Anasayfa » Faaliyetler » 2021 Yılı Faaliyet Raporu » Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü


 
 

SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ:

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her turlu yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından Sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar Her turlu tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak Veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmaktır.

Atıksular ile yağış sularının abonelerden başlayarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması Ve arıtılacakları tesislere ulaştırılması için her turlu tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak kurulu olanları işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmaktır.

Hizmet alanı içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya

azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tur faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her turlu teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktır. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

Şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak, mücavir alan içerisinde su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç doğrultusunda planlama yapmak, ana isale hattından gelen suyun sürekliliğini kontrol altında tutmak, oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, yeni su hatlarını döşemek, kaçak su ve kanalizasyon bağlantılarını engellemek, oluşan kanal arızalarına müdahale etmek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve periyodik temizliğini  yapmak, isale hattına verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, yıl boyunca kullanılacak malzemeleri  belirlemek, ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hak edişleri hazırlamak, müdürlüğümüz bünyesinde kullanılacak araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek, yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek üzere görevi aksatmadan sürekliliği ve bütünlüğü korumaktır.

Ayrıca Kanunlar ve Yönetmelikler ile belirlenmiş yasal çerçeve içerisinde Çanakkale ili Gelibolu ilçemizde evsel kaynaklı atık suların ve su kalitesine yönelik problemlerin bütüncül bir yaklaşım içinde çözümlenmesi, vatandaşlarımıza ve işletmelere çevre bilincinin kazandırılması, finansman kaynaklarını en uygun şekilde kullanarak, düşük maliyet-yüksek fayda ile yatırımların gerçekleştirilmesi ve sonrasında verimli olarak işletilmesini sağlamaktır. Gelibolu halkı için değer yaratan bir tesis olmaktır.

İnsan Kaynakları:

01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında su kanalizasyon hizmetleri, 1 memur, 6 işçi ve 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 9 kadrolu personel ile yürütülmüştür.

Müdürlüğümüzde 9 kadrolu personelin yanı sıra hizmetlerin daha hızlı, verimli olarak sunulması amacıyla belediye iktisadi teşebbüsünden temin edilen 25 personel görev almıştır. Personel dağılımına ve sayısına ait tablo aşağıdaki şekildedir;

İNSAN KAYNAKLARI

Memur Personel 

1 

İşçi Personel 

6 

Sözleşmeli Personel

2 

Belediye İktisadi Teşebbüsünden Temin Edilen Personel 

25 

TOPLAM: 

34 

Fiziksel Yapı:

Su Kanalizasyon Müdürlüğümüz hizmetlerini ve görevlerini, Gelibolu Belediye Başkanlığı Ana Binasında, Hizmet Birimleri binasında, Bayırköy İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinde yerine getirmektedir.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Gelibolu ilçesine ve mücavir alanlarına sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak üzere, Gökbüet Barajı Su Birliğinden temin etmiş olduğu içme ve kullanma suyunun yanı sıra, Bayırköy mevkiinde bulunan İçme suyu Arıtma Tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 2021 yılsonu itibariyle sahip olduğu ve hizmetinde bulunan taşıtlar ile sabit ve hareketli iş makinelerine ait liste aşağıda verilmiştir.

ARAÇ ve EKİPMAN LİSTESİ

S.NO

CİNSİ

ADEDİ

1

Çift Kabinli Kamyonet

1

2

4x2 Çift Kabin Pick-up

1

3

Motosiklet

2

4

Traktör

1

5

Vidanjör

1

6

Ekskavatör

1

7

Kazıcı Yükleyici Kepçe

1

8

Jeneratör

3

9

Kombine Kanal Açma ve Temizleme

1

10

Römork

3

11

Motopomp

3

 

TOPLAM:

18

SUNULAN HİZMETLER:

İçme ve Kullanma Suyu Hizmetleri:

Gelibolu ilçesinin içme, kullanma ve endüstri amaçlı su ihtiyacı 2021 yılı boyunca Tayfur Köyü Barajı ve Çokal Barajı ile sağlanmaktadır. Söz konusu kaynaklardan elde elden suyun güvenilir, kaliteli, standartlara uygun ve kesintisiz olarak Gelibolu halkına sunulmaktadır.

