Resim Listesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ:  Eray AYDIN


1.Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak                   


2.Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak ,


3.Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak ,


4.Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak ,


5.Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek ,


6.Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak ,


7.Su kuyularının ,su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak ,


8.Yeni su hatlarını döşemek,kaçak su bağlantılarını engellemek .


9. Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek ,


10.Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,


11.Belirlenen güzergahlara yeni kanal hatları döşemek,


12.Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek ,yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini   yapmak ,


13.Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.


14.Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak ,


15.Suyu dezenfekte etmek,yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak,şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.


16.Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak ,günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.


17.Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri  belirlemek ilgili evrakları düzenlemek,gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak , ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak.


19.Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek         


20-personelin izin ,mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek


21.Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek


 


1-Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak                          


2-Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak


3-Vatandaşların istek ve şikâyetlerini  değerlendirerek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,


4-Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
5-Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak


6-Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,


7-İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak


8-İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,


9-Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla  hizmet alımı yaparak asfalt kaplama ve yama, bordür, trotuar yapım ve onarımını yapmak


10-Mer’i mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak


11-Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapmak,


12-Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak


13-Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacı ile Trafik mevzuatına uygun yatay düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak


14-Ana arter cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç parklaşmalarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek, ettirmek


15-Bozulan yıkılan orta refujlerin tamiri, kavsak düzenlemeleri yapmak yaptırmak


16-Ana arterler dışındaki her türlü yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarımını yapmak


17-Cadde ve sokakların tretuar ve bordürlerinin boyanmasını sağlamak.      


18-İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak


19-Diğer Müdürlük ve birimlere gerekli araç, gereç desteği sağlamak


20-Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve        her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak


 21-Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı ilgili müdürlük ile koordineli olarak yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak


 22-Kar ve buzlanma ile mücadele etmek


23-Bütçe ödeneklerinin imkanları nispetinde Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan makine, araç-gereç, iş makinası, motorlu araç, taşıt, teçhizat ve bunların yedek parçalarını iç ve dış piyasadan uygun şartlarla zamanında temin etmek


24-Yeni alınan araçlara plaka ve ruhsat çıkarmak, araçların periyodik trafik muayenelerinin yaptırmak


25-Araçların kaza ve sigorta işlemlerinin yaptırmak, takip etmek


26-Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapmak,yaptırmak


27-Diğer müdürlüklerle koordinasyon kurarak ihtiyaç duyulan araç-gerecin bir program çerçevesinde ve verimli bir şekilde kullanılmasının temin etmek


28-Proje ve etüt şefliğince hazırlanan ve Müdürlükçe karar verilen projelerin 4734 sayılı yasa kapsamında her türlü yapım, hizmet ve mal alım ihalelerinin yapılması ve bunlarla ilgili evrakların düzenlenmek


29-Başkanlıkça uygun görülmesi halinde  okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC’lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak


30-Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak


31-Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak


32-Alt geçitlerin boyanmasını ve bakımını sağlamak


33-Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek


34-Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak


35-Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak


36-Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak


37-Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak


38-Yap-islet devret kat karşılığı lokal, kıraathane, apartman ve is merkezi yaptırmak


39-Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya isleri yapmak yaptırmak


40-Projesi hazırlanarak ihalesi yapılan işlerin alım ve imalat sürecinde yüklenicilere ödemelerin sağlanabilmesi için kontrollük bürosu ile koordineli çalışarak iş konularına göre hakedişlerini düzenlemek ve ilgili müdürlüklere iletmek.                   


41-Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek