Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 
 

T.C.

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 07 Ağustos 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulan Gelibolu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler  Müdürlüğü’nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 (b) ve 18 (m) maddelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuata ve bu kanunlara dayanak teşkil eden tüm yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 MADDE 3-  (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye :  Gelibolu Belediye Başkanlığını,

b) Belediye Başkanı :  Gelibolu Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :  Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gelibolu Belediyesi  Başkan Yardımcısını,

ç) Encümen :  Gelibolu Belediye Encümenini,

d) Meclis : Gelibolu Belediye Meclisini,

e) Müdür :  Park ve Bahçeler  Müdürünü

f) Müdürlük : Park ve Bahçeler  Müdürlüğünü

g) Personel : Gelibolu Belediyesi  Park ve Bahçeler  Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ğ) Şef : Gelibolu Belediyesi  Park ve Bahçeler  Müdürlüğüne bağlı şefleri,

h) Yönetmelik : : Park ve Bahçeler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 4-(1) Müdürlük temel ilke olarak;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlik,

e) Hizmetlerde sürdürülebilirlik ilkelerini esas alır. 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Teşkilat ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 5-(1) : Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde 07 Ağustos 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur. 

Bağlılık

MADDE 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Teşkilat ve Personel Yapısı

 MADDE 7-  (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

1)Park ve Bahçeler  Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının yetki vereceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

2) Park ve Bahçeler  Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve birim personelinden oluşur.

3) Park ve Bahçeler  Müdürlüğü’nde görev yapan birim personeli  Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde Müdür, Başkan Yardımcısı ve Başkan’a  karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 8 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Başkan ve ilgili Başkan Yardımcısının emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar;

a) Belediyenin temel görevi, temel hedefi, hizmet politikası ve kurumsal değerlerine uygun biçimde Gelibolu İlçe sınırları içinde İmar planları ile ayrılmış açık ve yeşil alanların; park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, piknik alanı, ağaçlandırma alanı ve dışında kalan diğer bitkisel alanların düzenlenerek ilçe halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor gibi gereksinmelerini karşılamak, aynı zamanda kentin fiziksel yapısına yönelik açık ve yeşil alan düzenleme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, piknik alanı, ağaçlandırma alanı ve dışında kalan diğer bitkisel alanların bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yasal sorumluluk alanlarımız olan aktif ve pasif yeşil alanlarda programa uygun olarak budama yapmak.

c) İlçe halkının yaşanabilir çevre ve yeşil alanların önemi ile ilgili bilincinin arttırılması yönünde Belediyenin temel görevi, temel hedefi, hizmet politikası ve kurumsal değerlerine uygun biçimde çeşitli faaliyetler düzenlemek ve projeler üretmek.

ç)Kamu kurum, kuruluşlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dâhilinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

d) Günümüz koşullarında revize edilme ihtiyacı ortaya çıkan mevcut park, koşu yolu ve çocuk parklarının revize edilmesi kapsamında gerekli imalatları yapmak.

e) Yasal sorumluluğunda olan ve yapısal imalatları tamamlanmış aktif ve pasif yeşil alanları projesine göre bitkilendirmek, oyun, spor aletleri, kent mobilyası (bank, piknik masası, çöp kutusu) ve aydınlatma elemanlarının montajlarını yapmak ve düzenli olarak bakım onarımlarını gerçekleştirmek.

f) İlçe sınırları dahilinde periyodik budama programlarına uygun budama yapmaları yönünde vatandaşları bilinçlendirmek ve özel mülkiyet alanlarında vatandaş tarafından yapılan budamalardan çıkan atıkları mahalle bazlı belirlenen tarihlerde düzenli olarak toplamak ve sıfır atık hedefi doğrultusunda değerlendirerek uygun atıkları yonga haline getirmek ve peyzaj çalışmalarında kullanmak.

g) Müdürlük yukarıda sayılan görevler ile başkan ve bağlı bulunan başkan yardımcısı tarafından verilen tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

Park ve Bahçeler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE9- (1) Park ve Bahçeler Müdürü, Başkanlık Makamının emir ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar;

a) Hizmetleri Belediyenin stratejik planına uygun olarak yürütmek, hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için planlama ve harcama yapmak.

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak.