Temin edilen içme ve kullanma sularının kalite ve standartlara uygunluğu müdürlüğümüz tarafından sürekli takip edilmektedir. Bu takip sürecinde Gelibolu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Çanakkale İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzün ortak çalışmaları ile sularımız denetlenmektedir. 2021 yılı içinde üretilen içme ve kullanma suyu denetim amacıyla, Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan analiz sonuçları içme suyu standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılı içerisinde toplamda alınan kontrol ve denetim izlemesi numune sayıları 12 adettir.

İçme, kullanma ve endüstri su kaynak teminimiz yeterli miktarda olup, su kaynaklarını Gelibolu ilçesine ulaştıran hatların bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yeni yerleşim yerlerine içme suyu ishale hatları döşenmektedir. Eskiyen su hatları yenilenerek iyileştirilmektedir.

Gelişen ve sürekli büyüyen Gelibolu ilçemizin nüfusa projeksiyon artışına bağlı olarak içme, kullanma ve endüstri suyunun iletilmesi hakkında kısa, uzun ve orta vadeli proje çalışmaları yapılmaktadır.

İçme suyu tesislerinin bakım onarım ve yenileme çalışmaları için gerekli hizmet alımı mal alımı ve yapım çalışmaları hakkında iş programları ve ihaleler yapılmaktadır.

Su abonelerine yönelik su sayaç okuma, yazma kaçak abone tespiti ve kesme işlemleri ile ilgili hizmetler sürekli olarak yapılmaktadır. Gerekli tebligat ve kesme işlemleri yapılmaktadır.

Kanalizasyon Hizmetleri:

İlçemizde oluşan evsel ve endüstriyel atık suların çevre tahribatına izin vermeden uzaklaştırılması sağlanmış, aşırı yağışlar sonucu oluşabilecek sıkıntılar ile ilgili önleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Gelişen ve sürekli büyüyen ilçemizin nüfusa projeksiyon artışına bağlı olarak atık su terfi ve iletim hatları, yağmursuyu hatları hakkında kısa, uzun ve orta vadeli proje çalışmaları yapılmıştır. Terfi merkezlerinin bakım onarım, kontrol ve yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Atık suyun taşıma hatlarının kontrolü sürekli olarak yapılmakta olup; hatlarda meydana gelen aksaklık ve sıkıntılar giderilmiştir.

2021 yılında; yeni imar planı oluşturulan yerlere atık sular için gerekli çalışmalar yapılmış, eski yapıların parsel bağlantılarında meydana gelen tıkanmalar, çökme gibi olumsuz durumlarda müdürlüğümüz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir.

Ayrıca Gelibolu Belediyesi Kentsel Nitelikli Atık su Arıtma Tesisi yılın 365 günü boyunca 24 saat süreklilik esasında dayalı faaliyetlerine devam etmiştir.

Mali Bilgiler:

Su Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 2021 mali yılı bütçesi toplam 17.591.424,45 TL ödenek ayrılmıştır. Yapılan faaliyetler sonucu 13.733.930,66 TL harcama yapılmıştır. Müdürlüğümüzün 2021 yılı mali bütçesinde gerçekleşme oranı  %78,07 olarak hesaplanmıştır.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 2021 mali yılı gider bütçesinin analitik sınıflandırması, personel giderleri, sosyal güvenlik ve devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri, faiz giderleri, sermaye giderleri olmak üzere beş ana başlık altında toplanmaktadır.

