(4) Personeli ilgilendiren tüm komisyonlarda görev yapmak.

(5) İşçi personelle ilgili yapılacak TİS görüşmelerinde işveren adına kurulan komisyonda yer almak.

(6) Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasında sayı ve nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak ve Başkanlık Makamının emri ve bilgisi dahilinde atama teklifi yapmak.

(7) Belediye Başkanı tarafından belirlenen, Belediye teşkilat şemasını hazırlamak.

(8) Diğer Müdürlüklerin kariyer planlamalarının yapılması için ilgili müdürlerle koordineli çalışmak.

(9) Belediye personelinin mali ve özlük hakları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek.

(10)- Müdürlüğün yürüttüğü işlemlerin, yapılış aşamalarından ve sonuçlarından Belediye Başkanına, bağlı olduğu Başkan Yardımcısına ve diğer ilgililere ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

(11) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak.

(12) Mevcut personelin durumuna göre Müdürlükler arası görevlendirmeleri yapmak ve tebliğ etmek.

(13) Müdürlüğün idari işlerinden, Başkanlık Makamına karşı birinci derecede sorumlu olmak.

(14) Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısından aldığı görevleri personeline ve bütün Belediye çalışanlarına iletmek, yapılan görevleri kontrol etmek ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek.

(15) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, görev dağılımı yaparak personel arasında çalışma düzenini, koordinasyonu ve eş güdümü sağlamak ve personelini denetlemek.

(16) Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.

(17) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve harcama yetkilisi olarak Müdürlüğün her türlü giderinin ödeme belgelerini imzalamak.

(18) Aday memurlara, asli memurluğa atanmasından sonra yemin ettirmek.

(19) Müdürlüğün çalışma ve kariyer planı ile programını hazırlamak.

(20) Müdürlüğe gelen giden evrakı incelemek ve ilgili Müdürlük Personeline havale ederek takibini yapmak.

(21) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili mevzuat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak.

(22) Müdürlük emrinde görev yapan personele idari görevlerin yürütülmesi ile ilgili eğitim vermek.

(23) Müdürlük çalışmaları sırasında yapılan tüm idari işlemlerin, yasalara, çalışma ilke ve koşullarına uygun olarak yürütülmesini denetlemek.

(24) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet, yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek.

(25) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek.

(26) Müdürlükte görev yapan personelin izin kağıtlarını imzalamak ve takip etmek.

(27) Belediye personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek ve gerekli önlemleri almak.

(28) Belediye personelinin izin taleplerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.

(29) Müdür; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli personel, üst amirin emirleri doğrultusunda kendine verilen görevleri Kanunlar, Tüzükler ve yönetmelikler ile ilgili mevzuat ve usule uygun olarak, tam ve zamanında, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 11- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 12- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 –(1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

 Yürürlük

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri Gelibolu Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gelibolu Belediye Başkanı yürütür.

Bu Yönetmelik Gelibolu Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 24 nolu kararı ile kabul edilmiştir.