Anasayfa » Faaliyetler » 2021 Yılı Faaliyet Raporu » Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü


 
 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ :

Belediyenin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesini sağlamak.  Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenmesi. Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması, müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması.

FAALİYET ŞEMASI:

Müdürlüğümüz bünyesinde; tasarruf tedbirlerine önem ve hassasiyet gösterilmiş, ihtiyaçlar için ayrılan kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, 01.01.2021– 31.12.2021 tarihleri arasında 2.626 adet gelen evrak, 937 adet giden evrak kayda alınmış, toplam 14.430 adet Muhasebe Yevmiye Fişi düzenlenmiştir.

2021 yılı gerçekleşen gelirlerin 84.343.451,78 TL olduğu, 2021 yılı Red ve İadeler toplamı 950.296,22 TL. olup, 2021 yılı net gerçekleşen gelir toplamı 83.393.155,56 TL’sıdır. Gerçekleşen gider toplamının da 79.401.265,52 TL olduğu,  2022 yılına devreden alacakların 19.553.076,29 TL2022 yılına devreden borçların ise 54.823.629,22 TL olduğu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

2021 YILI BORÇ, ALACAK, GELİR VE GİDER TABLOLARI:

2022 YILINA DEVREDEN BORÇLAR

 

 

Piyasa Borçları  

 

2.162.996,61 TL

 

Personel Alacakları

 

80.075,04 TL

 

Personel Alacakları (Kıdem Tazminatı)

 

0,00 TL 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Borçları

 

16.693.152,66 TL

 

Vergi Dairesi ve Diğer Fonlara Borçlar

10.780.826,34 TL

 

Kamu İdarelerine Olan Borçlar

 

2.321.129,76 TL

 

Kredi Borçları (İller Bankası)  

 

11.785.327,70 TL

 

Kredi Borçları (Diğer Bankalar)

 

11.000.121,11 TL

 

TOPLAM BORÇ MİKTARI

 

54.823.629,22  TL

     

 

2022 YILINA DEVREDEN ALACAKLARIMIZ

 

VERGİ GELİRLERİ

 

Bina Vergisi                                                                      

 

2.319.947,40 TL

 

Arsa Vergisi

 

4.678.941,00 TL             

 

Arazi Vergisi

 

1.339.744,26 TL 

 

TOPLAM

 

8.338.632,66 TL

 

DAHİLDEN AL. MAL VE HİZMETLERİN TAHAKKUK ALACAKLARI

 

Özel Tüketim Vergisi 

 

0,00 TL

 

Haberleşme Vergi Geliri

 

2.376,60 TL          

 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergi Geliri

 

231.789,98 TL 

 

Yangın Sigorta Vergi Geliri

 

4.581,05 TL

 

Eğlence Vergi Geliri 

 

0,00 TL 

 

İlan Reklam Vergi Geliri

 

490.280,52 TL              

Çevre Temizlik Vergisi

2.070.836,40 TL

 

TOPLAM

 

2.799.864,55 TL

 

HARÇ GELİRİ ALACAKLARI

 

Bina İnşaat Harcı Geliri 

 

743,00 TL

 

Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı Geliri

 

0,00 TL

 

İşgal Harcı Geliri

 

1.008.048,58 TL 

 

İşyeri Açma Harcı Geliri

 

0,00 TL

 

Ölçü Tartı Muayene Harcı Geliri 

 

0,00 TL 

 

Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı Geliri

 

0,00 TL 

 

Tellallık Harcı Geliri  

 

0,00 TL 

 

Yapı Kullanma İzin Harcı Geliri

 

0,00 TL 

 

Diğer Harçlar Geliri 

 

0,00 TL 

 

TOPLAM

 

1.008.791,58 TL

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR ALACAKLARI

 

Mal ve Hizmet Satış Geliri 

 

4.122.368,09 TL

 

Kira Geliri

 

1.769.275,92 TL

 

Kurumlar Hasılatı 

 

86.077,67 TL 

 

Diğer Hizmet Geliri

 

0,00 TL 

 