Bütçe Giderleri Bütçesi ve Gerçekleştirme Tablosu:

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRILMASI

 

Açıklama

2021 yılı Bütçe

2021 yılı Gerçekleşen

 

Gerçekleşme Oranı (%)

01) Personel Giderleri

1.409.503,00 TL

 

1.223.748,35 TL

% 86,82

02) SGK Devlet Prim Giderleri

 

290.000,00 TL

231.052,79 TL

% 79,67

03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

 

13.010.921,45 TL

9.436.699,27 TL

% 72,53

04) Faiz Giderleri

 

6.000,00 TL

3.430,25 TL

% 57,17

06) Sermaye Giderleri

 

2.875.000,00 TL

2.839.000,00 TL

% 98,75

Toplam

 

17.591.424,45 TL

13.733.930,66 TL

% 78,07

Su Tahakkuk/Tahsilât Tabloları:

 

MALİ YILI

 

TAHAKKUK TUTARI (TL)

       

         TAHSİLÂT TUTARI (TL)

2014

5.168.150,90 TL

                     4.181.449,20 TL

2015

5.674.910,57 TL

                     4.896.880,34 TL

2016

6.258.398,27 TL

                     5.807.821,17 TL

2017

2018

2019

2020

2021

7.583.669,14 TL

5.710.486,19 TL 

7.383.831,63TL       

11.307.419,97 TL

13.452.699,52 TL

                      6.597.518,60 TL

                      4.969.729,21 TL

                      6.965.479,40 TL

                      9.027.510,13 TL

                     10.772.966,25 TL

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz giderleri 2021 mali yılı gider bütçesi analitik tablo değerlendirmeleri sonucu;

1)-Personel giderleri için ayrılan ödenek tutarı 1.581.096,52 TL olup, kullanılan toplam ödenek miktarı 1.140.478,23 TL’dir. Gerçekleşen harcama oranı %72,13 olarak hesaplanmıştır.

2)-Sosyal güvenlik ve devlet primi giderleri için ayrılan ödenek tutarı 335.000,00 TL olup, kullanılan toplam ödenek tutarı 228.639,20 TL’dir. Gerçekleşen harcama oranı %68,25 olarak hesaplanmıştır.

3)-Mal ve hizmet alımı giderleri için ayrılan ödenek tutarı 8.574.703,48 TL olup, kullanılan toplam ödenek tutarı 8.204.163,49 TL’dir. Gerçekleşen harcama oranı %95,68 olarak hesaplanmıştır.

4)-Faiz giderler için ayrılan ödenek tutarı 363.20000 TL olup, kullanılan toplam ödenek tutarı 362.496,09 TL’dır. Gerçekleşen harcama oranı % 99,81 olarak hesaplanmıştır.

5)- Sermaye giderler için ayrılan ödenek tutarı 2.723.000,00 TL olup, kullanılan toplam ödenek tutarı 2.496.347,32 TL’dır. Gerçekleşen harcama oranı %91,68 olarak hesaplanmıştır.

PERFORMANS BİLGİLERİ

SU BİRİMİ FAALİYETLERİ:

2021 YILI ÜRETİLEN SU MİKTARI

AYLAR

TESİSLERİN ADLARI

BAYIRKÖY İÇMESUYU ARITMA TESİSİ (m3)

GÖKBÜET BARAJI SU BİRLİĞİ (m3)

OCAK

83.700,00

161.991,00

ŞUBAT

76.870,00

150.914,00

MART

89.520,00

156.595,00

NİSAN

86.400,00

151.554,00

MAYIS

89.040,00

162.815,00

HAZİRAN

90.720,00

177.407,00

TEMMUZ

111.600,00

208.264,00

AĞUSTOS

109.560,00

221.198,00

EYLÜL

108.000,00

165.263,00

EKİM

98.910,00

153.226,00

KASIM

86.400,00

133.227,00

ARALIK

89.280,00

157.116,00

ARA TOPLAM

1.120.000,00 m3/yıl

1.999.570,00 m3/yıl

 

GENEL TOPLAM

3.119.570,00 m3/yıl

 

YILLAR İTİBARİYLE İÇME SUYU ÜRETİM MİKTARLARI VE ABONE SAYILARI

 

YILLIK ÜRETİM MİKTARLARI (m3/Yıl)

ABONE SAYILARI

YILLAR

GELİBOLU BELEDİYESİ ÜRETTİĞİ SU MİKTARI (m3/yıl)

GÖKBÜET BARAJI SU BİRLİĞİNDEN ALINAN SU MİKTARI (m3/yıl)

TOPLAM ÜRETİLEN SU MİKTARI (m3/yıl)

GENEL ABONE SAYISI

AKTİF ABONE SAYISI

2015

2.571.355,00

………………..