ç) Bu yönetmenlikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Yüklenici firmalardan temin edilen ürün ya da hizmetlerde herhangi bir aksaklık olması durumunda ilgili firma ile görüşerek / görüşülmesini sağlayarak gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek.

e) Halkın park ve bahçeler konusundaki çeşitli dilek, talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak, takip ederek ilgili kişi/birimlere yönlendirmede bulunmak.

f) Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnamelerin hazırlanmasında ilgili personeli görevlendirmek.

g) Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.

h) Belediyemiz politikalarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak.

ı) Belediyemiz yönetim sistemleri yaklaşımlarının uygulanması ve yayılımı hususunda müdürlük olarak gereken faaliyetleri koordine etmek, destek olmak ve uygulamak.

i) Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak,  kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.

j) Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.

k) Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

l) Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak ve süreç kontrolünü sağlamak amacı ile müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.

m) Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemlerini yaptırmalarını sağlamak.

n) Belediye içi ve dışı toplantı / görüşmelerde bölümü ve müdürlüğü temsil etmek.

o) Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olmasını kontrol etmek.

ö) Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndererek İlgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.

p) Müdür  yukarıda sayılan görevler ile başkan ve bağlı bulunan başkan yardımcısı tarafından verilen tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

MADDE10 - -Bahçe bakım elemanı:

Bakım, Sera , Budama ve Zirai Mücadele Birimi konusunda deneyimli, ilgili üniversite veya yüksek okul mezunu, teknik eleman niteliğinde olan elemanlardan bunun dışında deneyimli bahçıvan ve bahçe işçilerinden oluşur.

1.Bakım, Sera Bölümleri, park, bahçe, rekreasyon alanları, refüj ve diğer yeşil alanların bitkilendirilmesi, çiçeklendirilmesi; zirai faaliyetlerle ilgili yazışma ve dosyalama işleri; serada ki tüm bitkilerin bakım ve üretim işlerinin (sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi, fidanların tüpe alınması v.b.) düzenli ve tekniğine uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması; sera ve fidanlık işleri ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yürütür.

2.Sera da çalışan bahçıvan ve diğer bahçe işçileri teknik elemana karşı sorumludur.

3.Mevcut park, bahçe, refüj ve diğer yeşil alanların tüm bakım ve onarım işleri (çocuk oyun alanları ile spor alanlarının onarımı, oturma bankları, çöp kutuları vb. park donatı elemanlarının onarımı), yeşil alanlarda sulama, gübreleme, çim biçme ve tırpan işleri, park bekçilerinin denetlenmesi suretiyle daha verimli çalışmanın sağlanması gibi işleri yürütür.

4.Budama bölümü mevsimsel budamaları, emniyet budamalarını ve gerekli durumlarda hukuki çerçeve içinde ağaç kesim işlemleri yapar. Budamalarla ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yürütür.

Teknik elemanların tespit ettiği program dâhilinde ve budama mevsiminde, ekipler; gelen şikayet ve dilekçelere göre cadde, sokak, meydan ve refüjlerde park ve yeşil alanlardaki ağaç ve çalı budarlar.

Kamu mülkiyetinde olan alanlarda, kaldırımlarda, yeşil alan ve parklarda kurumuş olan ağaçların kesilmesi işlemi, ekipler tarafından yapılır.

5.Zirai Mücadele bölümü, bitkisel zararlılara karşı ilaçlama, biyolojik savaş gibi işlemleri yapar. Zirai mücadele için gerekli budamalara karar verir

6.Ağaç Dikimi: Sonbahar ve erken ilkbahar aylarında çıplak köklü fidanlar ve kaplı fidanlar her mevsim olmak üzere, teknik elemanın belirlemiş olduğu yerlere ekipler tarafından dikim yapılır. Bu çalışmaların mahal, sayı, cins gibi durumları aylık faaliyet raporuna listelenir. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen ağaçlandırma yapılacak yerlerde uygun cinste ağaçlar dikilir.

7.Sulama: Yaz mevsimi boyunca çim alanları, ağaç ve çalı grubu bitkilerinin sulaması yapılır ve bozulan çanaklar düzeltilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 11- (1) Park ve Bahçeler  Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 12- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 – (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Gelibolu Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gelibolu Belediye Başkanı yürütür.

Bu yönetmelik Gelibolu Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 23 nolu kararı ile kabul edilmiştir.