Anasayfa » Faaliyetler » 2021 Yılı Faaliyet Raporu » İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


 
 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ:

Gelibolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz; başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 3621 sayılı kıyı kanunu, 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ile hizmet yürütmektedir.

İnsan Kaynakları:

01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında müdürlüğümüz hizmetleri, 5 memur, 1 işçi ve 6 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 12 kadrolu personel ile yürütülmüş, belediye iktisadi teşebbüsünden temin edilen 1 personel görev almıştır. 

PERSONEL DURUMU :

Memur Personel 

5 

İşçi Personel 

1 

Sözleşmeli Personel

6

Belediye İktisadi Teşebbüsünden Temin Edilen Personel

1

TOPLAM:

13

Sunulan Hizmetler :

 • · İmar uygulaması, hali hazır harita, ifraz, yola terk, aplikasyon ve ihdas çalışmalarını yapmak.
 • · İmar uygulamaları, tevhid, yola terk, ifraz vb. işlemlerini fiilen takibini yapmak.
 • · İmar çapı taleplerini parsel mülkiyet sınırlarına uygun olarak tanzim etmek.
 • · Numarataj faaliyetlerini yürütmek.
 • · Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan isimleri hakkında gelen talepleri değerlendirerek uygun olanları meclise sunmak ve gerekli yazışmaları takip etmek.
 • · İstekliler ve Resmi ve Tüzel kişiler tarafından yapılan Yeni yapı, Yenileme, Yeniden, Ek Bina, Kat ilavesi, İlave Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Kullanım Değişikliği, Fosseptik, Mekanik Tesisat Elektrik Tesisatı, İsim Değişikli, İstinat Duvarı, Bahçe Duvarı, Diğer vs. Yapı Ruhsat müracaatlarını ve projelerinde gerekli incelemeleri yaparak ruhsat tanzim eder, yapıların ruhsatlarına göre yapılıp yapılmadığını denetler ve ruhsata uygun olmayanları ruhsata uygun hale getirmesi konusunda gerekli denetimleri yapmak.
 • · İstekliler ve Resmi ve Tüzel kişiler tarafından yapılan ruhsatsız inşaatların durdurur ve Ruhsata uygun hale getirmesi konusunda gerekli uyarıları yapar ruhsata uygun hale getirilmeyen inşaatların mühürlenmesini yapar yapılan mühürleme zabıtlarını gerekli kararların alınması için encümene sevkini sağlamak.
 • · Encümence alınan kararların uygulamasını yapar.
 • · Yapı Kullanım İzin Belgelerini tanzimlerini yapar.
 • ·Mülkiyeti Belediyemize ait tam ve hisseli taşınmazların satılması iş ve işlemlerini yapmak ve sonuçlarını takip etmek.
 • · Kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve sonuçlarını takip etmek.
 • · Yapı ruhsatı aşamalarında binaların aplikasyon krokisi, temel, tabla ve demir vizeleri kontrollerini yapmak, yapılan inşaatların uygulama projesine uygunluğu tespit etmek.
 • · İstekliler, Kamu Kurum kuruluşları, Özel Mühendislik büroları ve Kurumumuz tarafından yapılan imar uygulaması, hali hazır harita, ifraz, yola terk, aplikasyon ve ihdas çalışmalarının her türlü arsa düzenlemelerin encümen öncesi ön incelemesini yaparak işlemin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek.
 • · Yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılacak derecede olan binaların tespitini yapmak,
 • · Müdürlüğe gelen ve giden evrak takiplerini ve yazışmaları yapmak

Amaç ve Hedefler :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 Yılı amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

 

İMAR VE

ŞEHİRCİLİK

MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ-3

İMAR HİZMETLERİNİN YAPILMASI

HEDEFLER

3.1

İlçemizin İmar Planlarını Hazırlayarak Uygulamak,

3.2

İlçemizde kaçak yapılaşmayı en aza indirmek, Toplu konut alanları yapmak,

1.3

İmar uygulaması, hali hazır harita,ifraz, tevhid vb. işlemlerini yapmak. İnşaat Ruhsatlarını vermek ve denetlemek.

 

 

 

 

 

 

Mali Bilgiler :

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE ÖDENEK HARCAMA TABLOSU

HARCAMA BİRİMİ

2021 Yılı Bütçe Ödenek Raporu

2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Ödenek Toplamı

Bütçe Gerçekleşme Oranı %

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

4.154.000,00

4.154.000,00

%100

TOPLAM

4.154.000,00

4.154.000,00

 

Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet ve proje bilgileri aşağıda ayrı başlıklar altında, değerlendirilmiştir:

1-Müdürlüğümüze bir yıl içinde 138 adet imar çapı müracaatı olmuş ve aynı sayıda imar çapı verilmiştir.

2-Müdürlüğümüze bir yıl içinde 165 adet yapı ruhsatı müracaatı olmuş ve aynı sayıda yapı ruhsatı verilmiştir.

3-Müdürlüğümüzce bir yıl içerisinde 70 adet asansör tescil belgesi verilmiştir.

4-Müdürlüğümüze bir yıl içinde 80 adet yapı kullanma izin belgesi müracaatı olmuş ve aynı sayıda yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

5-Belediyemiz mücavir alan içerisinde ruhsat eki projelerine, imar mevzuatına, yürürlükte bulunan imar planımıza uygunluğunun denetlenerek, aykırı yapıların mühürlenerek yasal işlemlerinin yürütülmesi hizmetleri kapsamında, imar kanunun 32. Maddesi gereğince ruhsatsız, ruhsatlı projesine aykırı 15 adet inşaat mühürlenerek durdurulmuş ve aynı kanunun 42. Maddesi gereğince Belediye Encümeni tarafından 597.937,56 TL. idari para cezası kesilmiştir.

6-Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif noktalarda toplam 13 adet imar planı tadilatı yapılmıştır.

7-Belediyemiz imar sınırları içerisinde muhtelif noktalarda toplam 60 adet ifraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemi yapılmıştır.

8-Müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından 165 adet kapı numarası başvurusu olmuştur, ve işlemleri yapılmıştır.

9-2021 yılı içinde müdürlüğümüze, havale edilen evrakların resmi işlemleri zamanında yapılarak, ilgili kurum kuruluş ve özel şahıslara gerekli bilgi ve belgeler zamanında verilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne kurum, kuruluş ve özel şahıslardan toplam 3595 adet yazı gelmiştir. İlgili kurum kuruluş ve özel şahıslara cevaben 2060 adet yazı gönderilmiştir.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 2014 yılında başlatılan e-imar uygulaması güncellemeleri devam etmekte olup; Gelibolu Belediyesi'nin "www.gelibolu.bel.tr" adresli kurumsal site üzerinden numarataj hizmetleri, imar durum bilgileri, halihazır haritalar gibi bilgilerin tamamı dijital ortamlara aktarılmaktadır. E-imar uygulaması 2021 yılında 43 bin 484’si kent rehberi girişi, 77 bin 345’i imar durumu sorgulaması olmak üzere vatandaşlarımız tarafından 120 bin 829 kez kullanılmıştır.