2.571.355,00

35.161

14.215

2016

1.969.635,00

452.553,00

2.422.188,00

37.942

15.967

2017

930.755,00

1.787.523,00

2.718.278,00

43.087

20.386

2018

815.205,00

2.046.056,00

2.861.261,00

45.971

20.850

2019

843.070,00

1.878.969,00

2.722.039,00

48.657

21.697

2020

1.242.275,00

1.958.654,00

3.200.929,00

23.797

23.796

2021

1.120.000,00

1.999.570,00

3.119.570,00

23.796

21.232

 

 

 

 

 

 

 

 

İçme suyu İşletme Faaliyetleri:

Gelibolu ilçesi ve mücavir alanlarda halkın içme, kullanma ve endüstri suyu temini için tesislerimizde yapılan çalışmalar sonucu 3.119.570,00 m3 / yıl su üretimi gerçekleştirilmiştir. İçme suyu üretimi sırasında 2021 yılı hizmet dönemimiz de;

a)     2.375,00 Kg toz kireç,

b)  15.000,00 Kg Alüminyum sülfat,

c)  47.120,00 Kg Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor),

d)   4.200,00 Kg Antrasit,

e) 22.250,00 Kg Quartz Kum, tüketilmiştir.

Bayırköy İçmesuyu Arıtma Tesisi:

İçme suyu Arıtma tesisimizin su kaynağı Tayfur Köyü barajıdır. Tesiste üç kişi çalışmaktadır. Toplam üretilen ve 2 bin m3’lük ana depoya basılan su miktarı 2021 yılı içerisinde 1.120.000,00 m3/yıl’dır.

İçme Suyu İsale Hattı Döşeme Faaliyetleri:

İlçe merkezi ve mücavir alanı içerisinde içme ve kullanma suyu isale ve ana hat yapımı olarak; 4.710 mt çeşitli çaplarda polietilen boru ile yapımı gerçekleştirilmiştir. 196 adet yeni abone bağlantısı yapılmıştır.

İçme Suyu Bakım, Onarım ve Tadilat Faaliyetleri:

Müdürlüğümüz su birimi hizmetleri kapsamına giren su hatlarının bakım, onarım, tamirat ve değişim işleri 2021 yılı içerisinde özenle yerine getirmiştir. Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafında Gelibolu Belediyesi mücavir sınırlarında meydana gelen 334 adet su patlağına müdahale edilmiştir.

Kanalizasyon Faaliyetleri:

2021 yılı içerisinde 96 adet kanalizasyon abone bağlantısı, 1.463 mt. yeni kanalizasyon hattı yapımı, 500 mt. drenaj hattı yapımı ve 380 mt. yağmur suyu hattı yapımı ile 84 adet kanalizasyon hattı sorununa müdahale edilmiş ve 1.149 adet kanalizasyon hattında meydana gelen tıkanma sorunlarına kombine kanal açma, temizleme ve vidanjör aracımızla müdahale edilmiştir. Ağustos ayında Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketinde; kombine kanal açma aracı ile üç personelimizin bölgeye görevlendirilmesi yapılmış, koordinasyon merkezinin görevlendirmesi doğrultusunda Sinop Ayancık’ta selden zarar gören yerleşim birimlerinde su tahliye çalışmalarına destek verilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisi faaliyetleri:

Görev ve yükümlülüklerimiz, atıksuların arıtılmasını sağlamak amacı ile atıksu arıtma tesisleri kurmak veya kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek, yedek parça araç gereç, kimyasal maddeleri ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip temin etmek ve periyodik bakımını yapmak veya yaptırmak, atıksuların ilgili mevzuata göre gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak ve alınacak önlemleri belirleyerek gereğini yapmak, arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurlarını bertaraf etmek, arıtılmış suların ve arıtma çamurlarının kullanımı için çalışma yapmaktır.