TOPLAM

 

5.977.721,68 TL

 

DİĞER GELİRLER

 

Faiz Geliri 

 

0,00 TL

 

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Geliri

 

223.972,58 TL

 

Para Ceza Geliri

 

1.014.307,32TL

 

Diğer Vergi Cezaları Geliri

 

0,00 TL

 

Diğer Çeşitli Gelirler

 

189.785,92 TL

 

TOPLAM

 

1.428.065,82 TL

 

SERMAYE GELİRLERİ

 

Arsa Satış Geliri

 

0,00 TL

 

Diğer Taşınmaz Mal Satış Geliri

 

0,00 TL

 

TOPLAM

 

0,00 TL

 

TOPLAM ALACAK  MİKTARI

 

19.553.076,29 TL

 

GELiR BÜTÇESİ

 

2020

2021

2021

Gerçekleşme
Oranı(%)

Kesinleşen

Tahmin TL

Kesin Hesaplar

 

BÜTCE GELİRLERİ HESABI

63.481.908,15

80.000.000,00

83.393.155,56

104,24

01

VERGİ GELİRLERİ

15.742.297,3

20.247.000,00

24.074.552,61

118,90

01 02

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

5.022.440,97

5.500.000,00

5.316.500,80

96,6

01 03

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

1.474.474,94

1.905.000,00

2.702.007,03

141,8

01 06

Harçlar

9.245.381,39

12.821.000,00

16.056.044,78

 

125,23

01 09

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

0,00

21.000,00

0,00

0

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

16.942.875,84

15.970.000,00

17.558.443,58

109,94

03 01

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

12.612.001,42

13.734.000,00

15.948.793,46

116,12

03 03

Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri

0,00

45.000,00

0,00

0

03 04

Kurumlar Hasılat

2.752.146,47

 

910.000,00

 

684.153,50

 

75,18

03 06

Kira Gelirleri

1.578.727,95

1.281.000,00

925.496,62

72,24

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

7.086,00

941.000,00

12.791,56

          1,35

04 01

Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00

50.000,00

0,00

0

04 02

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil

0,00

185.000,00

0,00

0

04 03

Diğer İdarelerden Alınan Yardım ve Bağışlar

0,00

150.000,00

0,00

0

04 04

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

7.086,00

350.000,00

12.791,56

 

3,65

 

04 05

Proje Yardımları

0,00

206.000,00

0,00

0

05

 

DiĞER GELİRLER

 

30.789.649,01

40.260.000,00

41.747.367,81

103,70

05 01

 

Faiz Gelirleri

 

108.272,57

500.000,00

136.238,13

27,24

05 02

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

29.062.675,63

37.297.000,00

37.153.585,30

99,61

05 03

Para Cezaları

922.993,95

1.091.000,00

936.931,48

85,87

05 09

Diğer Çeşitli Gelirler

695.706,86

1.372.000,00

3.520.612,90

256,6

06

SERMAYE GELİRLERİ

 

0,00

2.581.000,00

0,00

0

06 01

Taşınmaz Satış Gelirleri

0,00

2.490.000,00

0,00

0

06 02

Taşınır Satış Gelirleri

0,00

41.000,00

0,00

0

06 03

Menkul Kıymet ve Varlık Satış Geliri

0,00

50.000,00

0,00

0

08

 

 

ALACAKLAR TAHSİLÂTI

 

0,00

1.000,00

0,00

0

08 01

 

Yurtiçi Alacaklar Tahsilatı

 

0,00

1.000,00

0,00

0

2021 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında 80.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gelir bütçesi; yıl sonu itibari ile %104,24 gerçekleşme oranı ile 2021Yılı Gelir Bütçesi 83.393.155,56 TL olarak kesinleşmiştir.

2021 yılı Gelir Bütçesi içinde dağılıma bakıldığında; 20.247.000,00 TL olarak tahmin edilen 01-Vergi Gelirleri %118,90 gerçekleşme oranı ile 24.074.552,61 TL olarak gerçekleşmiştir.

