Anasayfa » Yönetim » Yönetmelikler

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 
 

T.C

GELİBOLU BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

            Amaç 

            MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam 

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak 

            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 48 nci maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar 

            MADDE 4- (1)  Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a)  Başkan: Gelibolu Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı: Gelibolu Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)  Başkanlık: Gelibolu Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Gelibolu Belediyesini,

d)  Encümen: Gelibolu Belediye Encümenini,

e)  Meclis: Gelibolu Belediye Meclisini,

f)   Müdür:  Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünü,

g)  Müdürlük:  Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

ğ)  Personel:  Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

  ifade eder.

Temel ilkeler 

            MADDE 5-  (1)  Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)   Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)   Hesap verebilirlik,

ç)   Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)   Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

 ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık 

Kuruluş 

MADDE 6- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde 07 Şubat  2014 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur. 

Bağlılık

MADDE 7- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

Teşkilat ve Personel Yapısı

MADDE 8- (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı birimleri şunlardır:

a)Temizlik İşleri Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının yetki vereceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 

b)Temizlik İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve birim personelinden oluşur. 

c) Temizlik İşleri Müdürlüğüne Bağlı olarak; 

a)   Çevre Temizlik Birimi

b)  Bakım ve Onarım Birimi

c)   Evrak Kayıt ,Arşiv  ve İdari İşler Birimi

Personel 

MADDE 9- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer'i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 Müdürlüğün görevleri 

MADDE 10-(1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a)      Belediye sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp toplama işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini sağlamak,

c)   Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

c)  Belediye sınırlan içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

d)  Evsel atıkları toplamak, doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak, çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmek, mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakları, semt pazarlarını süpürmek ve temizlenmesini sağlamak, bu alanlar ile okulların, hastanelerin, camilerin ve işyerlerinin çöplerini toplamak, çöp alım yerlerini temizlemek, çöpleri çöp imha sahasına taşımak,

e)  Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek, Belediyenin ekonomik olma politikası doğrultusunda geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak.

f) Gerek duyulan yerlere çöp konteynerleri koymak,

g) Belediye sınırları içerisinde bulunan sahil ve plajların temizliğini yapmak,

h) Çevre konusunda eğitim vermek ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

ı)  Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince Belediyemizin yükümlülüklerini yerine getirmek

i) Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak, 

j) Belediye sınırlarında bulunan çöp konteynerleri ile ilgili tespit çalışmaları
yapmak, eksiklikleri gidermek, tamire gerek duyulan konteynerleri tamir etmek
için gerekli çalışmaları yapmak (tekerlek, kapak gövde tamirleri, boya vb.)
,konteynerlerin yıkanmasını sağlamak,

k) Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak, 

l) Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması ve ilaçlanmasını sağlamak, 

m) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak, 

n) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11- (1) Müdür, Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a)   Belediye sınırları içindeki mahalle ve mücavir alanlarda evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak,

b)  Semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve yıkanması çalışmalarını yürütmek,

c)   Cadde ve sokakların temizlenmesini sağlamak,

ç)    Çöp konteynırlarının periyodik aralıklarla yıkanması ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek,

e)   Personel ve araçların hijyenlerini sağlamak,

f)   Çevre ve temizlikle ilgili halka yönelik eğitimler düzenlemesini ve bilgilendirme toplantılarının yapılmasını sağlamak,

g)  Halkın temizlik, hijyen ve çevre konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak,

h)  Personelinin disiplin işlemlerini yapmak,

 ı) Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

 i) Müdürlüğün çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,

 j) İş ve işlemlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

k)  Birim personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak,

 l)  Müdürlük bünyesindeki birimlerin vereceği yıllık çalışma raporlarını incelemek, inceletmek, gördüğü aksaklıklar için gereken talimatları vermek,

 m)  Çalışma plan ve programlarının tahakkukunu sağlayacak, yıllık personel kadrosunu, gelir ve gider bütçesini hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak, kabul edilen yıllık bütçenin zamanında en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

n)  Müdürlüğe ait araç ve gereçlerin hizmet sahalarını tayin ve tespit etmek, ikmal, işletme ve bakım işleri ile emin şartlar altında çalışma koşullarını düzenleyip arızaların onarılmasını sağlamak,

o)  Müdürlüğe ait emniyet ve kaza önleme talimatı hükümlerinin titizlikle uygulanmasını takip ve kontrol etmek,

 p) Günün koşullarına göre çöp toplama yeri gibi yerlerin tespiti için çalışmalar yapmak,

r)   Mevcut çöp toplama sistemlerini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak.

s) Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak.

t)  Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun,
tüzük, ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili,
ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,

u) Harcama Yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama
yapmakla sorumlu olmak, harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapmak,
yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam ettiğini bilmek.

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 

            MADDE 12- (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

 (2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

 (3)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

 (4)  Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

(5) Kendilerine teslim edilen iş kıyafetleri ve koruyucu malzemelerini
kullanmak

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 13- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 14- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler 

            Genel sorumluluklar 

            MADDE 15- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 

            a)        Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

            b)        Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

            c)        Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

            ç)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

            d)        Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

            e)         İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

            f)         Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

            g)        Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

            ğ)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

            h)       Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

            ı)         Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 16 –(1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

 Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri Gelibolu Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı  ile yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gelibolu Belediye Başkanı yürütür.

(2) Bu Yönetmelik Gelibolu Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 101 Nolu kararı ile kabul edilmiştir.