Resim Listesi
Yazı İşleri Müdürlüğü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Mevlüt CANGÖREVİ: Belediyenin karar organları olan Meclisin, Başkanlığın ve Encümenin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmek.


FAALİYET ŞEMASI 


·Meclis Faaliyetleri


·Encümen Faaliyetleri


·Gelen Evrak


·Giden Evrak


·İlan- Duyuru


·Nikah İşlemleri


MECLİS FAALİYETLERİ


Belediyenin en yüksek karar organı olan Meclisin olağan ve olağanüstü çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmakta, gündemin hazırlanması veMeclis Üyelerine tebliğini sağlamakta, toplantılarla ilgilikararlar ile tutanak özeti yazılarakbir nüshası ilgili servislere gönderilmekte, bir nüshası da birim arşivinde saklanmaktadır.


ENCÜMEN FAALİYETLERİ


Belediyenin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalışmalarına yardımcı olmakta, Ptesi-perşembe günleri haftada iki kez toplanan encümenin görüşeceği gündemi hazırlamaktadır. Alınacak karar ile ilgili kanuni esaslar gözden geçirilmekte, varsa özel bilgiler encümene sunulmakta, encümenin vermiş olduğu karar doğrultusunda Encümen Karar Özet Defteri tutulmakta, kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra ilgililere tebliği ve arşivlenmesi yapılmaktadır


GELEN EVRAK


Belediyeye posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek, bilgisayar kaydı alınmakta ve ilgili birimlere zimmetle gönderilmektedir.


Resmi Gazetede Belediye Mevzuatı ile ilgili yenilik ve değişiklikler takip edilmekte, fotokopi nüshası alınarak ilgili servisler bilgilendirilmektedir


GİDEN EVRAK


Belediye Başkanlığınca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, bilgisayara ve zimmet defterlerine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtıcılarla ilgililere gönderilmektedir.


İLAN- DUYURU


Müdürlüğümüz, Belediye çalışmaları ile ilgili olarak, ilan panosu veya anons sistemi aracılığıyla kamuoyuna yapılacak ilan ve duyuruları düzenlemektedir. İlan panosuna asılarak yapılan duyurularla ilgili asma ve kaldırma tutanakları düzenlenerek ilgililere tebliği ile 1 nüshası dosyasında saklanmaktadır.


EVLENDİRME MEMURLUĞU


GÖREVİ:Belediye bünyesine yapılan evlendirme müracaatlarını akde dönüştürmek.


·Evlenme işlerine ait evrakların müracaat sahiplerince tamamlanmasına yardımcı olmak,


·Evrakların tamamlanmasından sonra nikah akdi için gerekli ortamı, randevu saatini belirlemek ve akdi hukuki ortamında gerçekleştirmek.


·Evlenme akdi sonrasında akdin resmiyetini tüm kurumlarca sağlanması amaçlı yazışmaları yapmak,


·Vatandaşın akit öncesi veya sonrası karşılaştığı sorunları çözmek için fahri hizmet vermek