15.970.000,00 TL olarak tahmin edilen 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %109,94 gerçekleşme oranı ile  17.558.443,58 TL olarak gerçekleşmiştir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 941.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yıl içinde bu kalemden %1,35 gerçekleşme oranı ile 12.791,56 TL’sı gelir gerçekleştirilmiştir.

40.260.000,00 TL olarak tahmin edilen 05-Diğer Gelirler %103,70 gerçekleşme oranı ile 41.747.367,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

2.581.000,00 TL’sı olarak tahmin edilen 06- Sermaye Gelirleri % 0 gerçekleşme oranı ile 0,00 TL’sı gelir gerçekleştirilmiştir.

1.000,00 TL olarak tahmin edilen 08-Alacaklar Tahsilâtı, % 0 gerçekleşme oranı ile 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

GİDER BÜTÇESİ

2020

2021

2021

Gerçekleşme
Oranı (%)

Kesinleşen

Tahmin TL

Kesin Hesaplar

 

BÜTÇE GİDERLERİ HESABI

56.997.319,28

80.000.000,00

79.401.265,52

        99,25

01

PERSONEL GİDERLERİ

12.522.919,11

13.025.500,00

15.286.571,72

117,35

01 01

Memurlar

5.394.360,83

5.363.000,00

6.131.169,38

114,32

01 02

Sözleşmeli Personel

815.687,77

826.500,00

1.360.966,92

164,66

01 03

İşçiler

5.997.374,57

6.517.000,00

7.421.047,04

113,87

01 05

Diğer Personel

315.495,94

319.000,00

373.388,38

117,05

02

SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2.333.247,40

2.829.000,00

2.478.316,39

87,60

02 01

Memurlar

935.898,12

1.311.000,00

1.014.290,21

77,36

02 02

Sözleşmeli Personel

132.892,75

180.000,00

219.576,82

121,98

02 03

İşçiler

1.264.456,53

1.332,000,00

1.244.449,36

93,42

02 03

Diğer Personel

0,00

6.000,00

0,00

0

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

31.553.998,57

43.189.500,00

43.384.621,91

100,45

03 01

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

673.927,27

686.000,00

1.166.986,98

170,11

03 02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

7.469.086,31

11.479.500,00

8.519.201,30

74,21

03 03

Yolluklar

22.174,03

76.000,00

35.987,42

47,35

03 04

Görev Giderleri

381.978,92

461.000,00

890.954,44

193,26

03 05

Hizmet Alımları

18.092.008,68

23.989.000,00

26.568.004,10

110,75

03 06

Temsil ve Tanıtma Giderleri

876.855,88

1.255.000,00

901.545,70

71,83

03 07

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G.

3.731.095,46

4.315.000,00

5.085.943,25

117,86

03 08

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım G.

306.422,02

885.000,00

215.998,72

24,4

03 09

Tedavi ve Cenaze G.

450,00

43.000,00

0,00

0

04

FAİZ  GİDERLERİ

2.532.378,61

3.721.000,00

5.119.430,25

137,58

04 01

Kamu Kurum İç Borç Faiz Gideri

4.463,57

220.000,00

 

0

04 02

Diğer İç Borç Faiz G.

2.527.915,04

3.501.000,00

5.119.430,25

146,22

 

05

CARİ TRANSFERLER

1.993.415,19

2.321.000,00

2.528.842,39

108,95

05 01

Görev Zararları

3.641,00

0,00

0,00

0,00

05 02

Hazine Yardımlar (Mahalli İdare Yardımları

0,00

6.000,00

0,00

 

0,00

05 03

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

1.524.809,06

1.507.000,00

1.754.557,64

116,42

05 04

Hane Halkına Yapılan Transferler

468.606,13

807.000,00

774.284,75

95,94

05 06

Yurtdışına Yapılan Transferler

0,00

1.000,00

0,00

0

06

SERMAYE GİDERLERİ

5.575.659,20

10.634.000,00

10.000.674,91

94,04

06 01

Mamul Mal Alımları

222.548,01

330.000,00

1.970.576,81

597,14

06 02

Menkul Sermaye Üretim G.