2021 yılında giriş yapısı temizliği, havalandırma havuzu bakımları ve kum tutucu havuzu temizliği yapılarak genel bakım ve onarım faaliyetleri sürdürülmüş, tesisin trafo değişimi sağlanmıştır.

10.000 m3/gün kapasiteye sahip Gelibolu Belediyesi Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi’nde; 2021 yılında toplam yıllık 1.314.000,00 m3/yıl atık su arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nin uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir. Tesislerimizden çıkan arıtma çamurları, sızdırmaz nitelikli araçlarla taşınıp, lisanslı firmalara verilerek atıkların Düzenle Depolanmasına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun bertarafı sağlanmaktadır.

Arıtma tesisimizin kesin kabulü yapılmış olup, Çevre İzin Belgeleri mevcuttur. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mevzuatlar çerçevesinde sağlanan şartları yerine getirmemizden dolayı enerji teşvikleri ödenmektedir. Atıksu Arıtma Tesisimize Çevre Kanunun 29. maddesi uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Enerji Teşviklerinden Faydalanılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enerji teşviki ödenmiştir. 2021 yılı enerji teşviki için de ilgili süreç Müdürlüğümüzce başlatılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatların tarafımızca uygulandığının teyit ve kontrolleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi denetleyici kurum ve kuruluşlar tarafından düzenli olarak tesislerimizde gerçekleştirilen yerinde incelemeler ile yapılmaktadır. Bahse konu denetimler, çevre yönetimi, atıksu deşarj kriterleri, sürekli atıksu izleme sistemi, bütünleşik karşılaştırma testi gibi konuları kapsamaktadır. Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği gereğince; yönetmelikte belirlenen sıklıklarda,  tesisimizde izleme numunesi alınarak akredite laboratuvarlarda periyodik olarak analizleri yaptırılmaktadır.

Analiz sonuçları yönetmelikte belirtilen deşarj limitlerine göre değerlendirilmekte ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veri tabanına işlenmektedir. 2021 yılı analiz sonuçları uyulması gereken sınır değerlerinin altında kalmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2021 yılı ortalama giriş ve çıkış analiz sonuçları gösterilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyu ortalama Kirlilik Yükleri

 

Analiz Parametreleri

Analiz Sonucu

SAİS İZLEME KABİNİ

Askıda Katı Madde(AKM) mg/lt

<10,00

13,60

Çözünmüş Oksijen (mgO2/lt)

8,71

5,46

Elektriksel İletkenlik (uS/cm)

1.294,00

1.322,90

Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOİ)( mg/lt)

24,90

33,40

Ph(-)

7,01

6,05

Sıcaklık ©

13,02

13,02

Atık su arıtma tesisimizde, Sürekli Atık su İzleme Sistemleri Tebliği gereğince, deşarj edilen arıtılmış atık sulara ait sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH, AKM ve KOİ parametreleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürekli olarak uzaktan izlenmektedir. Tebliğ gereği, sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını denetlemek amacıyla Bütünleşik Karşılaştırma Testi kapsamında, tesisimizden 6 ayda bir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, bakanlık tarafından onaylı akredite laboratuvar tarafından SAİS kabininden atık su numuneleri alınmıştır. SAİS kabini numune sonuçları, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nin Ek IV Tablo 1 ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin Tablo 21.3’ün ilgili maddelerinin belirlediği sınır değerlerin altında ve pH aralığında tespit edilerek uygun bulunmuştur.

Tesisimiz çevre mevzuatı gereği çevre danışman firma tarafından aylık ilerleme raporları, atık ve arıtma çamurları usulüne uygun şekilde bertaraf yapılarak gerekli beyanlar Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirim yapılmıştır.

Tesisimizde 2021 yılı içerisinde toplam 386.696,310 kilowatt*saat/Yıl, 453.141,17 TL’lik Elektrik enerji harcaması yapılmıştır. Tesiste toplam 1.000,00 kg katyonik polielektrolit kullanılmış olup Arıtma Çamuru olarak yıllık 373,75 Kg/Yıl çamur bertaraf tesislerine gönderilmiştir.