796,07

105.000,00

47.111,50

44,86

06 03

Gayri Maddi Hak Alımları

97.737,04

178.000,00

174.640,00

98,11

06 04

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması

1.399.125,83

2.100.000,00

2.090.180,83

99,53

06 05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2.836.142,68

1.343.000,00

899.317,88

66,96

06 06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

837.043,39

6.529.000,00

4.818.847,89

73,80

06 07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

183.062,25

44.000,00

0,00

0

06 08

Stok Alımları

0,00

5.000,00

0,00

0

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

485.701,20

720.000,00

602.807,95

83,72

07 01

Yurtiçi Sermaye Transferleri

485.701,20

720.000,00

602.807,95

83,72

08

BORÇ VERME

0,00

10.000,00

0,00

0

09

YEDEK ÖDENEK

0,00

3.550,000,00

0,00

0

09 01

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği

0,00

0,00

0,00

0

09 04

Ön Görülmeyen Gideler Ödeneği

0,00

50.000,00

0,00

0

09 06

Yedek Ödenek

0,00

3.500.000,00

0,00

0

2021 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında 80.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gider bütçesi, yıl sonu itibari ile %99,25 gerçekleşme oranı ile 2021 Yılı Gider Bütçesi 79.401.265,52 TL olarak kesinleşmiştir.

2021 Gider Bütçesi içinde dağılıma bakıldığında:  13.025.500,00 TL olarak tahmin edilen 01-Personel Giderleri %117,35 gerçekleşme oranı ile 15.286.571,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

2.829.000,00 TL olarak tahmin edilen 02-SGK Devlet Primi Giderleri %87,60 gerçekleşme oranı ile 2.478.316,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

43.189.500,00 TL olarak tahmin edilen 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri %100,45 gerçekleşme oranı ile 43.384.621,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

3.721.000,00 TL olarak tahmin edilen 04-Faiz Giderleri %137,58 gerçekleşme oranı ile 5.119.430,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

2.321.000,00 TL olarak tahmin edilen 05-Cari Transfer Giderleri %108,95 gerçekleşme oranı ile 2.528.842,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

10.634.000,00 TL olarak tahmin edilen 06-Sermaye Giderleri %94,04 gerçekleşme oranı ile 10.000.674,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

720.000,00 TL olarak tahmin edilen 07-Sermaye Transferleri %83,72 gerçekleşme oranı ile 602.807,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

3.550.000,00 TL olarak verilen 09-Yedek Ödenek Giderinden yıl içinde diğer ödenek tertiplerine 3.547.550,00 TL aktarılmış olup bu ödeneğin  %99,94’ü kullanılmıştır.

EVLENDİRME MEMURLUĞU:   

Evlendirme işlemleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Belediyemiz bünyesine yapılan evlendirme müracaatlarını akde dönüştürmektedir. Evlenme işlerine ait evrakların müracaat sahiplerince tamamlanmasına yardımcı olmak, evrakların tamamlanmasından sonra nikâh akdi için gerekli ortamı, randevu saatini belirlemek ve akdi hukuki ortamında gerçekleştirmektedir. Evlenme akdi sonrasında akdin resmiyetini tüm kurumlarca sağlanması amaçlı yazışmaları yapmak, vatandaşın akit öncesi veya sonrası karşılaştığı sorunları çözmek için fahri hizmet vermektedir.

Evlenmek üzere kurumumuza başvuran çiftlerin uygunluğu ve idari işlemlerini tamamladıktan sonra nikâh kıyılması iş ve işlemleri kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında evlenme işlemleri ile ilgili olarak; toplam 205 adet evlenme akdi yapılmış, 205 adet Uluslararası Aile Cüzdanı defterine kayıt yapılmıştır. 

Belediyemiz nikah salonunda gerçekleştirilen nikah merasimleri, dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid 19 salgını dolayısıyla; yayınlanan genelgeler doğrultusunda kısıtlamalar ve sosyal mesafe dahilinde, maksimum davetli ile beraber kıyılmıştır.